27 juli 2022

Rapport Anders leven en zorgen

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg. De Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Om hulpbehoevende mensen bij grote personeelsschaarste zoveel mogelijk te kunnen blijven helpen, is een samenwerking tussen alle verleners van (semi-)formele en informele zorg essentieel, aldus de Raad. Deze samenwerking kan niet langer vrijblijvend zijn voor zorgorganisaties; het is nodig dat zij de waarde van naasten en vrijwilligers meer erkennen en betrekken bij het dagelijkse zorgproces. Zij zullen voorwaarden moeten creëren waaronder beroepskrachten van meet af aan een verbintenis met het netwerk van de hulpvrager aangaan, niet alleen met de zorgvrager. Dat betekent dat we het netwerk en de hulpvrager direct zeggenschap geven bij het opstellen van het zorgplan en verantwoordelijkheid geven voor de naleving ervan. Het vergt dus ook van beroepskrachten meer bereidheid om samen te werken met het netwerk van hulpvragers.

Het rapport Anders leven en zorgen van RVS klinkt KBO-Brabant als muziek in de oren.  In samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties in de zorg hebben wij gereageerd. Wij vragen aan diverse organisaties om zo snel mogelijk, liefst nu, samen te werken aan een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Het tweede verzoek is: geen vrijwilligersregelingen te gebruiken voor semi-zorgverleners of andere hybride vormen van hulp en zorg. In deze brief onderbouwen we beide verzoeken. Lees de brief hier.