Inkomen & werk

NBP
Onze collegavereniging Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) zet zich al honderd jaar in voor de pensioenbelangen van (toekomstige en huidige) gepensioneerden en neemt actief deel in het maatschappelijk debat over (aanpassing van) ons pensioenstelsel. NBP constateert dat dit debat niet altijd op feiten en op juiste informatie wordt gevoerd. Deze notitie dient om enige grote misverstanden te bestrijden, zoals het bestaan van gegarandeerde pensioenen. Van harte aanbevolen!

Pensioenen
Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Klein inkomen
In deze ‘participatiemaatschappij’, waarin de overheid zich vergaand terugtrekt en een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving, kan structureel ‘te weinig geld hebben’ grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Gemeenten kunnen daarin veel doen voor hun inwoners.

Belangenbehartiging op inkomensgebied
Belangenbehartiging op inkomensgebied is daarom een belangrijk onderdeel van de activiteiten van KBO-Brabant. Heel praktisch wordt dat ingevuld door de opleiding van belastinginvullers en thuisadministrateurs en het geven van informatie en voorlichting aan mensen. Daarnaast dringen we bij de landelijke politiek aan op een evenwichtige behandeling van alle huishoudens en vragen we om rekening te houden met de stapelingseffecten van maatregelen voor bepaalde huishoudens, waaronder die van gepensioneerden. We doen dat niet alleen, want juist dit onderwerp leent zich bij uitstek voor samen optrekken met gelijkgestemde verenigingen. KBO-Brabant is daarom lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Behoud van ons pensioenstelsel is de gezamenlijke inzet.