7 juli 2020

Geen indexatie, geen steun

Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van de FNV in meerderheid ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee heeft minister Koolmees de laatste hobbel genomen op de weg naar een pensioenstelselherziening. Op steun van KBO-Brabant hoeft de minister niet te rekenen nu gepensioneerden opnieuw kind van de rekening worden: geen inhaalindexatie over de afgelopen twaalf jaar waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20% koopkracht van hun aanvullend pensioen missen; geen perspectief op indexatie omdat het nieuwe pensioencontract pas in 2026 ingaat en tot dan de extreem lage rekenrente wordt gehanteerd; nog steeds kans op pensioenkortingen de komende jaren, ook in 2021 voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 90% (de meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt zich met partner-verenigingen op mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zijn we in afwachting van een eerste rechtszitting voor de ingezette bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat.

Op vrijdag 19 juni stuurden wij minister Koolmees een brief inzake onze bezwaren tegen het Pensioenakkoord. Onderstaand de tekst.

Geachte heer Koolmees,

KBO-Brabant is een zelfstandige belangenvereniging van ruim 125.000 senioren en neemt (bestuurlijk) deel in de Koepel Gepensioneerden. Op 17 juni heeft het bestuur van onze Koepel u geïnformeerd over zijn standpunt inzake de uitwerking van het Pensioenakkoord. Een dag eerder hebben de heren Schouten en Van der Spek, voorzitters van de Koepel en beiden lid van uw klankbordgroep, de lidorganisaties via een webinar voorgelicht over deze uitwerking. Een ledenraadpleging zoals die ongetwijfeld buiten coronatijd zou hebben plaatsgevonden, was niet mogelijk.

Wij kunnen instemmen met de inhoud van de brief van de Koepel Gepensioneerden, maar hechten eraan onze zienswijze met u te delen, waarbij wij met name aandacht vragen voor de laatste paragraaf van deze brief onder de kop: Er zijn nog wel degelijk bezwaren aan te dragen…

Inhaalindexatie

Er liggen tien jaren van economische voorspoed achter ons, resulterend in een onvoorstelbaar pensioenvermogen van meer dan 1.500 miljard euro. Desondanks lopen werknemers en gepensioneerden tot meer dan 20 procent van hun pensioen (opbouw) mis als gevolg van rekenregels die niet uit te leggen waren, maar desondanks in stand werden gehouden.

Wij zijn verheugd te constateren dat in de uitwerking van het Pensioenakkoord tenminste de rekenrente niet meer onwrikbaar is, maar met geen woord wordt daarin gerept over een inhaalindexatie. Voor toekomstige gepensioneerden wordt gestreefd naar een pensioenuitkering die 80 procent van het middelloon bedraagt, maar voor degenen die nu pensioen zijn of binnen enkele jaren gaan, gaat de ambitie blijkbaar minder ver.

Transitieperiode

Het nieuwe pensioenstelsel moet naar verwachting in 2026 in werking treden. Onduidelijk is wat er in de transitieperiode gaat gebeuren en of we het de komende zes jaar moeten stellen met de huidige rekenrente. Indien dat laatste het geval is, zal een hele generatie gepensioneerden die nu 75 jaar is, overlijden zonder ooit enige indexering van hun pensioenuitkering te hebben genoten. Er zal een reëler perspectief op indexatie op korte termijn vereist zijn, teneinde breed draagvlak voor dit Pensioen-akkoord te kunnen verwachten.

Pensioenkortingen

U heeft de bereidheid uitgesproken om af te zien van pensioenkortingen in het (verkiezings)jaar 2021, op twee voorwaarden: 1) het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad boven 90 procent en 2) sociale partners stemmen in met de uitwerking zoals die nu voor ons ligt.

Wat de eerste voorwaarde betreft, moeten we vaststellen dat de dekkingsgraad van een aantal grote fondsen op dit moment ruim onder 90 procent verkeert. Voor miljoenen mensen blijft die pensioenkorting volgend jaar dus een uiterst reëel en zorgwekkend perspectief. Bovendien is het nog onduidelijk hoe er in de jaren na 2021, tot de beoogde invoering in 2026, wordt omgegaan met dekkingsgraden en mogelijke kortingen.

De druk die op sociale partners en ook seniorenverenigingen is gelegd om binnen amper een week tijd in te stemmen met deze uitwerking op hoofdlijnen, ervaren wij als te groot en eerlijk gezegd onbehoorlijk.

Zonder (inhaal)indexatie geen steun

Samenvattend: we kunnen ons vinden in het vervangen van een uitkeringsregeling door een premieregeling, maar het kan niet zo zijn dat voor het afzien van toezeggingen, aanspraken en verplichtingen geen compensatie wordt geboden in de vorm van inhaalindexatie over de afgelopen tien jaar en een reëel perspectief op indexatie in de komende jaren. In het gepresenteerde plan blijft de kans op pensioenkortingen bestaan, neemt de onzekerheid toe en wordt de kans op een volledige indexering kleiner in plaats van groter.

Hoogachtend,

drs. L.G.M. Bisschops,                                dr. G.R.M. Mustert,

voorzitter                                                       secretaris

 

Om de oorspronkelijke brief in te zien, klik hier.

 

 

Aanmelden Ons Actueel?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.