Gemeenteraadsverkiezingen, hulpmiddelen lobbyen, voorbeelden

Voorbeelden initiatieven van Kringen en Afdelingen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Goirle en Riel in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

KBO-Goirle organiseert op 17 februari 2022 om 13.30 uur een bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen in De Deel. Ze heeft alle politieke partijen een uitnodiging gestuurd. Zij wil dat deze partijen duidelijk maken, wat zij in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart aan visie en oplossingen voor het vergrijzingsprobleem hebben opgenomen. Wonen, welzijn, zorg en mobiliteit moeten in een woonzorgvisie zijn vastgelegd. Een belangrijk punt is één aanspreekpunt voor ouderen die zorg nodig hebben. De betrokkenheid van de politieke partijen is daarom zo belangrijk, omdat er vanuit de gemeente wel gekeken wordt naar de problemen van de vergrijzing, maar een specifieke gerichte aanpak ontbreekt. Het moet voor de politieke partijen duidelijk zijn, hoe ernstig dit probleem wordt gevoeld. Het gemeentebestuur maar vooral ook de politieke partijen zullen duidelijk moeten aangeven, hoe men de problemen die de vergrijzing met zich mee brengt, wil oplossen.

Hilvarenbeek in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Op verzoek van KBO Hilvarenbeek heeft Els van Daal (beleidsmedewerker wonen/zorg bij KBO-Brabant) onlangs een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rondom ‘Wonen en zorg senioren’ voor de raadscommissie en wethouder Samenleving in Hilvarenbeek. Dit werd zeer goed ontvangen en de bevindingen zijn ook onder de aandacht gebracht van de commissie Ruimte in Hilvarenbeek. In combinatie met de resultaten van een woon- en welzijnsonderzoek onder senioren in Hilvarenbeek (uitgevoerd door de gemeente in samenspraak met onder andere KBO Hilvarenbeek) was er genoeg stof om het thema ‘Wonen en zorg senioren’ goed op de politieke kaart te krijgen. Zowel CDA als VVD Hilvarenbeek hebben nu expliciet de noodzaak voor meer kleinschalige en/of gemeenschappelijke wooninitiatieven in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. 

Klik hier voor een krantenbericht in de Hilverbode over CDA.
Klik hier voor een krantenberciht in de Hilverbode over VVD.

Klik hier voor het Eindrapport Gezond en gelukkig ouder worden in de gemeente Hilvarenbeek

Someren in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

KBO-Kring Gemeente Someren heeft lokaal aandacht gevraagd voor het project ‘Woonwensen van Somerense senioren, voor nu en voor later’. De lokale politieke partij ‘Lokaal Someren-Heide’ heeft in haar verkiezingsprogramma nu expliciet dit project benoemd als een te bereiken doel! Een mooie opsteker voor KBO-Kring Gemeente Someren.

Gemert-Bakel in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Vanuit de KBO-Kring Gemert-Bakel is samen met Houvast (gehandicaptenvereniging in Gemert-Bakel) een document opgesteld voor de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezing in Gemert-Bakel in maart 2022. Zij richten zich met een brief aan deze kandidaten. Citaat:

‘Het zou goed zijn wanneer de gemeente Gemert-Bakel, samen met de andere Peelgemeenten, participeert in de landelijke discussie over de zorg van de toekomst en de rol die de gemeenten, al dan in regionaal verband, willen spelen.’

KBO en Houvast vragen aandacht voor een goed en integraal ouderen- en gehandicaptenbeleid. Zij geven zes thema’s aan, die ze graag in de lokale zorgvisie terug zouden willen zien:

  • Langer thuis wonen met een woonzorgvisie van Gemert-Bakel met voldoende “nultredenwoningen” voor iedere inkomensgroep en voldoende (betaalbare) zorgwoningen, verpleeghuiscapaciteit en woon-tussenvormen
  • Druk op mantelzorger neemt toe. Sluitende aanpak tussen informele en formele zorg
  • Patiëntenstop bij Gemertse groepshuisartsenpraktijken
  • Gat in Zvw- en Wmo-zorg
  • Doelgroepenbeleid voor kwetsbare ouderen en gehandicapten
  • Armoedebestrijding en inkomensondersteunend beleid

KBO Gemert-Bakel en Houvast doen allerlei aanbevelingen om huidige knelpunten op te lossen.

Klik hier voor de brief.
En klik hier voor een artkel hierover in het Eindhovens Dagblad.

Senergiek Nuenen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Senergiek (KBO-Nuenen) heeft op basis van de voorzet van KBO-Brabant de politieke partijen van Nuenen input gegeven voor beleid op verschillende terreinen.

De naam van het document luidt: ‘Oproep aan de politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022’ Klik hier om het te lezen.

Senergiek en PVGE organiseerden een verkiezingsdebat, maar krijgen weinig concrete antwoorden. Lees meer in dit krantenartikel.

Gilze en Rijen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Vier Afdelingen van KBO-Brabant in de gemeente Gilze en Rijen zijn alvast begonnen om politieke partijen op scherp te zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ouderenhuisvesting is één van de meest urgente vraagstukken op dit moment. Die urgentie wordt ingegeven door de demografische ontwikkeling tot, in ieder geval, 2050. Het aantal alleenstaande ouderen groeit enorm.

KBO-Brabant wil dat er echt werk moet worden gemaakt van extra geschikte woningen en vragen alle gemeenten een woonzorgvisie op te stellen. Hierbij vragen wij extra aandacht voor mensen met een smalle beurs en het geschikt maken van de huidige woningvoorraad voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. Dit kan onder andere door een Langer Thuis-lening aan te bieden. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in sociale wijken met voldoende voorzieningen.

Lees hier het artikel over Gilze en Rijen in Algemeen Dagblad en BN/De Stem.

Uden-Landerd in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Stellingen
De gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Maashorst (fusie Uden en Landerd) vonden al plaats op 24 november 2021. Daaraan deden 13 politieke partijen mee. Op woensdag 3 november organiseerden de seniorenverenigingen Seniorenbelang Uden en KBO Landerd een verkiezingsdebat met zeven prikkelende stellingen.

Met als uitsmijter nummer 7: een laatste stelling waar alleen maar ja of nee op geantwoord mocht worden:

‘Als onze partij deel gaat nemen aan een coalitie, waarbij een bestuursakkoord ter instemming wordt voorgelegd aan de raad, wordt een ouderendelegatie vooraf de mogelijkheid geboden tot inzage en eventuele noodzakelijke aanvullingen op het gebied van ouderenbeleid.’

Daarop gaven 11 van de aanwezige 12 politieke partijen het antwoord: ja.
Met deze uitspraak kunnen de seniorenverenigingen hun vuist maken na de verkiezingen!

Lees hier alle zeven stellingen.

Organisatie van de middag, een voorbeeld
Wellicht ter inspiratie voor andere gemeenten: in dit document is een aantal aandachtspunten beschreven voor het organiseren van een verkiezingsdebat, zoals Uden-Landerd dit heeft aangepakt. Het is in word-vorm, zodat u het eventueel voor uw eigen situatie makkelijk kunt aanpassen.

Hulpmiddelen, toolkit

Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid!

In de week van 4 – 9 juli 2021 vonden drie succesvolle trainingen lokale belangenbehartiging plaats voor KBO-bestuurders. De training werd gegeven door Michiel Krijvenaar, partner bij Van Belang & Partners en trainer van de Lobbyvakschool. Hij heeft ruime ervaring als lobbyist bij Actiz, cliëntenorganisaties en vele andere maatschappelijke organisaties in gemeenten.

Michiel Krijvenaar is onder de indruk van alle inzet en de kwaliteit van de lokale KBO-bestuurders. Tegelijk valt bij hem de bescheidenheid van KBO-bestuurders op. Ze zijn een belangrijke raadgever voor hun gemeenten bij uitvoering van beleid en het directe contact met oudere burgers.

Het was een levendige boel bij de trainingen. Ervaringen werden uitgewisseld en bestuurders inspireerden elkaar. U vindt de samenvatting en tal van hulpmiddelen om de lokale lobby op te zeten op deze webpagina ‘Gemeenteraadsverkiezingen’.

Problematiek, Brabant vergrijst

Brabant vergrijst, met de sterkste groei in de hoogste leeftijdsgroepen. Tot 2050 komen er in Brabant naar verwachting ongeveer 130.000 oudere alleenstaanden bij, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke gebieden. Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking zijn in gemeenten op elk maatschappelijk terrein van belang. Op tal van terreinen zullen de effecten hiervan merkbaar zijn. Te denken valt aan de leefomgeving, zorg en ondersteuning, vrijwilligerswerk, maar zeker ook aan woningbouw. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen en woonvormen voor senioren komen, met ruimte voor onderlinge ondersteuning en ontmoeting. Bouwen voor ouderen staat helaas nog niet hoog op de agenda van veel gemeenten, want slechts 50% van de gemeenten heeft een woonzorgvisie.

Het is belangrijk dat ook uw gemeente rekening houdt met de wensen van senioren, zodat uw gemeente straks seniorproof is. U kunt hiervoor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 aangrijpen. Het is van groot belang dat het ouderenperspectief in de verkiezingsprogramma’s meegenomen wordt en thema’s zoals ouderenhuisvesting en welzijn hoog op de agenda komen! U bent hiervoor een belangrijke gesprekspartner en het is belangrijk dat de gemeente de lokale seniorenverenigingen koestert, juist nú, in materiële en immateriële zin. Bovendien is de urgentie voor gemeenten groot om goed voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal drastisch afnemen.

Hulpmiddelen voor lobby verkiezingen

Sheets training juli 2021
Bekijk de sheets van de trainingsbijeenkomsten voor KBO-bestuurders van Michiel Krijvenaar, trainer bij de Lobbyvakschool (georganiseerd op 5, 6 en 9 juli jl.). Klik hier.

Basistekst voor brief naar lokale politieke partijen
Agendeer bij uw eerstkomende bestuursvergadering het agendapunt gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 en maak uw eigen ‘position paper’ en stuur deze naar de (programmacommissies) van de politieke partijen in uw gemeente. Veel politieke partijen gebruiken de zomervakantie om hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. De basistekst van KBO-Brabant Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid kunt u hierbij als leidraad gebruiken. Pas de basistekst naar hartenlust aan en kort de tekst vooral in. Klik hier voor de basistekst.

Tijdslijn
Kijk voor alle stappen in de tijdslijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, met specifieke acties per fase. (Let op, verschilt per partij en per verkiezingsperiode!).

Lobbyhandleiding
Bekijk de lobbyhandleiding. Speciaal gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar hij is ook heel goed te gebruiken voor reguliere lobby. Wie lobby integreert in zijn dagelijkse werk heeft daar altijd profijt bij! Klik hier voor de handleiding.

Pamflet voor gemeenten over woonzorgvraagstuk

U kunt uw wensen op het gebied van het woonzorgvraagstuk kracht bijzetten door de politieke partijen in uw gemeente een pamflet woonzorgopgave te sturen over het waaróm en hóe gemeenten het verschil kunnen maken. Bied daarbij vooral aan dat u graag hierover met ze in gesprek treedt (voor zover dit niet gebeurd is).

Klik hier voor een voorstel voor een begeleidend schrijven bij het pamflet. Uiteraard is dit naar eigen inzicht en de  lokale situatie aan te passen.

En hier treft u informatie aan over Langer-thuis-leningen per gemeente.