Hulp nodig van de gemeente, hoe gaat het ermee?

Op 4 december verscheen de Overall rapportage sociaal domein 2016  van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. In andere woorden: hoe gaat het met mensen die hulp nodig hebben van de gemeente? Hoe is de kwaliteit van leven? Het rapport geeft inzicht in wie de gebruikers van individuele voorzieningen zijn, hoe hun gebruik zich door de tijd ontwikkelt en welke geografische verschillen er zijn. Het behandelt (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk aan de hand van diepteonderzoek in drie gemeenten en geeft inzicht in de bestuurlijke en financiële kaders.

 

De voornaamste conclusies zijn:

  • Tussen 2015 en 2016 is de kwaliteit van leven van mensen met een maatwerkvoorziening in het sociaal domein gelijk gebleven. Er is ook een stabiel beeld bij de mate van kwetsbaarheid, probleemcumulatie, redzaamheid en maatschappelijke participatie.
  • Wel is de emotionele eenzaamheid onder mensen in de Wmo 2015 in 2016 iets groter dan in 2015 (22% versus 17%). Emotionele eenzaamheid gaat over het ontbreken van een intieme relatie of vertrouwenspersoon.
  • Ook is er tussen 2015 en 2016 een afname in de hulp die mensen in de Wmo 2015 krijgen van een beroepskracht. Die afname wordt niet opgevangen in het eigen netwerk (van 23% tot 18%). Onduidelijk is óf en hoe mensen dit opgelost hebben.
  • In huishoudens met problematische schulden komt het gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen 2,5 keer zo vaak voor dan wanneer er geen problematische schulden zijn.
  • In ongeveer 40% van de onderzochte gemeenten is het volgens griffiers voor gemeenteraadsleden moeilijk om over voldoende tijd te beschikken voor de taakuitvoering. In ongeveer 1 op de 10 deelnemende gemeenten geven griffiers aan dat gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren.

 

Meer toelichting kunt u hier vinden op de website van het SCP.


Terug naar de startpagina