Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid!

In de week van 4 – 9 juli 2021 vonden drie succesvolle trainingen lokale belangenbehartiging plaats voor KBO-bestuurders. De training werd gegeven door Michiel Krijvenaar, partner bij Van Belang & Partners en trainer van de Lobbyvakschool. Hij heeft ruime ervaring als lobbyist bij Actiz, cliëntenorganisaties en vele andere maatschappelijke organisaties in gemeenten.

Michiel Krijvenaar is onder de indruk van alle inzet en de kwaliteit van de lokale KBO-bestuurders. Tegelijk valt bij hem de bescheidenheid van KBO-bestuurders op. Ze zijn een belangrijke raadgever voor hun gemeenten bij uitvoering van beleid en het directe contact met oudere burgers.

Het was een levendige boel bij de trainingen. Ervaringen werden uitgewisseld en bestuurders inspireerden elkaar. U vindt de samenvatting en tal van hulpmiddelen om de lokale lobby op te zeten op deze webpagina ‘Gemeenteraadsverkiezingen’.

Problematiek, Brabant vergrijst

Brabant vergrijst, met de sterkste groei in de hoogste leeftijdsgroepen. Tot 2050 komen er in Brabant naar verwachting ongeveer 130.000 oudere alleenstaanden bij, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke gebieden. Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking zijn in gemeenten op elk maatschappelijk terrein van belang. Op tal van terreinen zullen de effecten hiervan merkbaar zijn. Te denken valt aan de leefomgeving, zorg en ondersteuning, vrijwilligerswerk, maar zeker ook aan woningbouw. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen en woonvormen voor senioren komen, met ruimte voor onderlinge ondersteuning en ontmoeting. Bouwen voor ouderen staat helaas nog niet hoog op de agenda van veel gemeenten, want slechts 50% van de gemeenten heeft een woonzorgvisie.

Het is belangrijk dat ook uw gemeente rekening houdt met de wensen van senioren, zodat uw gemeente straks seniorproof is. U kunt hiervoor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 aangrijpen. Het is van groot belang dat het ouderenperspectief in de verkiezingsprogramma’s meegenomen wordt en thema’s zoals ouderenhuisvesting en welzijn hoog op de agenda komen! U bent hiervoor een belangrijke gesprekspartner en het is belangrijk dat de gemeente de lokale seniorenverenigingen koestert, juist nú, in materiële en immateriële zin. Bovendien is de urgentie voor gemeenten groot om goed voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal drastisch afnemen.

Hulpmiddelen voor lobby verkiezingen

Sheets training juli 2021
Bekijk de sheets van de trainingsbijeenkomsten voor KBO-bestuurders van Michiel Krijvenaar, trainer bij de Lobbyvakschool (georganiseerd op 5, 6 en 9 juli jl.). Klik hier.

Basistekst voor brief naar lokale politieke partijen
Agendeer bij uw eerstkomende bestuursvergadering het agendapunt gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 en maak uw eigen ‘position paper’ en stuur deze naar de (programmacommissies) van de politieke partijen in uw gemeente. Veel politieke partijen gebruiken de zomervakantie om hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. De basistekst van KBO-Brabant Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid kunt u hierbij als leidraad gebruiken. Pas de basistekst naar hartenlust aan en kort de tekst vooral in. Klik hier voor de basistekst.

Tijdslijn
Kijk voor alle stappen in de tijdslijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, met specifieke acties per fase. (Let op, verschilt per partij en per verkiezingsperiode!).

Lobbyhandleiding
Bekijk de lobbyhandleiding. Speciaal gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar hij is ook heel goed te gebruiken voor reguliere lobby. Wie lobby integreert in zijn dagelijkse werk heeft daar altijd profijt bij! Klik hier voor de handleiding.

Gilze en Rijen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Vier Afdelingen van KBO-Brabant in de gemeente Gilze en Rijen zijn alvast begonnen om politieke partijen op scherp te zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ouderenhuisvesting is één van de meest urgente vraagstukken op dit moment. Die urgentie wordt ingegeven door de demografische ontwikkeling tot, in ieder geval, 2050. Het aantal alleenstaande ouderen groeit enorm.

KBO-Brabant wil dat er echt werk moet worden gemaakt van extra geschikte woningen en vragen alle gemeenten een woonzorgvisie op te stellen. Hierbij vragen wij extra aandacht voor mensen met een smalle beurs en het geschikt maken van de huidige woningvoorraad voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. Dit kan onder andere door een Langer Thuis-lening aan te bieden. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in sociale wijken met voldoende voorzieningen.

Lees hier het artikel over Gilze en Rijen in Algemeen Dagblad en BN/De Stem.

Senergiek Nuenen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Senergiek in Nuenen heeft op basis van de voorzet van KBO-Brabant de politieke partijen van Nuenen input gegeven voor beleid op verschillende terreinen.

De naam van het document luidt: ‘Oproep aan de politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022’ Klik hier om het te lezen.

Zij zijn nu bezig met de organisatie van een verkiezingsdebat.

Uden-Landerd in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Maashorst (fusie Uden en Landerd) vinden al plaats op 24 november 2021. Daaraan doen 13 politieke partijen mee. Op woensdag 3 november organiseerden de seniorenverenigingen Uden en KBO Landerd een verkiezingsdebat met de volgende stellingen:

 1. Op 1 januari 2026 heeft het college van de samengevoegde gemeenten Uden-Landerd, het woningprobleem voor jongeren opgelost door oplevering van 500 geschikte en wenselijke seniorenwoningen.

  Toelichting: realisatie van seniorenwoningen in allerlei vormen, hofjes, wonen met zorg en levensloopbestendige woningen brengt doorstroming en is voor beide groeperingen die nu schreeuwen om woonruimte een ideaal instrument.

 2. Onze partij heeft kennis genomen van, zowel het wooncomplex “Living-Inn” in Nijmegen, als het plan Maksent in Nistelrode en gaat voor een gelijkwaardig initiatief in de nieuwe gemeente.

  Toelichting: In Nistelrode is een woon- mantelzorgcomplex gerealiseerd op de locatie waar voorheen een varkensbedrijf was gevestigd. In Nijmegen is begonnen aan een wooncomplex voor ouderen, jonge starters en zorgbehoevende senioren in het geplande stadshart van de Waalsprong.

 3. Onze partij wenst de regie voor woningbouw in zijn algemeenheid en specifiek voor ouderen en starters hoofdzakelijk bij de gemeente te leggen , zonder afhankelijk te zijn van beleggers en ontwikkelaars.

  Toelichting: Bij gebrek aan bouwpercelen in eigendom van de gemeente is men geheel overgeleverd aan ontwikkelaars die (begrijpelijk) willen bouwen uit winstoogmerk. Hierdoor is de animo voor bouwen in kleine kernen minimaal.

 4. Onze partij staat voor facilitering van lokale initiatieven voor zorg- en dienstverlening van ouderen, zowel financieel als qua professionele ondersteuning.

  Toelichting: In meerdere naburige gemeenten vindt men een zogenaamde ”Zorgcoöperatie”, die naar verluidt zeer goed werkt. Een ander voorbeeld is het project” Muzemobiel”.

 5. Onze partij gaat mobiliteit voor ouderen hoog op de agenda plaatsen door te zorgen voor goede openbare verbindingen tussen de kerkdorpen en de grote centra.

  Toelichting: Openbaar vervoer tussen de dorpen is slecht en verdient onderzoek naar adequate verbetering, zo nodig facilitering van inzet van vrijwilligers.

 6. Onze partij gaat zorgen voor een specifieke portefeuille  ouderenzaken, waarbij één wethouder als aanspreekpunt fungeert.

  Toelichting: De noodzaak om vooral ouderen bij hulpvragen niet door te verwijzen naar allerlei instanties.

 7. De uitsmijter was een laatste stelling waar alleen maar ja of nee op geantwoord mocht worden:

  Als onze partij deel gaat nemen aan een coalitie, waarbij een bestuursakkoord ter instemming wordt voorgelegd aan de raad, wordt een ouderendelegatie vooraf de mogelijkheid geboden tot inzage en eventuele noodzakelijke aanvullingen op het gebied van ouderenbeleid.Daarop gaven 11 van de aanwezige 12 politieke partijen het antwoord: ja.

  Met deze uitspraak kunnen de seniorenverenigingen hun vuist maken na de verkiezingen!