22 september 2022

Verduurzaming maatregelenpakket

Verduurzaming maatregelenpakket voor 50-plussers nodig

KBO-Brabant vraagt aandacht voor hoge energierekening van ontmoetingscentra en buurthuizen.

Het kabinet presenteert belangrijke maatregelen zoals verhoging van de zorg- en huurtoeslag, energietoeslag, 10% verhoging van de AOW, etc..  Volgens KBO-Brabant een belangrijke eerste stap. Het is van belang om deze maatregelen te bestendigen en te verduurzamen. Anders krijgen 50-plussers de rekening volgend jaar gepresenteerd. Verder moet de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van tafel en wel nu. De WTP veroorzaakt alleen maar meer bestaansonzekerheid.

Aandachtspunten:

  1. Op korte termijn wil KBO-Brabant een oplossing voor de hoge energierekening van buurthuizen. Buurthuizen vervullen een belangrijke functie voor ontmoeting in een wijk of gemeente en dragen bij aan een fijne leefomgeving. Door de hoge energierekening krijgen buurthuizen hun exploitatie niet rond. Het is geen automatisme dat gemeenten de hoge energierekening compenseren.
  2. Stop de uitsluiting van gepensioneerden voor de individuele inkomenstoeslag. Deze uitsluiting is niet meer te verdedigen in een tijd waarin ook gepensioneerden te maken kunnen hebben met een structureel te laag inkomen. Wij hebben de Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen reeds geïnformeerd over deze praktisch gemakkelijk uitvoerbare mogelijkheid om de meest kwetsbare gepensioneerden een helpende hand toe te reiken.
  3. Trek de WTP onmiddellijk in. Het beoogde nieuwe stelsel biedt onvoldoende perspectief voor deelnemers en gepensioneerden, het wordt te duur, te ingewikkeld en de transitie legt een te zware hypotheek op de grote uitdagingen van uw kabinet. Inhaal- en herstelindexatie dient zo spoedig mogelijk te worden ingezet.
  4. Stel uniforme inkomensgrenzen vast voor de energietoeslag 2022 en 2023. De energietoeslag is onrechtvaardig door gemeentelijke willekeur. De inkomensgrenzen per gemeente verschillen teveel van elkaar. Dat is niet rechtvaardig en het leidt tot schrijnende grensgevallen.
  5. Speel geen ‘balletje balletje’ met de koopkracht van senioren. KBO Brabant vindt het voornemen om de verhoging van de AOW gedeeltelijk weer af te romen met lastenverzwaringen elders ongepast.
  6. Gelijkwaardig samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers bij het nieuwe zorgen en leven. Het aantal vrijwilligers daalt (CBS, 2021) en dat geldt ook voor het aantal mantelzorgers. Door een stijgende zorgvraag als gevolg van vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor beroepskrachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg. Het werk van alle vrijwilligers in de zorg en ondersteuning lijkt niet erkend en gezien te worden. In de Troonrede sprak de Koning over anders leven en zorgen. Wat KBO-Brabant betreft moet het gaan om een gelijkwaardig samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Verder mist KBO-Brabant in de Miljoenennota aandacht voor het potentieel en de kracht van vrijwilligers (veelal 60-plussers).
  7. De toekomst van de zorg is thuis. Goede basiszorg (huisartsenzorg, wijkverpleging) en complexe zorg voor thuiswonenden ouderen is onontbeerlijk. De nieuwe norm in de (ouderen)zorg: ‘zelfstandig als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’ Voor ouderen wordt weliswaar in de nieuwe begroting van VWS 280 miljoen euro gereserveerd, maar de zorg van KBO-Brabant is of er voldoende geïnvesteerd wordt in de zorg thuis. In de begroting van VWS zijn diverse ombuigingen te zien. Het kabinet bezuinigt volgend jaar drie keer meer in de zorg dan is opgeschreven in het regeerakkoord. In 2023 wordt er 890 miljoen euro ‘omgebogen’, becijferde het Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. De hardste klappen vallen in de wijkverpleging.

Bij de diverse begrotingsbehandelingen van departementen zal KBO-Brabant de uitwerking naar voren brengen. Als u suggesties heeft op het gebied van gezondheid en zorg, laat het weten aan ewillemsen@kbo-brabant.nl