Wie zijn wij?

Organisatie

 

KBO-Nispen is 1958 opgericht vanuit de katholieke traditie. Deze traditie hecht aan waarden als solidariteit en betrokkenheid.

 

In de structuur van de organisatie van KBO Brabant is sinds eind 2015 een en ander veranderd.

Nu zijn de kringen (60) samengesteld uit afdelingen binnen dezelfde gemeente. 

In de nieuwe situatie is KBO-Kring gemeente Roosendaal gevormd en bestaat uit de blijvend zelfstandige afdelingen van Nispen, Roosendaal, Wouw, Wouwse-Plantage en Heerle- Moerstraten.

Uit deze afdelingen is een kringraad gevormd met maximaal 3 leden per afdeling.

Hierboven staat het Regionaal beraad bestaande uit de kringen van West-Brabant, die hun invloed heeft op het hoofdbestuur in den Bosch.

 

Om in gesprek te blijven met de overheid en verdere instanties is er in de nieuwe kring een werkgroep 'Belangenbehartiging' samengesteld, die de belangen van Wonen, Welzijn en Zorg voor alle ouderen zal behartigen.

 

Van KBO-Nispen zitten in de Kringraad Gemeente Roosendaal:

  • Jac Roeken als voorzitter
  • Ad Talboom als secretaris
  • Jan van der Sanden als kringraadslid

 

Algemene doelstellingen

KBO-Nispen is in het leven geroepen voor het realiseren van maatschappelijke- en sociale doelen. Deze doelen staan verwoord in de statuten.

 

De doelstellingen van KBO-Nispen volgens de statuten zijn:

  • Het creëren van goede ontspanningsmogelijkheden voor al haar leden
  • Het behartigen van hun belangen, een en ander in de ruimste zin des woords

KBO-Nispen komt op voor de senioren in Nispen, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie

en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

 

“SAMEN ACTIEF, INSPIREREND EN MOTIVEREND VOOR ALLE SENIOREN IN DE NISPENSE GEMEENSCHAP!”

 

Verkorte privacyverklaring

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving (AVG), 

geeft het bestuur van KBO Nispen de volgende privacyverklaring af:

 

KBO Nispen houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen  en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling.

 

Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

 

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO Nispen verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

 

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

 

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Nispen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met het secretariaat van KBO Nispen als u deze wilt inzien.

 

Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter

Bestuursleden

Jac Roeken

Kees Oostvogels 

0165-365438

0165-365349 

jroeken@home.nl

kees.oostvogels@kpnmail.nl

   

Secretaris

Marjan Mens-Bastiaaanse 

Ad Talboom 

0165-365761 

0165-537848 

mens.bastiaanse@kpnmail.nl

kbonispen01@outlook.com

 
 

 Cees Wiericx

Vice-voorzitter

0165-365526

Ad Uitdehaag

cees.wiericx@home.nl

0165-376042

 

uitb2@hetnet.nl

Jan van der Heijden

 

0165-364671

Penningmeester

janvdh@home.nl

Jan van der Sanden 

 

0165- 365804

Corrie Verbraak - van Haperen

jcmvdsanden@gmail.com

0165-365311

 

cojac@home.nl

   
Terug naar de startpagina