Ons Wonen belangenbehartiging

Op deze pagina treft u een aantal hulpmiddelen, zoals standaardbrieven en handleidingen, en andere opties aan die u als Kring of Afdeling kunt gebruiken om de woonzorgopgave hoog op de agenda van uw gemeente(bestuurders) te krijgen.

Samenwerking met LVGO

‘Heb meer aandacht voor de woonbehoeften van 50-plussers en pak een actieve rol in de realisatie daarvan’. KBO-Brabant en de landelijke Vereniging gemeenschappelijk wonen 50+ (LVGO) bundelen sinds kort hun krachten om gemeenten met deze oproep aan te sporen aanjager in plaats van vertragende factor te zijn als het gaat om zelfstandig wonen van senioren. In vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen roepen ze daartoe in zeven actiepunten op: zes geadresseerd aan gemeenten, de zevende aan de senior zelf.
 
De oproep aan onze leden is dan ook: dring vanuit uw KBO-Afdeling bij het gemeentebestuur aan op concreet beleid op deze punten in de collegeprogramma’s die nu in elke gemeente worden opgesteld.  Blijft het bij mooie woorden of is er ook sprake van concrete voornemens voor de bouw van nieuwe seniorenwoningen? Gaat het gemeentebestuur echt werk maken van burgerinitiatieven van 50-plussers?

Klik hier voor de zevenactiepunten.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de meeste gemeenten vinden op 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen en woonvormen voor senioren komen, met ruimte voor onderlinge ondersteuning en ontmoeting. Het is van groot belang dat het ouderenperspectief in de verkiezingsprogramma’s meegenomen wordt en thema’s zoals ouderenhuisvesting en welzijn hoog op de agenda komen. U bent hiervoor een belangrijke gesprekspartner. U kunt het pamflet Wonen en Zorg onder de aandacht brengen van de (toekomstig) gemeenteraadsleden. Kijkt u ook eens verder op deze pagina op onze website.

Klik hier voor het pamflet Wonen en Zorg.

Proces belangenbehartiging

Los van de gemeenteraadsverkiezingen kunt u aandacht vragen voor de woonzorgvisie die alle gemeenten volgens bestuurlijke afspraken eind 2021 zouden moeten hebben.

Een goede woonzorgvisie is een visiedocument waarin over wonen én zorg wordt gesproken en waar een degelijke analyse aan ten grondslag ligt. Deze analyse geeft inzicht in de huidige en toekomstige woonzorgbehoeften en voorzieningen van uw gemeente, en biedt handvatten voor het maken van de juiste lokale investeringen en concrete doelstellingen. Bied uw Kring of Afdeling altijd aan als gesprekspartner! De dialoog met gemeente en andere samenwerkingspartners is immers erg belangrijk.

Klik hier voor een voorbeeldbrief aan de gemeenteraad.

Handreikingen woonzorgvisie

Er is door de Taskforce Wonen en Zorg een handreiking gemaakt voor het opstellen van een toekomstbestendige woonzorgvisie . Een uitgebreidere toelichting vindt u in de Handreiking Langer Thuis-werk in uitvoering.

Klik hier voor de handreiking van de Taskforce.

Klik hier voor de handreiking Langer Thuis-werk in uitvoering.

Langer Thuis-leningen in diverse gemeenten

De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar veel woningen zijn daarvoor nog niet geschikt. Het gaat dus niet alleen om bouwen, maar ook om aanpassing van bestaande woningen. U kunt aandacht vragen voor Langer Thuis-leningen waarmee de oudere woningbezitters hun huis kunnen verduurzamen of levensloopbestendig kunnen maken. Een aantal Brabantse gemeenten voert (net zoals de Starterslening) Langer Thuis-leningen. Zie in dit overzichtt welke gemeenten een Langer Thuis-lening ter beschikking stellen.