26 oktober 2022

Opbrengst van onze inbreng

De Tweede Kamer sprak 18 en 20 oktober 2022 over de begroting volksgezondheid 2023. KBO-Brabant heeft drie punten bij de begrotingsbehandeling naar voren gebracht en naar aanleiding hiervan zijn een aantal belangrijke moties ingediend. Over twee weken zal over de moties gestemd worden.

Vrijwilligerswerk
In een vergrijzende samenleving zal het belang van vrijwilligers alleen maar toenemen en KBO-Brabant pleit voor nieuwe zorgconcepten.

Mirjam Bikker van de CU heeft samen met Joba van den Berg (CDA), Cees van der Staaij (SGP) en Harry Bevers (VVD) een motie ingediend om in de komende begrotingen van het ministerie van VWS een post ‘ondersteunen en bevorderen vrijwilligerswerk’ op te nemen. Waarvoor hulde!

Verbeter de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid
KBO-Brabant wil meer geriatrische kennis in de eerste lijn. Corinne Ellemeet van Groen Links stelt dat er een plan moet komen om de huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de wijk steviger in de opleiding te verankeren. Sylvana Simons wil net als wij investeringen in de wijkzorg. Zij heeft een motie ingediend om de geplande bezuiniging op wijkzorg en wijkverpleging ongedaan te maken, gezien de ontwikkeling van langer thuis blijven wonen, vergrijzing en afbouw van de verpleeghuisplekken. Cees van der Staaij vindt dat de arbeidsmarktkrapte nu al gevolgen heeft voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg en wil dat het ministerie van VWS beleid ontwikkelt om de zorg toegankelijk te houden in situaties van plotselinge schaarste. Leden Nicky Pouw van JA21 en Mirjam Bikker van de CU willen dat het kabinet de mogelijkheid onderzoekt om na een ziekenhuisopname thuis extra zorg op maat te krijgen. Fleur Agema van PVV dient een motie in over een verpleeghuisplek voor hoogbejaarden met wie het thuis niet meer gaat.

Er is grote behoefte aan woonvormen waarin wonen en zorg samenkomen en Nicky Pouw van JA 21 en Caroline van der Plas van BBB zeggen dat er 50.000 woningen nodig zijn waarin verpleeghuiszorg kan worden geboden. Zij willen dat de regering minimaal de helft inricht in bejaardenhuizen of woonhofjes.

Investeren in preventie
De aanbevelingen van KBO-Brabant op het gebied van preventie zijn niet overgenomen onder andere: afschaf 9% btw op groenten en fruit, hoge dosering vitamine D weer vergoeden). Sowieso zijn niet veel moties op het gebied van preventie ingediend.

Vermeldenswaardig is ook de motie van Sylvana Simons en Caroline van der Plas die willen onderzoeken hoe vormgegeven kan worden aan een nationaal zorgplan waarbij de zorgverzekering uit de markt gehaald wordt en de mens centraal staat.

 

Klik hier voor de brief die wij stuurden met aanbevelingen.