10 april 2019

CBR-gedupeerden met kluitje in riet gestuurd

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kwam onlangs met haar oplossing voor de vele problemen die mensen ondervinden door falen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): vergoeding van kosten van de spoedprocedure voor het verlengen van het rijbewijs bij de gemeente. Wij hebben onze verontwaardiging over deze volstrekt ontoereikende oplossing kenbaar gemaakt in een brief aan de minister en aan de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Klik hier voor de brief.

In februari hebben wij ons laten horen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de lange wachttijden en de administratieve chaos bij het CBR. In maart heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat de minister aangesproken op de chaos bij het CBR. Bij die gelegenheid zegde de minister toe dat gedupeerden hun schade zouden mogen verhalen op het CBR en dat ze de mogelijkheid van een coulanceregeling zou onderzoeken. Met die coulanceregeling werd bedoeld dat het oude rijbewijs zijn geldigheid zou behouden zolang vertraging bij de afgifte van het nieuwe rijbewijs uitsluitend te wijten is aan het CBR. Precies zoals wij hadden bepleit.

De minister is wel in gesprek gegaan met het Verbond van Verzekeraars en de strafrechtelijke partners (ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie en Openbaar Ministerie), maar de teleurstellende uitkomst van dat overleg is dat bedoelde coulanceregeling er niet komt omdat die onder meer vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid onwenselijk wordt geacht.

Om binnen de kaders van verkeersveiligheid toch alle mogelijkheden te verkennen om het ongemak voor burgers te verkleinen, aldus de minister, heeft ze samen met het CBR en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de volgende oplossing gevonden: vergoeding van de spoedprocedure (circa € 35,-) voor het aanvragen van het rijbewijs bij de gemeente.

Wij vinden dit een onbehoorlijk aanbod richting gedupeerden. Onze voorzitter Leo Bisschops: “Zo’n ‘oplossing’ getuigt van een meer dan gebrekkig inzicht van minister, RDW en CBR zelf in de reikwijdte van de problematiek. Burgers die al weken of zelfs maanden op hun rijbewijs wachten en door falen van het CBR veel hogere extra kosten hebben moeten maken, mogen nu op kosten van de overheid de spoedprocedure aanvragen bij de gemeente, waarmee zij de laatste vijf wachtdagen kunnen verkorten tot één dag. Dat is geen oplossing, maar een schoffering van gedupeerden.”

Het CBR is de afgelopen jaren te vaak veel te laat met de registratie van Verklaringen van Geschiktheid in het rijbewijsregister. Tegen die tijd wachten de aanvragers vaak al maanden en hebben zij inmiddels hoge extra bedragen moeten betalen door falen van het CBR. Velen zitten voor onbepaalde tijd zonder rijbewijs en worden daardoor ernstig gehinderd in hun (maatschappelijk) functioneren.

Extra kosten

Een greep uit de berichtgeving van gedupeerden. Onder meer als gevolg van het zoekraken van documenten bij het CBR moeten aanvragers:

  • een tweede gezondheidsverklaring betalen;
  • op eigen kosten nogmaals naar een specialist;
  • hoge telefoonkosten betalen;
  • alle documenten aangetekend naar het CBR versturen om zoekraken van de documenten te voorkomen;
  • alternatief vervoer betalen, onder meer in geval van mantelzorg.

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de extra kosten.

Geen participatie

Senioren hebben een actieve rol in onze samenleving: als mantelzorger, vrijwilliger, vrijwillig chauffeur voor kwetsbare ouderen, oppas voor (zieke) kleinkinderen of anderszins. De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk blijven participeren in onze samenleving, maar diezelfde overheid steekt letterlijk en figuurlijk een stok in de wielen; immobiliteit en participatie gaan niet samen. Het Nederlandse systeem van participatie, mantelzorg en vrijwilligerswerk ligt voor een groot deel plat als senioren hun mobiliteit (onterecht) verliezen. Het bezorgt veel senioren grote zorgen en hoge extra kosten.

Tot op de dag van vandaag maakt het CBR voornoemde fouten. Zelfs DigiD werkt niet goed; als het systeem de brieven niet uploadt, worden deze alsnog per post verstuurd. Dat duurt minstens vijf extra dagen. Heel Nederland is inmiddels doordrongen van het falen van het CBR en daarom ruim op tijd met de aanvraag. Alle kosten blijven daarentegen voor rekening van de gedupeerden.

In de brief aan de minister dringen wij  er met klem op aan dat zij haar besluit herziet en ten minste zorg draagt voor vergoeding van álle werkelijke extra kosten die gedupeerden moeten maken als gevolg van het falen van het CBR.

Wij willen senioren helpen bij het indienen van een schadeclaim bij het CBR en roep en gedupeerden op zich per e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl o.v.v. van ‘Schadeclaim CBR’ of telefonisch op nummer (073) 644 40 66.