Welkom

 


Foto's Oisterwijk

 

Welkom op de website van

Verenigde Senioren Oisterwijk

 

 Wapen van Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk

 

Omdat in de huidige maatschappij functioneren zonder de computer steeds meer tot het verleden gaat behoren willen wij zo goed mogelijk de nieuwe ontwikkelingen volgen en waar nodig deze ontwikkelingen ook toepassen.

Daarvoor hebben wij in 2010 een start gemaakt met het opzetten van een eigen website.

Op deze website willen we u actief op de hoogte houden van nieuws dat belangrijk is voor u en van de ontwikkelingen en activiteiten binnen onze fantastische vereniging! 


VSO Oisterwijk, 

Doelstelling van de VSO

VSO, de katholieke bond van ouderen, is een organisatie van en voor senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit.

 

Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van belangen en het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de VSO het welzijn van haar leden en hun participatie aan het maatschappelijke leven bevorderen.

 

VSO wil een organisatie zijn die activiteiten ontwikkelt die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Een organisatie ook waar leden zich nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis, kwaliteiten en levenservaring.

Wat biedt het lidmaatschap van VSO?
 • Een vereniging die opkomt voor uw belangen op politiek, lokaal, provinciaal en landelijk niveau
 • Uiteenlopende, onderhoudende activiteiten in uw vertrouwde omgeving en daarbuiten
 • Nieuwe contacten
 • Indien gewenst een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe uitdagingen als vrijwilliger
 • Uitwisseling van leuke en relevante informatie in een beschermde omgeving op de website van KBO-Brabant
 • Het ledenblad voor en door leden: het blad Ons van KBO-Brabant
 • Ledenservice op persoonlijk gebied zoals hulp bij het invullen van belastingformulieren en antwoord op vragen op praktisch persoonlijk gebied
 • Kortingen op diverse diensten en producten waaronder een speciale ziektekostenpolis voor senioren

Een lidmaatschap van de VSO houdt in dat u in eerste instantie lid wordt van  VSO.

Als lid van VSO bent u automatisch lid van KBO-Brabant.

Voorwaarden lidmaatschapspas.

Voorwaarden voor de kortingsactie via de ledenpas van KBO-Brabant.

 

 

Geldigheid

de ledenpas is strikt persoonlijk. Er kan door het deelnemende bedrijf ter controle naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap van VSO (b.v. bij opzegging of na overlijden) dient de ledenpas te worden ingeleverd bij onze ledenadministratie (Mw. J. van der Meijden, ’t Schoor 29, 5061 DH  Oisterwijk).

Indien de ledenpas niet wordt ingeleverd volgt een verzoek tot inlevering. Indien hieraan niet wordt voldaan worden administratie- en overige kosten in rekening gebracht.

 

Kortingen

voor de namen van de deelnemende bedrijven en de hoogte van de kortingen verwijzen wij u graag naar de VSO korting gids. Deze wordt bij alle leden bezorgd en is tevens aan te vragen bij het secretariaat. Wijzigingen op de gids worden via de nieuwsbrief bekend gesteld.

 

Onrechtmatig gebruik

bij onrechtmatig gebruik (b.v. gebruik door een niet-lid) wordt de ledenpas ingenomen door het deelnemend bedrijf of door VSO.

 

Verlies of diefstal

bij verlies of diefstal dient de secretaris van VSO direct te worden ingelicht. Het bestuur beslist vervolgens of een nieuwe ledenpas wordt verstrekt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

 

Wilt u lid worden van VSO Oisterwijk?

Via de link

aanmeldingsformulier

kunt u zich aanmelden als lid van VSO.

Een vrijwilliger van VSO neemt contact met u op om u informatie te geven en uw aanmelding verder op te nemen.

 

Reisreglement

Voorwaarden voor deelname aan reizen, georganiseerd door VSO.

 

 1. Daar waar wordt gesproken over deelnemer wordt ook de deelneemster bedoeld;
 2. door of namens VSO georganiseerde ééndaagse en meerdaagse reizen worden vermeld in de nieuwsbrieven;
 3. voor deelname aan deze reizen dient de deelnemer zich aan te melden bij de organisator (zie de aankondigingen in de nieuwsbrieven). Tevens dient de deelnemer op het moment van aanmelden de verschuldigde kosten over te boeken op het vermelde IBAN-nummer van VSO. Indien aan één van beide voorwaarden niet is voldaan is de aanmelding niet compleet en dus niet geldig;
 4. de deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering. Indien annulering plaats vindt dient dit te worden gemeld bij de organisator. Reeds betaalde kosten voor een meerdaagse reis dan wel een ééndaagse reis in het buitenland worden door VSO niet terugbetaald in verband met aangegane verplichtingen met te bezoeken organisaties en/of vervoersbedrijven. Hiervoor dient de deelnemer zich te wenden tot de eigen reis- en annuleringsverzekering.
  Teruggave van reiskosten voor een ééndaagse reis binnen Nederland zal alleen plaats vinden indien een ander de besproken plaats kan innemen (b.v. uit een wacht-/reservelijst) of indien bij te bezoeken organisatie en/of het vervoersbedrijf de deelname zonder kosten kan worden geannuleerd;
 5. aansprakelijkheid: degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem ook voor evt. andere deelnemers worden gemaakt;
 6. deelnames die via internet of per telefoon worden gemaakt zijn definitief. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing;
 7. veel van onze reizen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden. Indien het minimum aantal niet wordt behaald, behoudt VSO zich het  recht  voor om uiterlijk 7 dagen voor vertrek  de reis te annuleren. Tenzij anders in de nieuwsbrief bij de betreffende reis wordt vermeld. De reeds overgeboekte reissom wordt in dat geval terug betaald;
 8. bij een lichamelijke  handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u verplicht hiervan melding te maken bij aanmelding. In overleg wordt bepaald of de reis geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening;
 9. VSO behoudt zich het recht voor om inhoudelijke programma’s vanwege reistechnische redenen (b.v. afhankelijkheid van lokale omstandigheden) te wijzigen;
 10. klachten met betrekking tot een uitgevoerde reis kunnen schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij het bestuur van VSO.
Beëindigen lidmaatschap

lidmaatschap beëindigen

Vanaf 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te raadplegen is.

Beëindigen lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen stuurt u een brief met uw ledenpas naar de ledenadministratie met vermelding van de datum van beëindiging.
Na ontvangst van deze schriftelijke melding en uw ledenpas wordt uw lidmaatschap beëindigd.

Dagelijks bestuur VSO Oisterwijk.

Voorzitter

 • Frans Monchen

Secretaris

 • Fons Klaasen

Penningmeester

 • Léon Heidanus

Verschijningsdata Ons

 

De Nieuwsbrief  2018 + Ons wordt bij u aangeleverd rond:

 

Editie 1    Woensdag 4 januari

Editie 2    Woensdag 8 februari

Editie 3    Woensdag 7 maart

Editie 4    Woensdag 11 april

Editie 5    Woensdag 9 mei

Editie 6    Woensdag 13 juni

Editie 7/8 Woensdag 8 augustus

Editie 9    Woensdag 5 september

Editie 10  Woensdag 3oktober

Editie 11  Woensdag 7 november

Editie 12  Woensdag 5 december

 

NB.: KBO Brabant heeft deze data doorgegeven. Indien hier op een later tijdstip wijzigingen in worden aangebracht zullen wij u opnieuw informeren.

Hoe inloggen op het besloten gedeelte?

U bent nu op het openbare gedeelte van de VSO-Oisterwijk site.

Alleen leden van VSO hebben toegang tot het besloten en beveiligde gedeelte.

Niet-leden en ook leden van andere afdelingen hebben daar geen toegang.

 

Om als lid van VSO in te kunnen loggen heeft U een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

U dient hiervoor eenmalig, via online aanmelden bij de centrale ledenadministratie van KBO-Brabant in Den Bosch uw inloggegevens aan te vragen.