Welkom bij SB-Riel

 Hartelijk welk om

op de website van 

SB-Riel

(aangesloten bij KBO Brabant)

Wij willen u op deze site kennis laten maken met SB-Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die wij organiseren.

Wij houden je ook helemaal op de hoogte via onze facebook pagina.

 Like en volg ons op social media 

 

Nieuws
Introductie
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal senioren in Nederland sterk toe. Sinds enige jaren overtreft het aantal senioren zelfs het aantal jongeren; ook in Riel wonen steeds meer 50-plussers. Om sterker te staan ten opzichte van o.a. de politiek en de samenleving is het wenselijk dat de ouderen hun krachten bundelen. Bent u 50 jaar of ouder (deze leeftijdsgrens is een voorwaarde van KBO-Brabant), dan kunt u lid worden ......
Lees verder >

UITGELICHT

 
Senioren Belangen Riel organiseert donderdag 08 maart 2018 om 15.00 uur in de grote zaal van de Leybron een bijeenkomst "In gesprek met lijsttrekkers/ afgevaardigden van de Politieke Partijen van Riel en Goirle".

 

Iedereen is welkom

 

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP WONEN.

IS ER NOG RUIMTE IN RIEL VOOR SENIOREN??

Een woonbehoefte-onderzoek door de Werkgroep Wonen van Senioren Belangen Riel

Aanleiding
Het voorliggende onderzoek kwam tot stand op initiatief van de Werkgroep Wonen van Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel. De werkgroep houdt zich bezig met alle aspecten van huisvesting van ouderen.
In Riel hebben relatief veel inwoners een eigen huis. Op latere leeftijd wordt dit te groot om bij te houden of niet praktisch om als oudere in te wonen.
De huidige woningmarkt en het ontbreken van aantrekkelijke alternatieven weerhoudt hen ervan te verhuizen. Met het klimmen der jaren neemt de behoefte aan zorgvoor-zieningen bij de woning toe.
Huisvesting in een woonzorg complex komt steeds minder beschikbaar als gevolg van het overheidsbeleid dat een scheiding van wonen en zorg beoogt.
De Werkgroep denkt na over alternatieven, waarbij senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en elkaar kunnen bijstaan. Ook alternatieven waarbij ouderen zelf verantwoordelijkheid nemen en eventueel investeren.
Door middel van een peiling wilde de Werkgroep inzicht krijgen in de behoefte aan zelfstandig wonen en zorg onder inwoners (50-plus) .
Verantwoording
Riel telde eind december 2017 in totaal 2.828 inwoners, waarvan 1.234 ouder zijn dan 50 jaar; dat is 44% van het totaal.
Onder de inwoners werden 1.075 enquête formulieren verspreid.
Van 172 adressen ontvingen wij de formulieren terug; zij vertegenwoordigen in totaal 295 personen.
Totaal werd 16% van de formulieren terug ontvangen; zij vertegenwoordigen 24% van de inwoners ouder dan 50 jaar
 11% van de invullers is 50 - 59 jaar oud.
 33% van de invullers is 60 - 69 jaar oud.
 41% van de invullers is 70 - 79 jaar oud.
 15% van de invullers is 80 jaar en ouder.
Er zijn 49 eenpersoons en 123 tweepersoons huishoudens die gereageerd hebben.
Resultaten
 95% van de respondenten heeft nu een koopwoning
 95% geeft aan in Riel te willen blijven wonen
Soort woning
 95% wil een patiowoning
 39% wil een appartement
 33% wil de eigen woning aanpassen.
De verdeling over de leeftijdsgroepen is als volgt
50 - 60 jaar
60 - 70 jaar
70 - 80 jaar
80 +
Patiowoning
69%
78%
62%
47%
Appartement
38%
37%
37%
41%
Woning aanpassen
25%
33%
30%
31%
NB: Het percentage is hoger dan 100% omdat voor meerdere opties gekozen kon worden.
De wens om te huren of te kopen is fifty-fifty.
De voorkeur voor een bepaalde woonomgeving is zeer divers en varieert van centraal tot rustig met veel groen en privacy.
Ongeveer de helft wil nog een garage, berging of hobby ruimte.
CONCLUSIES
1. Behoefte aan huurwoningen
Volgens onze gegevens wonen bijna alle respondenten op dit moment in een koopwoning. Als zij gaan verhuizen wil 50% naar een huurwoning.
Doorstroming leidt tot het vrijkomen van een aantal koopwoningen.
Er zijn echter weinig tot geen huurwoningen beschikbaar die geschikt zijn voor ouderen. De weinige woningen die beschikbaar komen worden bovendien door de woonstichting - op basis van het toewijzingsbeleid - regelmatig aan mensen van buiten Riel toegewezen.
Nieuwbouw van (patio) woningen/appartementen - die geschikt zijn voor ouderen - zitten niet in de pijplijn.
2. Behoefte aan gestapelde woningen
Ruim 35% van de respondenten geeft aan te willen verhuizen naar een appartement; dit betreft zowel huur- als koopappartementen.

In Riel zijn 16 huurappartementen van Leystromen beschikbaar (zie onder punt 1); koopappartementen zijn niet beschikbaar.
Men moet dan noodgedwongen uitwijken naar Goirle, terwijl 95% aangeeft in Riel te willen blijven wonen in de eigen sociale omgeving.
Er is dus zeker behoefte aan appartementen; het is echter de vraag welke huur-/ koopprijs men kan of wil betalen.
De generatie die nu met pensioen gaat, beschikt veelal over een aanvullend pensioen dat wat meer armslag geeft.
3. Patiowoning
De belangstelling voor patiowoningen is duidelijk aanwezig.
Het is voor een kwart van de respondenten een aantrekkelijke woonvorm die de voordelen van grondgebonden woningen (zelfstandige huisvesting met eigen buitenruimte) combineert met die van appartementen (gelijkvloers en nultreden).
In vergelijking met de andere woningtypes zijn er opvallend veel geïnteresseerden die willen kopen.
4. Verbouwen van de bestaande eigen woning
Het verbouwen van de eigen woning is bespreekbaar voor 33% van de respon-denten. Die belangstelling is sterker aanwezig bij de leeftijdscategorie van 60 - 70 jaar.
Welke financiële regelingen hen voor ogen staan en hoe geschikt de betreffende woningen zijn weten we niet.
De gemeentelijke BLIJVERSLENING kan hierbij een rol spelen - mits men jonger is dan 76 jaar.
5. Verbouwen van bestaande grotere panden
Dit is ook een interessante optie, zeker wanneer kapitaalkrachtige eigenaar-bewoners daarin zelf willen investeren. Ze hoeven dan niet te vertrekken uit hun geliefde - maar te groot geworden - pand.
Voor nieuwe bewoners is huisvesting op een karakteristieke locatie aantrekkelijk en beeldbepalende bebouwing blijft behouden voor het dorpsgezicht.
Er zijn verschillende vormen denkbaar: blijft de woning in bezit van de huidige eigenaar, verkoopt deze (delen van) de woning, deelt hij mee in de kosten van verbouwing en opbrengst van koop of verhuur of draagt een projectontwikkelaar de risico’s ?
Er zijn meer vragen.
Gaat het om verbouw tot meerdere wooneenheden; om aanbouw; om zorgeenheden of bewoning door meerdere generaties (mantelzorg) ?
Voor de gemeente is er een rol op meerdere vlakken, zowel beleidsmatig – bestem-mingsplan, consequenties geplande woningvoorraad - als faciliterend – bijeen-brengen partijen, eventuele financiële deelname.
De optie is nog onbekend en aansprekende voorbeelden kunnen inspireren tot navolging.
De gemeente kan het initiatief nemen om gegadigden op te roepen en het gesprek aangaan over de start van een of meer pilotprojecten.
6. CPO - project
Een project in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - al of niet in samenwerking met een tweede partij - zou een aanzet kunnen geven om voor een aantal senioren tot de gewenste woonvorm te komen.
Het is echter een lange weg om te gaan met de nodige problemen.
7. Beschikbaarheid bouwgrond
Of het nu gaat om de realisatie van appartementen, patiowoningen of anderszins; in alle gevallen blijft het noodzakelijk om te beschikken over geschikte bouwlocaties/-grond.
De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
ACTIEPUNTEN
1. rapport aanbieden aan College van B & W van de Gemeente Goirle en conclusies bespreken
2. rapport bespreken met woonstichting Leystromen
3. voorlichting organiseren voor diegenen die hun woning willen aanpassen
4. de mogelijkheid tot het opstarten van een CPO project onderzoeken


 

 


 

Politieke Partijen in Riel 8 maart 2018

Donderdagmiddag 8 maart waren 8 vertegenwoordigers van de politieke partijen van de gemeente Goirle in de Leybron aanwezig om aan zo’n 30 belangstellenden hun visie te geven op de onderwerpen  Zorg en Wonen. De sprekers  vertelden wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan en wat zij de komende jaren op hun programma hebben met betrekking tot deze thema’s . Over bepaalde zaken waren ze het redelijk met elkaar eens, bv. zorg voor een goede opvang en begeleiding van jongeren die dat nodig hebben; zorg voor mantelzorgers, dat zij niet overbelast raken en hun hulp daardoor wegvalt; dat gemeenschapshuizen open moeten blijven voor sociale contacten, zodat mensen niet vereenzamen. Wat het thema Wonen betreft werden de mensen achter de tafel toch wel tot nadenken aangezet over de problematiek m.b.t. wonen in Riel. De uitslag van de enquête gaf duidelijk aan dat er erg behoefte is aan meer woningen in Riel voor jong en oud. De partijen waren  het er over eens, dat er zeker 100 extra woningen voor Riel moesten komen. De partijen vonden ook dat de raadsleden in een te laat stadium worden geconfronteerd met panklare oplossingen voor met name bestemmingsplannen. Ze willen in een eerder stadium geïnformeerd worden. Tenslotte hebben de raadsleden het recht en de macht een bestemmingsplannen aan te passen cq te wijzigen. Ter afsluiting gaven de sprekers aan in de toekomst beter te luisteren  naar de wensen van de inwoners. Zij riepen ook alle mensen op om op woensdag 21 maart te gaan stemmen.

Verandering in persoonlijke gegevens / opzegging
#MutatieformulierOmdat al onze leden maandelijks het magazine ONS van KBO-Brabant en onze lokale nieuwsbrief ontvangen, is het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is. Daarom vragen wij uw medewerking. 
 
Wilt u bij verandering van uw persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging emailadres of telefoonnummer, dit zo snel mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook opzegging lidmaatschap en bij overlijden, dit graag door (laten) geven aan de ledenadministratie.
Let op! U dient bij opzegging en opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te houden. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.
 
U kunt hiervoor gebruik maken van het Mutatieformulier ,u kunt dit formulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en verzenden. Ook kunt u de wijziging schriftelijk of telefonisch melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres:
 
Ledenadministratie SB-Riel
De heer A. Schellekens,
Kempenland 2
5133 CR  Riel
telefoon 013 – 518 1449
(terugkerende) Activiteiten

Meer informatie over deze terugkerende activiteiten vindt u hier.

 

Maandag

Ouderengym 10:00 - 11:00
Kaarten- spelletjesmiddag 13:30 - 16:30
Schilderen / tekenen 19:30 - 22:00

Dinsdag

Yoga                     08:45 - 09:45
Yoga 10:00 - 11:00

Woensdag

Fietsen (bij goed weer)     

vertrek 13:00

Wandelen 

vertrek 09:30

 

Donderdag

Jeu de Boules              

vanaf 13:30

Vrijdag

Koersbal (2e v/d mnd niet) 14:00 - 16:30
Bingo 14:00 - 16:00

 

 

 

 
Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel

Elke donderdagmiddag van 13.00 - 14.00 uur inloopspreekuur door een van de Dorpsondersteuners in de Leybron in Riel.

Telefoon 06 - 386 92845

Vragen over de website

 Wij willen deze website graag zo interessant mogelijk voor u maken. Als u van mening bent dat wij iets over het hoofd zien, dat er meer onderwerpen aangekaart zouden moeten worden of dat er inlichtingen specifiek over

SB-Riel ontbreken, dan horen wij dat graag van u. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij.

                           

  Met vriendelijke groet,

  Siem Maas

  Webmaster SB-Riel

  webmaster@sb-riel.nl

    06-13931125

 

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

counter for tumblr

Bezoekers op de website
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd SB-Riel bezocht door 1 bezoekers.