Welkom

Hofke van Marijke                                       St. Jozefkerk

 

Welkom

Welkom op de website van de KBO St.Jozef. Onze vereniging KBO-St.Jozef is een vereniging van en voor inwoners van de St.Jozefparochie en telt ruim 330 leden. De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers uit St.Jozef ongeacht afkomst of religie.

Al meer dan 60 jaar is de KBO-St.Jozef een afdeling van KBO Brabant,een van de grootste seniorenbonden van Nederland.

 

Doelgroep

KBO-St.Jozef rekent tot haar doelgroep; alle Parochianen vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. 'Jonge' senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die contacten willen met leeftijdgenoten.

 

Doelstelling 

De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO St.Jozef is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO St.Jozef acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden. Zo kunnen leden kortingen krijgen bij diverse winkels en op verzekeringen bij CZ. En staan belastingadviseurs voor de leden klaar.

KBO St.Jozef  wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van de St.Jozefparochie.


KBO St.Jozef wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 

 

Samenwerking

Samen met de KBO-Deurne centrum, KBO-Helenaveen , 

KBO-H.Geest, KBO-Liessel, KBO-Neerkant, KBO-Vlierden , KBO-Walsberg en KBO-Zeilberg behartigen wij de belangen van al onze senioren in de gemeente Deurne via contacten met de Gemeente Deurne en het Kringbestuur van KBO-Deurne.

 

Wekelijks programma
Wij bieden onze leden o.m. een wekelijks programma dat in, rondom of vanuit het Hofke van Marijke wordt georganiseerd. Bijna Iedere dag van de week is er wel wat te doen:

- Biljarten
- Rikken - Jokeren

- Koersbal

- Kienen
- enz. zie onder activiteiten.

 

 

KBO Deurne, afdeling Sint-Jozef

Privacy protocol afdeling.

 

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Sint-Jozef hecht er aan dat de bescherming van persoonsgegevens op alle niveaus van de Afdeling uitgangspunt van handelen is. Onder persoonsgegevens worden in dit verband verstaan alle gegevens waarmee leden, gastleden, ereleden, deelnemers, vrijwilligers, donateurs, abonnees en overige relaties geïdentificeerd kunnen worden.

 

Om deze bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, besluit het bestuur als volgt:

 

 1. Van iedereen die bij de Afdeling een bestuurlijke of uitvoerende functie heeft, verwacht het bestuur dat deze handelt in overeenstemming met privacywetgeving en met in achtneming van hedendaagse maatschappelijke opvattingen met betrekking tot de privacy van personen.

 2. De secretaris heeft voor het Afdelingsbestuur een coördinerende rol met betrekking tot de bescherming van de privacy van leden en overige relaties van de Afdeling. De secretaris:

 3. is in samenspraak met de ledenadministrateur aanspreekpunt bij vragen over de privacy

 4. gaat na met welke samenwerkingspartners eventueel afspraken over het hanteren van de privacy van leden gemaakt moeten worden en onderneemt hierin actie

 5. Het bestuur stelt bijgaande privacyverklaring vast:

 6. de privacy verklaring wordt op de website gepubliceerd

 7. in de eigen nieuwsbrief volgt een samenvatting van de privacyverklaring en een bericht op welke wijze leden de volledige privacyverklaring kunnen inzien

 8. bij aanmelding ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van de privacyverklaring

 9. In aanvulling op het protocol voor de ledenadministratie dat de Afdeling met KBO-Brabant heeft gesloten, besluit het bestuur dat:

 10. persoonsgegevens bij voorkeur uitsluitend in LeaWeb worden verwerkt. Hiervan wordt alleen afgeweken indien er naar het oordeel van het bestuur een dringende reden aanwezig is om toch een afzonderlijk bestand bij te houden. Er worden in dat geval schriftelijk afspraken gemaakt over de wijze waarop het bestand met persoonsgegevens wordt beschermd

 11. uitsluitend de ledenadministrateur volledige toegang tot de ledenadministratie heeft

 12. overige toegang tot de ledenadministratie beperkt blijft tot personen die een bestuurlijke of leidinggevende rol bij specifieke activiteiten hebben. Deze toegang wordt beperkt tot de rol activiteitenbeheer. Het bestuur houdt een overzicht bij van personen die toegangsrechten hebben gekregen

 13. Er worden geen gegevens van leden, deelnemers en relaties met samenwerkingspartners en overige relaties gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

 14. Met vrijwilligers die een rol als verwerker vervullen, wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

 15. Minimaal eenmaal per jaar wordt in een bijeenkomst met vrijwilligers aandacht besteed aan de wijze waarop in de Afdeling optimaal met de privacy kan worden omgegaan.

 16. De ICT-systemen (zoals pc, laptop, tablet) waarmee we toegang kunnen krijgen tot persoonsbestanden, worden jaarlijks gecontroleerd op een afdoende beveiliging tegen hacken, virussen, malware.

 17. Een bestuurslid of vrijwilliger die data verliest, meldt dit onverwijld bij de secretaris. Deze beoordeelt, eventueel in samenspraak met de helpdesk van KBO-Brabant, hoe hierin binnen de wettelijke regels verder te handelen.