24 november 2021

Snelle actie nodig

Verpleeglocaties corona dringend nodig

KBO-Brabant pleit voor snelle actie om zorg overeind te houden 

De toenemende zorgvraag door corona leidt nu en op lange termijn tot negatieve effecten. Zo zijn er forse personeelstekorten in de zorg. De kwaliteit en toegankelijkheid staan gruwelijk onder druk. De werkdruk onder zorgmedewerkers is hoog. Dat leidt tot onrust in de samenleving. KBO-Brabant krijgt met name klachten over het tijdelijk verblijf na ziekenhuisopname. Deze is niet beschikbaar. Ouderen kunnen na ziekenhuisopname nog niet naar huis, maar kunnen ook niet terecht in een tijdelijk verblijfvoorziening. Bedden in ziekenhuizen blijven hierdoor onbedoeld bezet. Uit een flitspeiling onder coördinatiepunten eerstelijnsbedden blijkt dat er nagenoeg geen eerstelijnsbedden in Brabant beschikbaar zijn.

Zet snel VVT-opvanglocaties  / cohortlocaties corona op
KBO-Brabant wil dat er snel verpleeglocaties corona worden opgezet waar mensen kunnen worden opgenomen die niet (meer) in het ziekenhuis terecht kunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. Dat soort locaties zijn in de eerste corona-uitbraak ook her en der geweest in het land.

Lange termijn
Verder is KBO-Brabant drukdoende met bewustwordingsbijeenkomsten onder haar achterban om ouderen te laten nadenken over hun woon- en zorgtoekomst. De achterban wordt voorbereid op schaarste in de zorg en de noodzaak tot keuzes. Het zorginfarct baart de leden grote zorgen en daarom zetten zij zich in om voorzorgcirkels op te zetten zodat mensen meer op elkaar kunnen terugvallen en ondersteunen.