4 februari 2020

Vereenvoudig ouderdomsregelingen

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: maak ouderdomsregelingen eenvoudiger en toegankelijker
Deze oproep deed KBO-Brabant tijdens het Rondetafelgesprek op 3 februari over Ouderdomsregelingen samen met andere (senioren)organisaties en wetenschappers. De regelingen die inkomensondersteuning bieden zijn te ingewikkeld en worden onvoldoende gebruikt. Op initiatief en onder voorzitterschap van Corrie van Brenk van 50PLUS  vond de hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de problematiek rond deze zogenoemde ‘ouderdomsregelingen’. Zij legde uit dat onbekendheid met de beschikbare regelingen vooral zichtbaar is bij de meest kwetsbare groepen in onze steeds meer digitaliserende samenleving: ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die vaak een kwetsbare inkomenspositie hebben en dus juist baat hebben bij inkomensondersteuning. Zij signaleert bij deze mensen echter een zeker wantrouwen jegens de overheid. Verschillende gebeurtenissen waar zaken zijn misgegaan, zoals de problematiek rondom de kinderopvangtoeslag en terugvordering van toeslagen, voeden dat wantrouwen, aldus Corrie van Brenk.

KBO-Brabant pleitte niet alleen voor vereenvoudiging van de regelingen, maar ook voor een actieve informatieverstrekking tussen Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en gemeente, als blijkt dat huishoudens een inkomen hebben onder het sociaal minimum en dus gebaat zouden zijn met uitwisseling van hun inkomensgegevens tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bijstands- en minimavoorzieningen. Hans van Dijk, cliëntondersteuner bij KBO-Brabant, kwam met het voorbeeld van een gemeente waar een oudere met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum aanspraak kan maken op vijf voorzieningen die uitgevoerd worden door drie verschillende organisaties. Er is geen afstemming of wederzijdse informatieverstrekking vanwege het privacy-argument, constateert Van Dijk, en dat is in het nadeel van die oudere. Ook het Nibud adviseert om de regelingen simpeler en toegankelijker te maken en pleit ook voor gegevensdeling tussen organisaties zodat ouderen de aanvulling krijgen waar zij recht op hebben.