Algemene Ledenvergadering maart 2018 (28 maart 2018)

 

Belangrijke besluiten Algemene Ledenvergadering

 

Woensdagmiddag 28 maart was de La Sallezaal van het Cultureel Centrum uitstekend bezet met leden en genodigden.

De Algemene Ledenvergadering nam verschillende belangrijke besluiten.

Zo werden drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter gekozen, afscheid nemend bestuurslid Cees Raats werd benoemd tot erelid van de vereniging en er was brede instemming voor een nieuwe naam voor de vereniging: ‘Seniorenvereniging Baarle-Nassau’.

 

Voorzitter André Moors gaf in zijn inleiding aan trots te zijn over de wijze waarop KBO Baarle-Nassau de laatste jaren aan de weg heeft getimmerd.

Daarna herdacht bestuurslid Will van Gool op een waardige wijze onze overleden leden.

De inspirerende toespraak van Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, viel bij de aanwezigen in de smaak.
Tijdens de korte koffiepauze die daarop volgde, werden de aanwezigen verrast met een heerlijk gebakje, aangeboden door Rabobank De Zuidelijke Baronie.

Dit vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid bij onze vereniging.

 

Nieuwe naam voor de vereniging
Vanaf de oprichting in maart 1969 was de naam van de vereniging ‘Bejaardenvereniging Baarle-Nassau’. In maart 1988 werd die gewijzigd in ‘KBO Baarle-Nassau’.

In de nieuw voorgestelde naam verandert er dus weinig ten opzichte van de eerste naam.
Het enige dat nú verandert is dat door vervanging van het woord ‘Katholiek’ in ‘Seniorenvereniging’, het ook naar buiten toe voortaan voor iedereen duidelijk is dat alle senioren van Baarle welkom zijn bij onze vereniging, ongeacht geloof of afkomst. Dat was al zo, maar dat blijkt dan óók uit de naam.

Door vervanging van de woorden ‘Bond’ en ‘Ouderen’ wordt onze naam ook nog eens in een moderner jasje gestoken.

Gezien onze verbondenheid met KBO-Brabant voegen we in het nieuwe verenigingslogo aan de nieuwe naam toe ‘aangesloten bij KBO-Brabant’.


Verschillende leden, voor- en tegenstanders, namen het woord om hun visie te geven op het voorstel van het bestuur om de naam KBO Baarle-Nassau te wijzigen in Seniorenvereniging Baarle-Nassau, aangesloten bij KBO-Brabant.
Er werd open en eerlijk over het voorstel gediscussieerd. De voorzitter sloot de discussie af met de opmerking dat de gevolgde procedure volledig in overeenstemming is met de door de leden vastgestelde statuten. Er zal niets veranderen in hetgeen er voor de Baarlese senioren wordt gedaan.
Bij de stemming over het voorstel bleek 92% van de leden in te stemmen met de naamswijziging.

 

Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar was penningmeester Joke Laurijssen. En dat laatste gebeurde ook onder luid applaus.
André Moors sprak waarderende woorden aan het adres van de aftredende bestuursleden An van Gerwen, Will van Gool en Cees Raats. De leden waardeerden het zeer dat Will van Gool als vrijwilliger coördinator blijft voor onder andere de bezorging van de ONS en de overlijdenskaartjes.

Nadat de nieuwe bestuursleden Lies van Moorsel, Cor Neelen en Geert Hoek zich aan de aanwezigen hadden voorgesteld, konden zij onder applaus plaats nemen aan de bestuurderstafel.
Omdat bestuurslid Hennie van Hout-Witte recentelijk te kennen heeft gegeven om persoonlijke redenen te stoppen met haar bestuurslidmaatschap, wordt later bezien hoe in die vacature wordt voorzien.

 

Cees Raats erelid

Bijzondere aandacht was er voor het terugtreden van bestuurslid Cees Raats, die vanaf 2002 bijna onafgebroken actief is geweest voor de KBO en de Baarlese senioren.
Voorzitter André Moors zei zeker te weten mede namens de leden te spreken dat we Cees hebben leren kennen als een vurige pleitbezorger voor de belangen van onze Baarlese senioren. “In al die jaren stond jij voor de KBO en senioren klaar. Enorm veel tijd en energie stopte jij in jouw vrijwilligerstaak. Jij had oog voor de noden, problemen en belangen van individuele leden en andere senioren”, aldus André.
Vanwege die grote verdiensten werd Cees benoemd tot erelid van de vereniging en overhandigde de voorzitter hem de daarbij behorende oorkonde.

 

Nieuwe voorzitter
Omdat André Moors om persoonlijke redenen wilde terugtreden als voorzitter, werd Staf van Aelst in die functie benoemd. André blijft wel als vicevoorzitter actief in het bestuur. Hij bedankte de leden voor het genoten vertrouwen in de afgelopen jaren.

Na afloop van de vergadering genoten de aanwezigen geruime tijd van de door het bestuur aangeboden aangeklede borrel.

De foto’s zijn gemaakt door ons lid Ad Laurijssen, waarvoor dank.Terug naar de vorige pagina