bestuursstukken

 

 

 

AGENDA JAARVERGADERING 13 MAART 2015

 

13.15 uur. Serveren koffie+ of thee+.

13.30 uur. Opening door de voorzitter.

13.45 uur. Presentatie over de WMO door Peer Vermulst.

14.30 uur. Notulen algemene ledenvergadering, dd.5-9-2014.

14.35 uur. Jaarverslag 2014.

14.45 uur. Financieel,verslag 2014 (penningmeester).

14.55 uur. Begroting 2015 (penningmeester).

15.05 uur. Verslag kascontrolecommissie en benoemen kascontrolecommissie.

15.10 uur. Bestuursverkiezing.

               Aftredend volgens rooster: Will Pijfers, Dely Vialle, Gerard de Wilt en Hans Wenting.

               Alleen Will Píjfers is niet herkiesbaar.

               Kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de jaarvergadering.

15.15 uur. Pauze

              Uitreiken consumptiebonnen en loten aan  alle aanwezigen. Serveren consumpties door eigen leden).

15.30 uur. Huldiging jubilarissen.

              De 7 jubilarissen zijn: de dames M. van Beers-Scheepers, J. van Dijsseldonk-van de Ven, C. Lueb-van de Ven,

              H. Saris-van Grotel, M.Meeuwis, M. van der Kall-van Lierop en de heer H. van Sambeek.

16.00 uur. Mededelingen door de voorzitter.

16.15 uur. Rondvraag.

16.30 uur. Verloting prijzen (feestcommissie).

17.00 uur. Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

  

JAARVERSLAG 2014

 

Ledenaantal:

Per 31 december 2013 was het ledenaantal787. Ln 2014 kwamen er 54 bij. Door 11 leden werd het lidmaatschap opgezegd, 19 Leden zijn ons door de dood ontvallen en 3 leden zijn door verhuizing uitgeschreven. per saldo nam het ledenaantal met 21 personen toe en was het ledenaantal op 31-12-2014 808.

 

Bestuur:

Het bestuur was op 1 januari 2014 ars volgt samengesteld:

- Voorzitter : Lau Donkers

- Vice-voorzitter : Ria Donkers

- Secretaris : Dely Vialle

- 2e Secretaris : vacature

- Penningmeester : Hub Lodewijks

- 2e Penningmeester en Ledenadm. : Hans Wenting

Leden

       Ad van Amelsfort: (vanaf de jaarvergadering)

       Jan van Avezaath (tot de jaarvergadering)

       Ad Beerens (tot de jaarvergadering)

       Louis den Brok

       Will Pijfers

       Ben Schellekens

       Gerard de Wilt

Aftredend volgens rooster waren: Jan van Avezaath en Ad Beerens.

Zij waren niet meer herkiesbaar. Ze werden door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat zij voor onze afdeling gedaan hebben en ontvingen de zilveren speld van KBO-Brabant.

 

Er waren in 2014 10 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap.

Vier van hen waren op de jaarvergadering aanwezig. De overige jubilarissen zijn thuis gehuldigd.

 

De activiteiten die door het werk van onze commissies plaats vinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma’s blÍjven ongeveer hetzelfde. Wij beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.

De afdeling verzorgt via KBO Kring Veldhoven activiteiten voor alle ouderen en met name gericht op de belangenbehartiging voor alle senioren.

 

ln 2014 hebben we weer op zondag van 14.00 tot 16.00 uur tweemaal per maand een inloopmiddag gehad in d’n Bond. De middagen  zijn altijd erg gezellig en worden door 15 tot 20 personen bezocht. Het voornemen is om deze bijeenkomst open te stellen voor alle ouderen.

 

Ook dit jaar hebben een aantal leden 6 dagen de lunches verzorgd voor de standhouders van KBO-Brabant die op de Senioren Expo aanwezig waren- De beurs werd gehouden van 14 t/m 19 januari.

 

Het jaar 2014 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari. De Feestcommissie had de Dommelzaal ingericht met gezellige zitjes. Er waren 61 leden aanwezig.

De nieuwe leden van het. afgelopen jaar zijn op 2l februari uitgenodigd om nader kennis te maken met de bestuursleden. Er werd een presentatie gegeven over alle activiteiten van onze afdeling en over de structuur van KBO-Brabant. Er waren 20 personen aanwezig.

 

Op 24 januari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. Er waren 66 aanwezigen.

 

Op 28 februari was ons jaarlijks carnavalsfeest. De 65 leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam. Het roggebrood met zult, snacks en slaatjes gingen er in als koek.

 

Op vrijdag 14 maart is de Jaarvergadering gehouden. Er waren 61 leden aanwezig. Er werd, naast de gebruikelijke agendapunten, een stamboompresentatie gegeven.

 

Het jaarlijkse koersbaltoernooi is op 21 maart gehouden in d'Ouw School. Het was weer een fijne en gezellige dag net als andere jaren. Heikant/Kelen was de grote winnaar en mag het volgende koersbaltoernooi organiseren.

 

Vanaf april is ook weer het fietsseizoen van start gegaan. Dit liep door tot en met 1 november. Voor het fietsen is ieder jaar weer veel belangstelling.

 

Op 9 april was onze eerste dagtocht van 2014. Deze keer naar de Ardennen-Durbuy.

 

Het Oranjefeest was dit jaar op vrijdag 25 april. De Feestcommissie heette de 58 aanwezigen weer van harte welkom met een glaasje oranjebitter. Het Reusels Muziekske bracht een aantal gezellige liederen ten gehore.

 

Op 3 juli stond een dagtocht gepland naar de prachtige stad Leuven in België.

 

De algemene ledenvergadering was op 5 september. ln deze vergadering was een geweldig optreden van de leuke zanggroep 'Boeremoeske' uit Eindhoven.

 

Op 10 september was er weer een dagtocht. Deze keer naar de Veluwe. Tijdens deze rit is een bezoek gebracht aan de zorgboerderij 'De Passieflorahoeve' en ook een prachtige vlindertuin.

 

17 September stond weer een bezoek aan de Breifabriek in Duitsland op het programma.

 

Zondagmiddag 19 oktober was een vrolijke cabaretmiddag in Ontmoetingscentrum de Ligt met een optreden van het beroemde 'Kwartjesvolk'. Het was een geweldige middag en de belangstelling was weer zeer groot.

 

Het Sint Nicolaasfeest was op 5 december. De 70 aanwezigen hebben weer genoten van dit gezellige feest.

 

De organisatie 'Echt Veldhovenz on ice' organiseerde tijdens de ijsdagen een gezellige middag voor ouderen. Deze middag werd gehouden op dinsdag 9 december in de paviljoentent bij de ijsbaan. Het was een zeer druk bezochte middag. De zanggroep 'Boeremoeske' uit Eindhoven had er een optreden.

 

De laatste activiteit van 2014 was de Adventsviering op 19 december, wat weer een groot succes was. Na de mooie viering door pastoor Rudo Franken hebben de 85 aanwezigen weer genoten van de uitstekende koffietafel. Er was ook een optreden van het Dommelsch Lavenkoor met mooie kerstliederen.

 

Tot slot willen wij de overledenen herdenken, die ons in 2014 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn.

 

Het bestuur dankt alle leden voor het in 2014 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79-plussers bezochten. Als we ook in 2015 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan onze afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

 

 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING, dd. 5-9-2014

 

Aanwezig: Ad van Amelsfort, Louis den Brok, Lau Donkers, Hub Lodewijks, Will Pijfers, Ben Schellekens, Dely Vialle, Hans Wenting, Gerard de Wilt en Titie Mol (notulist).

Afwezig met kennisgeving: Ria Donkers.

 

1. Opening en mededelingen.

Met een hartelijk welkom aan de 83 aanwezigen opent de voorzitter de vergadering en deelt mee dat de agenda enigszins is aangepast i. v.m. het drukke programma. De 60-jarige bloemenvereniging Flora zal n.l. ook nog een presentatie geven.

We zijn heel blij dat Hub terug is in ons midden en Ria Donkers en Madeleine van Meel hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst. De onbekende hier aan de bestuurstafel is Titie Mol, zij volgt Harry Bolder op als notulist.

Op 25 september en 8 april is er gelegenheid een openbare repetitie van Philharmonie Zuidnederland bij te wonen in het Muziekgebouw in Eindhoven. Kosten €€ 3,00, aanmelden bij het secretariaat.

Nieuws uit de commissies: in de feestcommissie zijn gestopt Jos van Gompel en Madeleine van Meel, beiden afwezig. In de reiscommissie zijn dat Will Pijfers, Ad de Cortie en Nel Jeuringa. We willen hen hartelijk danken voor al het werk dat ze gedurende vele jaren voor de leden verzet hebben. Applaus! De commissies hebben zelf al voor opvolgers gezorgd.

 

En dan is het nu tijd voor wat speciale aandacht voor 2 van onze leden, aldus de voorzitter. Tot nu werden er door de KBO alleen mensen gehuldigd die 25 jaar lid waren, of voor hun jarenlange bijdrage aan bestuursactiviteiten, nu waait er een nieuwe wind en kunnen ook de mensen die zich jarenlang inzetten voor het commissiewerk eens extra in het zonnetje gezet worden. En wij hebben hier 2 van die bijzondere leden, n.l. Bert Sanders en Henk Bolder, jullie worden verzocht hier naar voren te komen.

Bert Sanders, 88 jaar, maar dat zou je niet zeggen als je hem zo actief bezig ziet. Hij fietst nog volop en heeft daarbij al 25 jaar de leiding van de fietsclub, waarbij hij de laatste 18 jaar geassisteerd wordt door Henk Bolder. Hij steekt er heel veel tijd in, zet 2 keer per week routes uit en gaat mee als begeleider. Daarnaast is hij al 25 jaar acoliet in de Caeciliakerk, met speciale aandacht voor de overleden KBO-ers. Hij bezorgt de ONS en de KBO-er en dat niet alleen, hij geeft ze persoonlijk af om de contacten met de leden te onderhouden en zo een beetje in de gaten te houden wat er zoal speelt. Ook zet hij bij gelegenheden zoals vandaag de tafels en stoelen mee klaar. Kortom, een KBO-er in hart en nieren en KBO-Brabant wil dat dan ook graag waarderen met een oorkonde en zilveren speld. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.

Henk Bolder, ook al zo'n actieveling. Al 18 jaar geeft hij de fietsclub 2 keer per week leiding en ondersteunt hij Bert. Ook hij zet de zaal mee klaar en is bezorger van ONS en de KBO-er. Daarnaast is hij 2 keer prins Carnaval geweest voor onze KBO-afdeling en als er iets moet gebeuren staat hij klaar. Ook in zijn geval was KBO-Brabant het er volledig mee eens: een oorkonde en een zilveren speld zijn hier helemaal op z'n plaats. Van harte proficiat en we hopen dat we van jullie diensten nog lang gebruik mogen maken.

 

Zondagmiddaginloop nieuwe stijl.

Hier hebben we zo eens gepolst wat de mensen willen, bijv. iemand die wat komt vertellen over z'n hobby, een spelletje doen, enz. Maar nee, dat is allemaal niet nodig, ze willen gewoon lekker met elkaar buurten. Nou dat kan, graag zelfs. Wel moeten we nog op zoek naar een nieuwe sponsor nu de Rabobank er mee stopt. En dan hebben we als bestuur nog het voorstel om de middag ook toegankelijk te maken voor niet-KBO-leden, voor alle ouderen die zich alleen voelen, dat je gewoon je buurvrouw eens kunt meenemen Wat vindt de zaal híervan? Applaus! Prima idee.

 

2.Presentatie bloemenvereniging Flora.

Bloemenvereniging Flora bestaat dit jaar 60 jaar en dat wordt gevierd met het organiseren van het Ned. Kampioenschap Dahliakweken, een grote tentoonstelling in de Caeciliakerk en het aankleden van de diverse activiteiten in het kader van een Echt Veldhovenz Fisje.

Jan van der Looy zal ons nu inwijden in de geheimen van het dahliakweken.

Er zijn heel veel verschillende soorten dahlia's, aldus Jan en hij toont een vaas met van iedere soort een voorbeeld met hun typische kenmerken, zoals:

- decoratief,

- orchidee-achtig,

- halskraag

- als een waterlelie,

- bolvormig (groot),

- pompon (klein),

- cactus (spitse bloemblaadjes),

- semi-cactus (iets minder spits),

- kleine halskraag (voor kleine bloemstukjes)

Samen met de zusterverenigingen in Zonderwijk en Oerle worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd om het kweken van bijzondere soorten en kwaliteit te stimuleren. De vereniging wordt gesteund door donateurs, die in het seizoen op zaterdag tussen 10 en 11 bloemen kunnen halen. Daar gaat het overgrote deel van de bloemen naar toe en donateurs zijn nog altijd welkom! Verder worden de bloemen gebruikt voor het maken van bloemstukken voor jubilea, de wekelijkse versiering van de Caeciliakerk, boeketjes om uit te delen na de jeugdwandel-3-daagse (dit jaar 180 stuks), workshops in jeugdland (dit jaar 2 middagen) en bij activiteiten met bloemen voor groepen gehandicapten op Merefelt, voor De Zonnebloem en de Nieuwe Levenskracht. Met recht een bloeiende vereniging!

Maar eerst moeten de planten opgekweekt worden natuurlijk. Dit kan vanuit stekken (en dan niet met afgesneden maar met geplukte stekken), maar de mooiste bloemen worden toch verkregen door het opdelen van de knollen in stukken met 1 à 2 ogen. Tot slot kun je zaaien, maar dat levert heel weinig goede exemplaren op, dat is echt iets voor veredelaars. Om een mooie volle plant te krijgen moet je, als een plant zo'n 25 cm hoog is, de kop eruit halen, dan vormt hij nieuwe zijscheuten. Voor de bemesting is er niet veel nodig, alleen wat patentkali, dat geeft mooie stevige stengels. En dan zijn er natuurlijk de weersinvloeden: bij veel regen gaan ze smetten, harde buien beschadigen de bloemen en bij lagere temperaturen loopt de kwaliteit sterk terug, totdat alles zwart kleurt bij nachtvorst.

Jan heeft zelf zo'n 3 bedden met elk 80 planten, d.w.z. zo'n 1600 bloemen en hij raadt een bezoek aan de tuin van harte aan. De tuin is nu op z'n mooist en sinds er vorig jaar een verhard pad gekomen is, ook voor iedereen goed toegankelijk. De voorzitter bedankt Jan hartelijk met een flesje wijn. Het was een zeer interessante en leerzame voordracht.

 

3.Rondvraag.

Mevr. Driessen: Je krijgt met het KBO-pasje niet altijd de korting waar je recht op hebt, je moet dit zelf goed controleren bij de kassa. Waarvan acte.

 

4.Notulen jaarvergadering 14 maart 2014.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag, waarmee het, onder dankzegging aan de notulist, wordt goedgekeurd.

 

5.Pauze.

In de pauze wordt een consumptiebon en loterijlot verstrekt.

 

6.Optreden zanggroep Boeremoeske uit Eindhoven.

En dan is het tijd voor de muzikale afsluiting van deze ledenbijeenkomst en hiervoor heeft de feestcommissie Zanggroep Boeremoeske uitgenodigd. Deze groep is in 1984 ontstaan uit een groepje zangers die spontaan tijdens de carnavalsdagen optrad bij o.a. de Boerenbruiloft. De zanggroep is gevestigd in Eindhoven en zingt onder begeleiding van een accordeonist overwegend Brabantse liedjes. Boeremoeske bestaat uit ca 40 leden en zij treden op in een passend kostuum uit de jaren 1900-1920, het zogenaamde deftig boerenpak met Brabantse mutsen en poffers, veelal zelf door de dames gemaakt. Ze zingen bekende en onbekende, vrolijke en droevige liedjes in Eindhovens dialect met vaak heel mooie teksten. Ook worden de liedjes steeds met een leuke mop ingeleid, mag er meegezongen worden, kortom een plezier om naar te kijken en te luisteren. Na afloop volgt er dan ook een welverdiend en welgemeend applaus.

 

7. Verloting.

De feestcommissie verzorgt de trekking van de loten en de verdeling van de prijzen in de vorm van waardebonnen. Deze zijn beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstand, waarvoor onze hartelijke dank.

 

8. Sluiting.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering en de feestcommissie en hun helpers voor de organisatie van het geheel. Het was een mooie middag.

 

 

  

AGENDA JAARVERGADERING 14 MAART 2014

 

13.30 uur   Serveren koffie+ of thee+.

13.50 uur   Opening door de voorzitter.

14.00 uur   Stamboompresentatie.

14.30 uur   Notulen algemene ledenvergadering, dd. 5.9.2013.

14.35 uur   Jaarverslag 2013.

14.45 uur   Financieel verslag 2013 (penningmeester).

14.55 uur   Begroting 2014 (penningmeester).

15.05 uur   Verslag kascontrolecommissie en benoemen kascontrolecommissie.

15.10 uur   Bestuursverkiezing.

                 Aftredend volgens rooster: Jan van Avezaath, Ad Beerens en Harrie Bolder,

                 zij zijn niet herkiesbaar.

                 Kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de jaarvergadering.

                 Kiezen 3 nieuwe bestuursleden.

15.15 uur   Pauze (Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen. Serveren consumpties door eigen leden).

15.30 uur   Huldiging jubilarissen.

                 De 10 jubilarissen zijn: de dames W.Bartels-Vogels, H.Jansen-v.d.Kerkhoff,

                 M.Jansen, M.Keeris- Paulussen, A.v.d.Oever-v.Vonderen, R.Jeuken, M.Rooijers-Toonders,

                 M.Vogels-v.Gemert en de heren L.Sanders en W.de Vroom.

16.00 uur   Mededelingen door de voorzitter.

16.15 uur   Rondvraag.

16.30 uur   Verloting prijzen (feestcommissie).

17.00 uur   Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

  

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 6 SEPTEMBER 2013

 

1. Opening.

De vice-voorzitter Ria Donkers opent de vergadering met de opmerking dat met dit mooie zomerweer er wel veel mensen aan ‘t zwembad zullen liggen. Zij zal tot aan de pauze de regie in handen hebben, daarna zal Gerard de  Wilt het overnemen. Dat zij hier vandaag voorzit komt omdat Lau een herniaoperatie heeft ondergaan. Het gaat goed met hem en hij heeft haar gevraagd om aan allemaal zijn groeten over te brengen.

 

Wijziging van de agendapunten.

Aan de agenda wordt toegevoegd: Bezuinigingen en statuten KBO Kring Veldhoven. Bovendien wordt er afscheid genomen van Madeleine van Meel als bestuurslid van het Algemeen Bestuur.

Afwezig met kennisgeving is de hr. Theo Coppens van SWOVE.

 

2. Notulen van 15 maart 2013.

Agendapunt 10. blz. 6 De opmerking over de fles wijn klopt niet. Er is gezegd: Hoe het mogelijk is dat iemand die niet bij de KBO is aangesloten toch een fles wijn gaat bezorgen.

 

3. Mededelingen.

Activiteiten. Deze worden in elke KBO-er vermeld. Zijn er onder de leden die iets nieuws willen opstarten of uitproberen meldt dit dan aan het bestuur. Die zal zo’n initiatief van harte ondersteunen.

Bestuur. Het Algemeen Bestuur telt twaalf leden. Dat moeten er volgens de statuten dertien zijn. Wie is bereid om in het A.B. mee te sturen?

 

4. Bezuinigingen.

Volgens de penningmeester krijgen we in de begroting van 2014 maken met een groot tekort. Oorzaak: Subsidie vermindering en de kosten stijgen enorm. .Dit zal zijn weerslag hebben op de activiteiten. Moeten sommige activiteiten afgeslankt worden of gaan we toch per activiteit een bijdrage vragen? Het bestuur gaat zich dit najaar hierover beraden en we stellen u op de hoogte als we denken eruit te zijn! Nu vragen we al aan onze leden denk eens mee over na wat we kunnen organiseren om inkomsten te werven. Goeie ideeën die passen bij onze seniorenclub zijn meer dan welkom!

 

5. Statuten van de Kring Veldhoven.

Kring Veldhoven moet een spreekbuis worden van de Afdelingen op gemeentelijk niveau. Nu is er een voorstel om de Kring als vereniging te laten functioneren. Dit komt mede doordat ook KBO-Brabant hun organisatie behoorlijk aan het wijzigen is. Er komt voor elke gemeente (er zijn er 67) een Kring. Er zijn Kringen die al statuten hebben. Wij in Veldhoven hebben nu concept Statuten laten opstellen. Deze zijn grotendeels bepaald door regels van KBO-Brabant. Het is van groot belang voor onze Afdelingen; t.w. Veldhoven-dorp/Zonderwijk/‘t Look, Zeelst, Oerle, Heikant en Meerveldhoven dat zo’n Kring, met de juridische entiteit van een vereniging, er zo spoedig mogelijk komt. Nu de vraag aan de leden: zijn jullie het er mee eens dat een commissie van de Kring verder gaat met het overleg met de notaris en KBO-Brabant? Iedereen van de aanwezigen gaat hiermee akkoord.

 

6. Afscheid Madeleine.

Als er een beroep werd gedaan in het A.B. met de vraag: wie wil dat doen....? Dan was het even stil en daarna was er het vingertje van Madeleine. Nooit deed je tevergeefs een beroep op haar. Madeleine met haar geweldige maatschappelijke inzicht en energie. Langer dan 10 jaar bestuurslid. Diverse commissies. Voor heel wat inkomsten gezorgd voor de KBO. Nu nog steeds actief bij ‘t kienen, nordic walking en de feestcommissie. Voor dit alles wordt aan Madeleine de zilveren speld uitgereikt en door Ria opgespeld. Bedankt Madeleine.

Madeleine wenst even het woord waarin ze zegt: ja ik deed dat gewoon. Ik zit nou eenmaal zo in mekaar. En ik zal nog veel dingen met al mijn inzet blijven doen.

Er is nog iemand die het bestuur verlaat, dat is Ad de Cortie, maar die is nu op vakantie. Hij zal bij terugkomst thuis bezocht worden door Ria en Dely.

 

7. Rondvraag.

Er is belangstelling vanuit de zaal voor de Statuten. Antwoord voorzitter: Dit is een concept. We zien niet graag dat dit rondzwerft terwijl het nog niet afgerond is. Voor degenen die het toch willen lezen kunnen het aanvragen bij secretariaat.

Opmerking uit de zaal: de beslissing is toch al genomen!

Antwoord voorzitter: Maar er zijn nog vragen die beantwoord moeten worden en er zijn ook nog opmerkingen over deze statuten.

 

Gerard de Wilt. De reiscommissie. Er is voor een tweede maal een reis afgelast. We proberen per jaar vijf reizen te organiseren.. Daar zit een prijskaartje aan dat afhangt van 30, 40 of 50 deelnemers. Wij kiezen voor 40 deelnemers. Ais we te ver onder dit streefgetal zitten gaat de reis niet door, omdat anders de prijs te hoog word voor de mensen die wel gaan. Vorig jaar hadden we nog steeds twee bussen vol. Nu is dat anders. Wat doen we niet goed? Hebben jullie betere ideeën. We hebben ook behoefte aan nieuwe leden voor de reiscommissie. Als die er zijn gaan we bekijken hoe we dit oplossen

 

De penningmeester Hub Lodewijks. Is er onder de commissieleden iemand die een idee heeft hoe extra inkomsten te bemachtigen? :

Antwoord uit de zaal: Kan de contributie verhoogd worden?

Antwoord hierop: We willen de contributie van uit onze Afdeling niet zo maar verhogen. Dat dient in overleg met de Kring te gebeuren.

 

8 Pauze. Gerard neemt het voorzitterschap over van Ria.

9. Optreden Brabantse troubadour Jo Hoogendoorn.

10. Loterij met de leuke prijsjes!

11. Gerard de Wilt sluit de vergadering.

 

  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 SEPTEMBER 2013

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op

 

vrijdag 6 september a.s. in d'n Bond

 

aanvang 19.30 uur.

 

Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprogramma. In dit geval september t/m december 2013. U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 

13.30 uur   Ontvangst met koffie/thee++.

14.00 uur   Opening door de voorzitter.

14.10 uur   Mededelingen door de voorzitter, o.a. het activiteitenprogramma.

14.30 uur   Rondvraag.

 

14.45 uur   Pauze

                        Uitreiking van een consumptiebon en loterijlot.

                        Serveren van consumpties door eigen leden.

 

15.15 uur   Optreden Brabantse troubadour Jo Hoogendoorn uit Hilvarenbeek.

 

16.30 uur   Verloting van prijzen door de feestcommissie.

17.00 uur   Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

  

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 15 MAART 2013

 

Opening.

Met een welkom aan de 81 aanwezigen opent de voorzitter deze vergadering.

Afwezig met kennisgeving: Ria Donkers.

 

Toelichting door notaris.

Toelichting door kandidaat-notaris Patrick Klabbers over erven en schenken.

Er worden door hem verschillende varianten behandeld. Een testament opstellen met al deze mogelijkheden en bovendien je persoonlijke situatie en wensen er aan toevoegen is als een maatkostuum dat moet worden aangemeten. Daarom komt Patrick graag bij u thuis voor een gratis advies. Maar het staat iedereen vrij om voor een ander notariaat te kiezen.

 

Notulen algemene ledenvergadering, dd.7 september 2013.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

 

De directeur van SWOVE, Theo Coppens, vaste gast op de ledenvergaderingen, vertelt over enkele nieuwe activiteiten van SWOVE.

ln Veldhoven komt nu ook een Alzheimer café. Het is een initiatief waarin samen gewerkt wordt met de stichting Severinus en andere partners.

Wat nu loopt is “Samen de dag door” met 25 deelnemers per week.

Men is verder van plan om de nieuwkomers in Veldhoven te verwelkomen en hun te informeren wat er in Veldhoven allemaal te halen is maar ook wat kun jij voor Veldhoven betekenen.

Bovenstaande is allemaal te lezen in de weekbladen, o.a. in de Ahrenberger.

 

Jaarverslag 2012.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Dely.

 

Financieel verslag 2012 door de penningmeester.

De penningmeester geeft met behulp van het videoscherm een uitleg over de financiën van 2012. Hij merkt daarbij op dat 2012 voor ons een goed financieel jaar is geweest. We hebben een behoorlijke reserve opgebouwd.

De kascommissie meldt dat de kas in orde is bevonden. De vergadering déchargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt namens het bestuur de penningmeester voor het beheer.

In de kascommissie zullen voor 2013 de volgende heren zitting hebben:

Wil Dirks voor het tweede jaar.

Cor van Eekert voor het eerste jaar.

Harm Kruize meldt zich als reserve.

 

Begroting 2013.

Door de verlaging van de gemeentelijke subsidie, de verhoging van de huurprijs van d’n Bond en doordat de inloop op zondag niet meer wordt gesponsord en jeu de boules in de wintermaanden wordt vervangen door koersbal, dus zaalhuur gaat kosten, komt de begroting van 2013 uit op een tekort van +/- € 6000. Als we geen maatregelen nemen zal onze reserve snel verdwijnen.

De leden gaan akkoord met de begroting. De voorzitter bedankt Hub en Hans voor de heldere uitleg.

Hierna wordt aan de leden gevraagd om op papier te zetten welke dagdelen of uren ze gebruik maken van d’n Bond. Dus kritisch bekijken wat je nodig hebt.

Uit de zaal komt de vraag waarom een fles wijn te geven als iemand 80 jaar oud is? Antwoord van de voorzitter: Als je weet hoe blij deze mensen zijn met dit bezoek en deze kleine attentie dan gaan we hier voorlopig toch maar mee door.

Een ander vraagt om meer te doen aan nieuwe ledenwerving. De voorzitter zegt: “De macht van ‘t getal regeert”, dus heeft dit de volle aandacht van het bestuur.

 

Huldiging jubilarissen.

Van de 6 jubilarissen zijn er drie aanwezig. De andere drie worden thuis gehuldigd.

De eerst die gefeliciteerd wordt is de Joep Koch. Die vorige week 94 jaar oud is geworden. Joep gaat tegenwoordig niet meer vissen in de Vlasroot maar speelt nog steeds een partijtje biljart.

Nelly van Gompel-Bekkers. Zij is familie van wijlen monseigneur Bekkers. Nellie heeft 15 jaar aan volksdansen gedaan en 6 jaar aan Line dance. Nu doet ze sinds 2 jaar aan gymnastiek.

Mien Liebregts-van Hulst, ook bij iedereen bekend als de vrouw van Tienuske de melkboer. Ze hebben nog lang een zuivelwinkel gehad in de Rapportstraat. Ze heeft het idee geopperd om een filosofiecursus te starten. Deze cursus vindt nog steeds plaats.

Alle drie de jubilarissen ontvangen de oorkonde van KBO-Brabant en een envelop met inhoud en een bosje bloemen van de afdeling.

 

En dan is er Pauze.

 

Bestuursverkiezing.

Madeleine van Meel en Ad de Cortie treden af en zijn niet herkiesbaar. Ria Donkers, Lau Donkers en Hub Lodewijks zijn volgens de statuten aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Ze worden alle drie bij acclamatie met algemene stemmen herkozen. Ben Schellekens meldt zich aan als kandidaat bestuurslid voor ‘t A.B. De voorzitter laat er geen gras over groeien en vraagt aan de leden nu te stemmen. Ben wordt bij acclamatie met algemene stemmen gekozen!

 

Mededelingen van de voorzitter.

De Kring Veldhoven vertegenwoordigt vijf afdelingen uit deze gemeente, zowel naar de gemeente als naar KBO-Brabant. De Kring is de spreekbuis van de afdelingen naar KBO-Brabant. Zij heeft echter geen statutaire bevoegdheid.

Het voorstel is om ze als een erkende vereniging te laten functioneren. Hierdoor krijgt ze een juridische status. Onze belangen worden behartigd door de Kring en zij kan ook afdelingsoverschrijdend e activiteiten organiseren.

De Seniorenraad behartigt de belangen van alle ouderen in Veldhoven. In de Seniorenraad zijn de afdelingen vertegenwoordigd via de Kring. Ook de Seniorenraad zoekt nog naar verzelfstandiging. De afdeling gaat hiermee in principe akkoord voor beide organen.

Gerard de Wilt vertelt nog wat over het komende 60-jarige jubileumfeest in april. De jubileum commissie heeft er alles aangedaan om het een leuk feest te laten worden. Maar het zijn uiteindelijk de leden die het feest gaan maken. Gevraagd wordt geen cadeau te geven maar een gift voor de voedselbank.

Vanuit de reiscommissie. De eerste reis is vervallen vanwege te weinig belangstelling’

 

Rondvraag.

Waarom krijgt iemand die niet is aangesloten bij de KBO toch een fles wijn als hij 80 wordt. Antw.: Jan van Avezaath heeft gezegd dat zoiets niet mogelijk is! Cor van Eekert praat hier over nog met Jan.

Een van de aanwezigen komt met het voorstel om een stichting “Vrienden van de KBO op te richten.” Antw.: Kijk eens naar de advertenties in de KBO-er en de prijsjes die hier liggen. Dat zijn al onze vrienden.

Vraag van de penningmeester: Als er nog mensen zijn die nog nieuwe activiteiten bedenken dan graag melden bij het bestuur.

 

Verloting en sluiting.

Vervolgens vindt de verloting plaats en bij de laatste prijs aangekomen bedankt de voorzitter alle aanwezigen, de feestcommissie en natuurlijk ook Pierre met Ineke en onze serveersters.

 

 

  

AGENDA JAARVERGADERING 15 MAART 2013

 

13.30 uur        Serveren koffie+ of thee+.

13.50 uur        Opening door de voorzitter.

14.00 uur        Toelichting door notaris v.d. Veer.

14.30 uur        Notulen algemene ledenvergadering, d.d. 7.9.2012.

14.35 uur        Jaarverslag 2012.

14.45 uur        Financieel verslag 2012 (penningmeester).

14.55 uur        Begroting 2013 (penningmeester).

15.05 uur        Verslag kascontrolecommissie en benoemen kascontrolecommissie.

15.10 uur        Bestuursverkiezing.

                        Aftredend volgens rooster: Ad de Cortie, Ria Donkers, Lau Donkers,

                        Hub Lodewijks en Madeleine van Meel.

                        Alleen Ad de Cortie en Madeleine van Meel zijn niet meer herkiesbaar.

                        Kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de

                        jaarvergadering.

                        Herkiezen 3 bestuursleden.

                        Kiezen 2 nieuwe bestuursleden.

 

15.15 uur        Pauze (Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen.

                        Serveren consumpties door eigen leden).

 

15.30 uur        Huldiging jubilarissen.

                        De 7 jubilarissen zijn: de dames P.van Gompel-Bekkers,

                        M. Liebregts-van Hulst, H. Gillessen-van Stiphout, I. Vrijsen-Sleegers en

                        E. Hulstein en de heren P. Gillessen en J. Koch.

16.00 uur        Mededelingen door de voorzitter.

16.15 uur        Rondvraag.

16.30 uur        Verloting prijzen (feestcommissie).

17.00 uur        Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

 

  

JAARVERSLAG 2012

 

Ledenaantal:

Per 31 december 2011 was het ledenaantal 795. In 2012 kwamen er 56 bij. Door 14 leden werd het lidmaatschap opgezegd, 33 leden zijn ons door de dood ontvallen en 6 leden zijn door verhuizing uitgeschreven. Per saldo nam het ledenaantal dus met 3 personen toe en was het ledenaantal per 31 december 798.

 

Bestuur:

Het bestuur was op 1 januari 2012 als volgt samengesteld:

- Voorzitter                 : Lau Donkers

- Vice-voorzitter          : Ria Donkers

- Secretaris                 : Dely Vialle

- 2e Secretaris            : Harrie Bolder (na de jaarvergadering)

- Penningmeester        : Hub Lodewijks

- 2e Penningmeester

+ ledenadm.               : Hans Wenting

- Leden                      : Jan van Avezaath

                                   Ad Beerens

                                   Ad de Cortie (na de jaarvergadering)

                                   Louis den Brok (na de jaarvergadering)

                                   Madeleine van Meel

                                   Will Pijfers

                                   Gerard de Wilt

 

Aftredend volgens rooster waren: Will Pijfers, Dely Vialle, Gerard de Wilt en Hans Wenting. Zij worden allen herkozen. Er waren geen tegenstemmers. De voorzitter stelde drie nieuwe kandidaat bestuursleden voor t.w. Harrie Bolder, Louis den Brok en Ad de Cortie, dus werden zij in de AB-vergadering van april voorgedragen als bestuurslid.

 

Er waren in 2012 9 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap. Twee van hen waren op de jaarvergadering aanwezig t.w. mevrouw van Oorschot-Bruijninckx en mevrouw Neggers-Sanders. De overige jubilarissen zijn thuis of in de Merefelt gehuldigd.

 

De activiteiten die door het werk van onze commissies plaatsvinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma’s blijven ongeveer hetzelfde. Wij beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.

 

In 2012 hebben we weer op zondag van 14.00 tot 16.00 uur tweemaal per maand een inloopmiddag gehad in d’n Bond. Dit jaar voor het laatst gesponsord door de Rabobank. De middagen zijn altijd erg gezellig.

 

Ook dit jaar hebben weer een aantal leden 6 dagen de lunches verzorgd voor de standhouders van KBO-Brabant die op de Senioren Expo aanwezig waren. De beurs werd gehouden van 15 t/m 20 januari.

 

Het jaar 2012 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari. De Feestcommissie had de Runzaal ingericht met gezellige zitjes. Er waren 73 leden aanwezig.

 

Op 27 januari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. De 76 aanwezigen konden zich goed vermaken met een goochelaar.

 

Op 17 februari was ons jaarlijks carnavalsfeest. De 70 leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam. Het roggebrood met zult, snacks en slaatjes gingen er in als koek.

 

De nieuwe leden van het afgelopen jaar zijn op 24 februari uitgenodigd om nader kennis te maken met de bestuursleden. Er werd een presentatie gegeven over alle activiteiten van onze afdeling.

 

Op vrijdag 16 maart is de Jaarvergadering gehouden. Er waren 65 leden aanwezig. Patricia Kohlen was uitgenodigd om de diensten van SWOVE uit te komen leggen.

 

Op 16 maart is er weer een bezoek gebracht aan de breifabriek, net over de grens in Duitsland. Deze keer was het een paasshow.

 

Op 23 maart was weer het jaarlijkse koersbaltoernooi gehouden in de Ligt. Dit werd georganiseerd door de winnaars van 2011, te weten Heikant/Kelen.

 

Vanaf april was ook weer het fietsseizoen van start gegaan. Dit liep door tot en met 1 november. Voor het fietsen is ieder jaar weer veel belangstelling.

 

Op 26 april was Onze eerste dagtocht van 2012. Deze keer was het een bezoek aan Haarlem. We maakten daar een rondrit door de prachtige Kennemer Bollenstreek.

 

Het Oranjefeest was dit jaar op vrijdag 27 april. De Feestcommissie heette de 105 aanwezigen weer van harte welkom met een glaasje oranjebitter. ‘Zingen houdt jong’ bracht een aantal gezellige liederen ten gehore en omdat de zangers verspreid in de zaal zaten, kon iedereen meezingen.

 

Op 22 mei was door KBO-Brabant een ledendag georganiseerd in het PSV-stadion in Eindhoven. Hiervoor waren alle KBO-leden uitgenodigd. Het was prachtig weer, maar de organisatie liet wel wat te wensen over.

 

Op 25 mei heeft Hans Wenting in d’n Bond een workshop gegeven over Windows 7. Er was veel belangstelling.

 

Het team ‘de Poedelaars’, het tweede team van onze biljartvereniging d’n Bond, is kampioen geworden van de Veldhovense KBO-competitie 2011/2012. De deelnemers waren: Jos Donkers, Cees Verschure, Tiny van Riel, Janus Sanders, Albert Donkers en Jan van Avezaath.

 

Op 13 juni was een gratis reisje naar de Yakultfabriek in Almere. Yakult verzorgde alles. Het was een interessant uitstapje.

 

Op woensdag 4 juli vertrokken we om 08.00 uur voor een dagtocht naar een werkelijk uniek stukje Nederland. Nationaal park Weerribben Wieden. Het was een prachtige reis.

 

 Op 8 augustus hebben de Kempenrijders, de fietsclub van de KBO, voor het eerst gebruik kunnen maken van de geschonken klapstoeltjes in de pauze van hun fietstocht.

 

Op 23 augustus gingen we met prachtig weer naar de Floriade in Venlo. Een prachtig park met schitterende gebouwen uit diverse landen. Het was wel een uitgestrekt gebied met veel wandelingen. Maar het was de moeite waard om het bezocht te hebben.

 

Op 2 september werd in d’n Bond een Snuffelmarkt gehouden ten bate van het 60-jarig jubileum van onze afdeling. Het is een enorm succes geworden, dankzij de geweldige inzet van vele medewerkers.

 

De algemene ledenvergadering was op 7 september. In deze vergadering kwam pater Adrianus de 66 aanwezigen, in een komische act, verhalen vertellen van de Achelse Kluis.

 

Op 27 september was een dagtocht gepland naar de Oost-Vlaamse stad Gent. Een prachtige stad, waar we ook nog een boottocht gemaakt hebben over de Leie.

 

Zondagmiddag 21 oktober was een vrolijke muziekmiddag in Ontmoetingscentrum de Ligt. De belangstelling was groot.

 

Op donderdag 7 november was onze laatste dagtocht van 2012 gepland. We zouden naar Leopoldsburg gaan. Deze reis is echter niet doorgegaan in verband met te weinig inschrijvingen.

 

Het Sint Nicolaasfeest was op 30 november. De 106 aanwezigen hebben weer genoten van dit gezellige feest.

 

De organisatie ‘Veldhoven on ice’ organiseerde tijdens de ijsdagen van 8 tot en met 30 december een gezellige middag voor ouderen. Deze middag werd gehouden op dinsdag 11 december in de paviljoentent bij de ijsbaan op de Plaatse. Het was een zeer druk bezochte middag.

 

De laatste activiteit van 2012 was de Adventsviering op 14 december, wat weer een groot succes was. Na de mooie viering door pastor Jos van Doorn hebben de 64 aanwezigen weer genoten van de uitstekende koffietafel’

 

Tot slot willen wij de overledenen herdenken die ons in 2012 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn.

 

Het bestuur dankt alle leden voor het in 2012 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79-plussers bezochten. Als we ook in 2013 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan onze afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

 

  

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 SEPTEMBER 2012

 

1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering met de opmerking dat het terras van d’n Bond niet groot genoeg is anders hadden we met dit mooie zomerse weer buiten kunnen zitten! Hij heet de 66 aanwezigen van harte welkom en speciaal Pater Malaka die zich in deze vergadering komt voorstellen.

 

Afwezig met kennisgeving:Theo Coppens van SWOVE, Bert van Drunen, Hub Lodewijks, Will Pijfers en Gerard de Wilt.

 

2.Notulen van de jaarvergadering welke gehouden is op 16 maart 2012.

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

 

3.Mededelingen door de voorzitter.

Bert van Drunen van de Jubileumcommissie is ziek. Hij is bezig met ‘n chemokuur. Op dit moment gaat het redelijk met hem. Zondag heeft hij even de Snuffelmarkt bezocht. Jullie krijgen allemaal de groeten van hem. Gerard de Wilt neemt zijn werkzaamheden over.

 

De Snuffelmarkt was een geweldig succes. Opbrengst bruto €€ 3162.-. Alle medewerkers van harte bedankt voor hun geweldige inzet. Speciaal dank (zeker namens Pierre) aan de maandagmorgen ploeg die de resten nog hebben opgeruimd en de boel hebben schoongemaakt.

 

Dan krijgt Hans Wenting het woord. Hij memoreert het overlijden van Marianne, de vrouw van Hub Lodewijks. Zij is op donderdag 30 augustus overleden en in besloten kring gecremeerd. Vanuit deze plaats wensen wij Hub sterkte toe.

 

Vervolgens krijgt Pater Malaka het woord. Die stelt zich voor en zegt dat wij zijn voornaam maar moeten vergeten want die is voor ons Veldhovenaren niet uit te spreken. Zijn Nederlands is niet best maar het gaat steeds beter. Hij woont in Oerle in de pastorie maar is er voor de gehele parochie. Wekelijks heeft hij contact met zijn moeder in India. Aangezien hij het erg druk heeft neemt hij afscheid en verlaat hij de vergadering.

 

Madeleine neemt vanmiddag de rol over van Gerard als voorzitter van de feestcommissie.

De volgende activiteiten zullen nog plaatsvinden: Sinterklaasviering, Adventviering, Nieuwjaarsreceptie en verder in 2013 de Carnavalsviering en dan natuurlijk de viering van het 60-jarig Jubileum. De eucharistieviering wordt gehouden in de H. Caeciliakerk.

De harmonie zal het feest opvrolijken. Meer wil Madeleine nog niet verklappen.

 

De voorzitter deelt nog mee dat er een activiteit is herboren. Onze fraaie jeu de boules baan die ooit is geopend door wethouder Mieke van Lisdonk is weer in gebruik genomen. Zestien spelers zijn elke woensdagmiddag enthousiast bezig.

Misschien dat er ook nog eens avondspelers komen want de baan is uitstekend verlicht. Dank aan de initiatiefnemers en veel succes.

 

4. Rondvraag.

ls de naam ‘inloopmiddag’ wel goed gekozen voor de zondagmiddagbijeenkomst? Ja, is het antwoord. Deze middag is er voor elk KBO-lid, maar vooral voor de leden die zich eenzaam voelen. Op zondagmiddag hebben kinderen en kleinkinderen hun drukke bezigheden waardoor ouderen alleen zijn en er een gevoel van eenzaamheid kan ontstaan. Voor deze mensen is die middag geschikt om op een gezellig samenzijn met elkaar over alles en nog wat te kletsen. Geen kaarten of spelletjes, maar gewoon onder het genot van een gratis kopje koffie en een drankje wat te buurten. Misschien ontmoet je er wel iemand die je al lang niet meer gezien hebt. Deze activiteit wordt in 2012 nog gesponsord door de Rabobank. Mensen die slecht ter been zijn en toch graag willen komen, meldt dit a.u.b. bij iemand van het bestuur. Zij zal er alles aan doen om u bijvoorbeeld met anderen mee te laten rijden!

Een van de aanwezigen had tijdens de Snuffelmarkt een oorbel verloren. Dankzij de vele spontane medezoekers is die buiten weer teruggevonden, met hartelijke dank voor deze hulp.

 

Hans Wenting deelt mede dat het computercafé weer is geopend. Er komen nogal wat mensen met problemen. De meeste problemen worden opgelost, anders worden ze doorverwezen.

 

Behalve de ouderenadviseurs en de belastinginvulhulpen komt er nu ook een thuisadministrateur. Als thuis de administratie een beetje een warboel is geworden maakt hij er weer een overzichtelijke toestand van. Het is een service van de KBO en hij werkt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Mocht u zo iemand nodig hebben, hij staat vermeld in de KBO-er.

 

5. Pauze.

 

6. Komische act.

Na de pauze brengt pater Adrianus ons terug naar de tijd dat we zowat wekelijks het fruit- en kruidenierswinkeltje van de Achelse kluis bezochten. Met zijn liedjes en schetsjes lukte dat helemaal.

De sfeer van toen was er weer mede dankzij de act van Madeleine.

 

7. Verloting.

Daarna de loterij met leuke prijsjes.

 

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

 

 

  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 SEPTEMBER 2012

 

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op

vrijdag 7 september a.s. in d’n Bond.

aanvang 13.30 uur

 

Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprograrnma. In dit geval september t/m december 2012. U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

13.30 uur         Ontvangst met koffie/thee++.

14.00 uur         Opening door-de voorzitter.

14.10 uur         Mededelingen door de voorzitter, o.a. het activiteitenprogramma.

14.30 uur         Rondvraag.

 

14.45 uur         Pauze

                       Uitreiking van een consumptiebon en loterijlot.

                       Serveren van consumpties door eigen leden.

 

15.15 uur         Komische act door pater Adrianus uit Dommelen.

16.30 uur         Verloting van prijzen door de feestcommissie.

17.00 uur         Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

   

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 16 MAART 2012

 

Opening door de voorzitter:

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt op deze zonnige vrijdagmiddag de 72 aanwezigen. Links van hem zit een nieuw gezicht dat is van Harrie Bolder. Harrie is kandidaat bestuurslid en notuleert vandaag de notulen van de jaar vergadering.

 

Afwezig met kennisgeving:

Hub Lodewijks, Gerard de Wilt en Madeleine van Meel.

 

Mededelingen door de voorzitter:

Voetproblematiek is daar interesse voor? Men kan zich nu opgeven maar er komt ook nog een aanmeldingsstrookje in de KBO-er.

 

Op 22 mei is er een ledendag van KBO-Brabant in het PSV-stadion. Wij hebben ons opgegeven met een stand. Promoten daar de ‘lnloop’ op zondagmiddag. Wie wil daar naar toe? Moeten we voor vervoer zorgen?(Bus). Er komt over deze dag uitgebreide informatie in het blad ‘ONS’.

 

 Op 2 september wordt er een snuffelmarkt gehouden in d’n Bond. Mocht u thuis spulletjes hebben dan wordt dat op verzoek opgehaald. Er zijn nog vrijwilligers nodig om de spullen aan de man te brengen. Ook zijn er tafels te huur voor € 5,00. Opgeven bij Jos van Gompel of Gerard de Wilt.

 

Op vrijdag 25 mei wordt er een workshop Windows 7 gegeven.

 

De 'Inloop' op zondagmiddag loopt goed! Kom ook eens een keertje buurten onder ‘t genot van een gratis kopje koffie en een drankje. Er mogen ook mannen komen! Binnenkort komt er iemand van de Vertelclub Veldhoven een verhaal vertellen.

 

Aanstaande zondag is er een eucharistieviering om 10.30 uur in de H. Caeciliakerk ter intentie van de leden en overleden leden van onze afdeling.

 

De leden, die op reis willen gaan, worden dringend verzocht zich aan te melden d.m.v. het aanmeldstrookje. Als je daar een opstapplaats op hebt vermeld, stap daar dan ook in. Stap je ergens anders in dan kan dit leiden tot vertraging van de vertrektijd van de bus.

 

Vraag uit de zaal: Mag ik mijn zus, vriendin of vriend ook op hetzelfde formulier inschrijven? Nee, dat mag niet, omdat elk lid één eigen betalingsnummer heeft! Alleen een echtpaar heeft één betalingsnummer voor twee personen.

 

Toelichting over de werkzaamheden van SWOVE:

Patricia Kohlen is ouderadviseur bij Swove. Zij vertelt wat Swove kan betekenen. Diverse activiteiten zoals Woonadvies, Mantelzorg, en zoals hier nu in d’n Bond ‘het Eetpunt’. Het Eetpunt is nu gepland voor twee dagen op dinsdag en donderdag. ledereen is welkom maar men heeft wel via Swove een indicatie nodig. Tijdens vakantie of b.v. carnaval draait ‘t Eetpunt gewoon door. Vijf andere Eetpunten in Veldhoven draaien vijf dagen in de week. Het bezoekersaantal varieert van 12 tot 30 personen. SWOVE start met een nieuw proefproject ‘Samen de dag door’. Het is een laagdrempelige opvang voor een combinatie van doelgroepen: licht dementerenden, ouderen met zintuiglijke beperkingen, ouderen met licht verstandelijke beperking en sociaal geisoleerde ouderen.

Wat gaat er veranderen?

In de toekomst gaat de AWBZ gedeeltelijk over op de WMO. Deze taak komt onder verantwoording van de Gemeente. Er wordt naar gestreefd om ouderen steeds meer zelfstandig te laten wonen en zoveel mogelijk te laten participeren in het gemeenschapsleven van de directe omgeving.

Hoe dit te verwezenlijken? Op de eerste plaats gaat men kijken wat de oudere zelf nog kan doen op eigen kracht. Vervolgens wordt nagegaan wat de omgeving, d.w.z. kinderen, familie, buurt, voor zo iemand kan betekenen. Op de derde plaats komen de collectieve voorzieningen. Een wijkconcierge die activiteiten organiseert binnen de wijk. Niet betrokken bewoners betrekken bij hun eigen wijk. En als dit allemaal niet lukt, dan kan er uiteindelijk wel een indicatie komen voor totale zorg. Maar de lat wordt hier wel heel wat hoger gelegd.

De vraag uit de zaal is unaniem: Hoe kunnen onze kinderen voor ons zorgen? Zij hebben zelf kinderen, en moeten hele dagen werken. Bovendien wonen ze soms ver weg. En onze vrienden en kennissen zijn even oud zoals wij. Hierop heeft Patricia geen antwoord, maar geeft als troost dat dit alles heel geleidelijk aan wordt ingevoerd, en dat het nog lang zal duren voordat deze maatregelen in de praktijk van het dagelijkse leven werkelijkheid zullen zijn.

De voorzitter bedankt Patricia voor haar helder verhaal en overhandigt haar een bloemetje.

 

Notulen ledenvergadering d.d. 2.9.2011:

De notulen worden met dank aan de notulist goedgekeurd.

 

Jaarverslag 2011:

Het jaarverslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd.

 

Verslag kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie vond er alles perfect uitzien. Hierop dechargeren de leden het bestuur wat op zijn beurt de penningmeester bedankt voor het gevoerde financiële beleid. Omdat Cor van Eekert aftreedt als lid van de kascontrolecommissie wordt Frank Janssen zijn opvolger. Wil Dirks blijft aan. Cor van Eekert wordt reserve.

 

Bestuursverkiezing:

Aftredend volgens rooster: Will Pijfers, Dely Vialle, Gerard de Wilt en Hans Wenting. Ze worden allen herkozen. De voorzitter stelt de twee andere kandidaat bestuursleden voor t.w. Louis den Brok, Ad de Cortie en de al voorgestelde Harrie Bolder. De leden gaan stemmen. Er is niemand tegen, dus worden zij in de volgende AB-vergadering voorgedragen als bestuurslid.

 

Pauze.

 

Huldiging jubilarissen:

Van de negen jubilarissen zijn er vanmiddag twee aanwezig. De overige zeven worden t.z.t. in de Merefelt gehuldigd in ‘t bijzijn van de KBO-leden die daar wonen. Een enkeling wordt aan huis bezocht.

Hier huldigen wij nu mevrouw van Oorschot-Bruininkx. Ze woont nog zelfstandig op de Mira en kan heel goed vooruit. Ze is een trouwe kienster in ‘t Tweespan en kaart graag met enkele buurvrouwen. Ze heeft altijd mee gedaan met de fiets driedaagse. Ze heeft vroeger pannenkoeken gebakken voor jeugdland. De voorzitter overhandigt haar de eerste oorkonde van KBO-Brabant, verder een envelop met inhoud van de afdeling en een bloemetje.

Dan is ‘t de beurt aan mevrouw Neggers-Sanders. We kennen haar beter als Lieske. Ze is een prima naaister en staat voor iedereen klaar. Zij heeft er voor gezorgd dat ‘t KBO-koor er tijdens haar uitvoeringen zo prachtig uitziet. Lieske is een hartelijke gezellige gastvrouw en men is er altijd welkom om een kopje koffie te komen drinken. De buurt komt graag want ‘t is er zo gezellig.

Ook aan haar overhandigt de voorzitter de oorkonde van KBO-Brabant, de envelop en ‘t bloemetje.

Beide jubilarissen worden daarna door de leden gefeliciteerd. Er worden foto’s gemaakt die even later afgedrukt en wel aan de beide jubilarissen worden overhandigd.

 

Rondvraag:

Alles is zo duidelijk geweest dat er geen vragen zijn!

Tenslotte is er nog een verloting met mooie prijzen en voor iedereen een brievenopener van SWOVE.

 

Sluiting:

De voorzitter bedankt de feestcommissie, ook de leden die hebben geserveerd, met daarbij Ineke en Pierre en verder iedereen voor hun aanwezigheid.

 

Tot volgend jaar.

 

  

AGENDA JAARVERGADERING 16 MAART 2012

 

De jaarvergadering zal  dit jaar worden gehouden op vrijdag 16 maart a.s. in d'n Bond.

Aanvang 13.30 uur. 

 

13.30 uur Serveren koffie+ of thee+.
13.50 uur Opening door de voorzitter.
14.00 uur Toelichting over werkzaamheden SWOVE.
14.30 uur Notulen ledenvergadering 2 september 2011.
14.35 uur Jaarverslag 2011.
14.45 uur Financieel verslag 2011 (penningmeester).
14.55 uur Begroting 2012 (penningmeester).
15.05 uur Verslag kascontrolecommissie en benoemen kascontrolecommissie.
  Aftredend: Cor van Eekert.
15.10 uur Bestuursverkiezing
  Aftredend volgens rooster: Will Pijfers, Dely Vialle, Gerard de Wilt en Hans Wenting.
  Allen zijn weer herkiesbaar.
  Er zijn 3 nieuwe kandidaat-bestuursleden, te weten: Harrie Bolder, Louis den Brok
  en Ad de Cortie.
  Andere kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de
  Ledenvergadering.
  Herbenoeming 4 bestuursleden en benoeming 3 bestuursleden.
   
15.15 uur Pauze. Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen.
             Serveren consumpties door eigen leden.
   
15.30 uur Huldiging jubilarissen.
  De 9 jubilarissen zijn: de dames  H. en W. Jansen, T. van Aspert-Hendriks,
  A. van Lieshout-van Mierlo, M. Neggers-Sanders, E. van Oorschot-Bruijninckx,
  en C. Saris-Coppens en de heren H. van de Looij en H.  Sanders.
   
16.00 uur Mededelingen door de voorzitter.
16.15 uur Rondvraag.
16.30 uur Verloting prijzen (feestcommissie).
17.00 uur Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JAARVERSLAG 2011

 

Ledenaantal:

Per 31 december 2010 was het ledenaantal 795. In 2011 kwamen er 56 bij. Door 14 leden werd het lidmaatschap opgezegd, 33 leden zijn ons door de dood ontvallen en 6 leden zijn door verhuizing uitgeschreven. Per saldo nam het ledenaantal dus met 3 personen toe en was het ledenaantal per 31 december 798.

 

Bestuur:

 

Het bestuur was op 1 januari 2011  als volgt samengesteld:

 

voorzitter : Lau Donkers  
Vice-voorzitter : Ria Donkers  
Secretaris : Dely Vialle  
2e Secretaris : Jan Smeijers (tot de jaarvergadering)
Penningmeester : Hub Lodewijks  
2e Penningmeester/Ledenadm. : Hans Wenting  
Leden : Jan van Avezaath  
    Ad Beerens  
    Jos van Gompel (tot de jaarvergadering)
    Ina de Groot (tot de jaarvergadering)
    Francien vd Kerkhof (tot de jaarvergadering)
    Madeleine van Meel  
    Will Pijfers  
    Gerard de Wilt  

                                                                                                                                                      

Op de jaarvergadering van 18 maart 2011 waren Ad Beerens, Jos van Gompel, Francien van de Kerkhof en Jan Smeijers volgens rooster aftredend. Alleen Ad Beerens was herkiesbaar en is met algemene stemmen herkozen. Van de overige drie bestuursleden is feestelijk afscheid genomen. Zij werden persoonlijk door de voorzitter bedankt voor hun inzet en ontvingen de zilveren speld van KBO-Brabant, een envelop met inhoud en een bloemetje.

Er waren dit jaar 3 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap, t.w. het echtpaar Vissers-v.d.Valk en de heer L. Teeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd de heer Teeuwen door de voorzitter gehuldigd. Hij prees de heer Teeuwen voor het vele werk dat hij voor de KBO heeft gedaan. Hij ontving een envelop met inhoud, de oorkonde van KBO-Brahant en een bloemetje. Het echtpaar Vissers is later tijdens een gezellige middag in de Merefelt gehul­digd.

 

De activiteiten die door het werk van onze commissies plaatsvinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma’s blijven ongeveer hetzelfde. Wij beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.

 

In 2011 hebben we op zondag van 14.00 tot 16.00 uur tweemaal per maand een inloopmiddag gehad in d’n Bond. Het is jammer dat hier zo weinig gebruik van wordt gemaakt. De middagen zijn erg gezellig.

 

Dit jaar hebben een aantal leden 6 dagen de lunches klaar gemaakt voor de standhouders van KBO-Brabant die op de Senioren Expo aanwezig waren. De beurs werd gehouden van 11 t/m 16 januari.

 

Het jaar 2011 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari. De Feestcommissie had de Runzaal ingericht met gezellige zitjes. Er waren 70 leden aanwezig.

 

Dit jaar is ook gestart met een ‘boekenruil’. Leden konden twee boeken inleveren en ook weer twee mee nemen. De belangstelling was echter zo gering, dat hiermee weer gestopt is.

 

Op 28 januari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. De 83 aanwezigen konden zich goed vermaken met de voordracht van Rien Vermairen over ‘het verreke’.

 

Op 24 februari is gestart met een 9-daagse cursus filosofie. Er hebben 17 personen aan deelgenomen. In oktober is er een vervolgcursus begonnen. Hier namen 9 personen aan deel.

 

De nieuwe leden van het afgelopen jaar zijn op 25 februari uitgenodigd om nader kennis te maken met de bestuursleden. Er werd een presentatie gegeven over alle activiteiten van onze afdeling. Er waren 27 leden aanwezig.

 

Op 4 maart was ons jaarlijks carnavalsfeest. De 90 leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam. Het roggebrood met zult, snacks en slaatjes gingen er in als koek.

 

Op 25 maart is weer het jaarlijkse koersbaltoernooi gehouden in de Ligt. Heikant was dit jaar de winnaar.

 

Vanaf april is ook weer het fietsseizoen van start gegaan. Dit liep door tot en met 1 november. Voor het fietsen is ieder jaar weer veel belangstelling.

 

Op 20 april was onze eerste dagtocht van 2011. Wij maakten een ontdekkingsreis door de Eifel. Deze tocht was een absolute aanrader want men waande zich in een compleet ander land. We zagen prachtige bergen en dalen met schitterende vergezichten, mooi natuurschoon en schilderachtige plaatsjes.

 

Het Oranjefeest was dit jaar op vrijdag 29 april. De Feestcommissie heette de 85 aanwezigen weer van harte welkom met een glaasje oranjebitter. Het zangkoor ‘Zingen houdt jong’ bracht een aantal gezellige liederen ten gehore.

 

Op 6 mei was de tweede dagtocht gepland. Deze keer naar het Openluchtmuseum Bokrijk (Belgie). Helaas is deze reis niet door gegaan wegens gebrek aan belangstelling.

 

Voor een bijzondere dagtocht gingen wij 15 juni naar Wuppertal. In de Tweede Wereldoorlog is de stad voor 40% vernietigd. Desondanks heeft Wuppertal nog meer dan 4500 historische gebouwen die als Nationaal Monument zijn geregistreerd. De belangrijkste attractie was om met de Schwebebahn, die meer dan 100 jaar oud is, een rit door het dal van de rivier de Wupper te maken.

 

Voor een gezellig dagje uit gingen wij 3 augstus een mooie tocht door Zeeland maken. We gingen eerst naar ons koffieadres in de omgeving van Tilburg. Aansluitend reden wij naar Sint Annaland voor de minicruise naar Zierikzee met aan boord de koffietafel. In Zierikzee kregen we de gelegenheid deze stad te bezichtigen. Er waren 568 monumenten. Het bekendste was de Sint Lievensmonstertoren, in de volksmond ‘de dikke toren’ genoemd.

 

De Culturele dag was dit jaar gepland op 17 augustus. Echter, door allerlei omstandigheden is deze niet door gegaan.

 

Op 30 september was een verrassingstocht gepland. Deze keer een boottocht. We begonnen de tocht in Schoonhoven op de rivier de Lek en voeren stroomafwaarts richting de Maas. Wij zagen onderweg Kinderdijk, Ridderkerk, Krimpen a/d lJssel, Kapelle a/d 1Jssel, Rotterdam, Schiedam en Pernis en beëindigden onze boottocht in Vlaardingen. Het hoogtepunt van deze reis was natuurlijk de wereldstad Rotterdam.

 

Voor onze laatste dagtocht van 2011 gingen wij op 12 oktober voor een gezellig dagje naar Amsterdam. Het lunchadres was ‘t Wapen van Harmelen. In Amsterdam stapte de gids in voor een interessante rondrit door onze hoofdstad. Daarna scheepten wij in voor een boottocht door de Amsterdamse grachten. Dit laatste was geen succes, want door het slechte weer was het uitzicht vanaf de boot erg slecht.

 

Zondagmiddag 30 oktober was er een vrolijke muziekmiddag in Ontmoetingscentrum de Ligt, met medewerking van ‘Die Edelweisskapelle’. De belangstelling was groot.

 

Het Sint Nicolaasfeest was op 2 december. De 120 aanwezigen hebben weer genoten van dit gezellige feest.

 

De laatste activiteit van 2011 was de Adventsviering op 18 december, wat weer een groot succes was. Na de mooie viering door pastor Jos van Doorn hebben de 95 aanwezigen weer genoten van de uitstekende koffietafel, deze keer met een pasteitje vooraf.

 

In 2011 hebben twee leden van onze afdeling de vrijwilligersmedaille ontvangen van de gemeente Veldhoven, t.w. Francien van de Kerkhof - van de Looij en Wil Dirks.

 

Tot slot willen wij de overledenen herdenken, die ons in 2011 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn.

 

Het bestuur dankt alle leden voor het in 2011 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79­plussers bezochten. Als we ook in 2012 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan onze afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

   

NOTULEN LEDENVERGADERING 2 SEPTEMBER 2011

 

Ontvangst van de leden.

Vanaf 13.30 worden de leden ontvangen onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Opening door de voorzitter.

Om 14.00 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan de 70 aanwezigen, in het bijzonder wethouder Carolien van de Weijden.

 

Uitreiking van de vriiwilligersmedaille.

De wethouder is aanwezig om op deze zonnige middag een van onze leden, Francien van de Kerkhof op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Francien is totaal verrast door haar zus, haar dochter en zoon naar deze algemene ledenvergadering begeleid onder het mom van te gaan ‘winkelen’. De voorzitter geeft de wethouder graag het woord. Zij prijst de vele activiteiten van vrijwilligster Francien en dankt haar voor haar inzet voor de gemeenschap. Ze is niet met lege handen gekomen maar met de vrijwilligersmedaille in zilver, die haar door het gemeentebestuur is toegekend. Zij memoreert de vele vrijwilligersactiviteiten van Francien: 1978 in het bestuur van de Katholieke vrouwenbeweging waarvan van 1986 tot 1991 als voorzitter, 1992 tot 1995 in het bestuur van de stichting Veldhoven-Jarocin en 10 jaar tot maart 2011 bestuurslid van onze afdeling.

De wethouder speldt haar vervolgens de medaille op en overhandigt Francien de bijbehorende oorkonde met een mooie bos bloemen. De voorzitter dankt de familie voor de zorg dat Francien hier is en verwelkomt de vertegenwoordigers van de stichting Jarocin; Sjef Hendriks, Hendrik Smits en Dorien Vermeulen. De vergadering wordt nu onderbroken zodat de aanwezigen Francien kunnen feliciteren.

 

Notulen van de Jaarvergadering op 18 maart 2011.

De notulen zijn volledig opgenomen in de KBO-er van juli-augustus. De voorzitter geeft aan dat in de jaarvergadering de penningmeester niet gedechargeerd is voor het gevoerde financiële beleid. Hij legt dat nu aan de vergadering voor, die unaniem akkoord gaat onder dankzegging van de voorzitter aan de penningmeester voor het vele en nauwgezette werk.

In de opgenomen activiteiten van Luc Teeuwen is een kleine wijziging nodig. De KBO-er is gestart door Henk Vogels en Henk van Schalkwijk en snel is Luc daar bij gekomen. De spelmiddag wordt nu gecoördineerd door Theo van der Aa.

De aanwezigen hebben verder geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld onder dank aan de samensteller Jan Smeijers.

 

Mededelingen door de voorzitter.

De jubileumcommissie ter voorbereiding van het 60-jarig bestaan van onze afdeling in 2013 bestaat uit de feestcommissie met de penningmeester en een onafhankelijk voorzitter; Bert van Drunen.

Voor de zondagmiddagbijeenkomst is een overleg gepland door Jan Smeijers van de commissie zondagmiddagbijeenkomst met een vertegenwoordigster van SWOVE, die een soortgelijke activiteit overwegen. De kosten voor dit jaar zijn door de Rabobank overgemaakt. Voor de subsidieverstrekking is 2012 een overgangsjaar. Omdat de kosten voor de bijeenkomst dan nog niet in de subsidie zijn opgenomen is voor 2012 opnieuw een verzoek gericht aan de Rabobank en de gemeente.

Voor het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente treedt de Seniorenraad op namens de ouderenbonden, waaronder de vijf afdelingen van de KBO.

Het conflict van KBO-Brabant met de Unie KBO is nog niet opgelost. Of de naam KBO-Brabant behouden kan worden moet door de rechter nog een uitspraak worden gedaan.

De hr. Schoenmakers laat meedelen dat de boekenruil elke maandag begint om 10.30 uur.

Dely deelt mee dat zij wordt geïnterviewd over haar vrijwiliigerswerk tijdens de seniorenbeurs in januari. Het interview komt in ‘Ons’.

 

Informatie door SWOVE.

Margot v.d. Velden, coördinator maaltijdvoorziening van SWOVE vraagt aandacht voor het eetpunt in d’n Bond. Het eetpunt is vorige winter stopgezet wegens gebrek aan belangstelling.

Zij legt uit dat het gezamenlijk eten een belangrijke sociale functie heeft. Het eten is prima (catering van Hooff) er zijn voldoende vrijwilligers als gastvrouw . De kosten zijn zeer redelijk en indien nodig kan via het WMO-loket verlaging van de kosten worden gevraagd. Een en ander wordt bekeken op basis van de inkomenstoets. Besloten wordt dat Margot een tekst aanlevert die geplaatst wordt in de KBO-er en in het Infolijntje, het wijkblad van Veldhoven-dorp.

 

Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Pauze van 14.45 tot 15.15.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar te praten. Tevens worden de loten uitgedeeld.

 

Presentatie ‘Met hart en ziel’.

De presentatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van ‘Hartpatiënten Nederland’.

De ‘Stichting ‘Hartpatiënten Nederland’ maakt zich al ruim 40 jaar sterk voor hartpatiënten in Nederland. Belangrijke acties in de beginperiode waren onder meer de luchtbrug voor behandeling (hartoperatie) in het buitenland, toen dat in Nederland nog niet mogelijk was. De wachttijden van de hartcentra worden nu nog steeds bijgehouden. De stichting laat de gezamenlijke stem van de hartpatiënten horen en geeft juridisch en medisch advies op maat.

 

De Stichting ‘Hartpatiënten Nederland’ is een onafhankelijke belangenorganisatie van en voor hartpatiënten. Deze stichting onderscheidt zich daardoor van de Hartstichting. Dat is een stichting die fondsen werft voor onderzoek o.a. van de farmaceutische industrie.

 

Een interessante presentatie over het vrouwenhart volgt. Thans wordt er door met name enkele vrouwelijke cardiologen aandacht gevraagd voor het ‘vrouwenhart’. Gebleken is dat de klachten verschillen van die van de mannen. De klachten die vrouwen hebben zijn vager. Toch is de doodsoorzaak thans bij vrouwen nummer 1! Vrouwen zijn meer gaan roken, hebben meer stress (werk en gezin) en bewegen minder. Bewustwording van een gezonde leefstijl, voeding en beweging is dan ook nodig.

 

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het donateurschap voor de stichting. Iedereen krijgt een tas met informatie aangereikt. Hierin zijn alle activiteiten van de stichting opgenomen.

 

 

De voorzitter gaat de vergadering verlaten en excuseert zich omdat hij door dringende bezigheden niet tot het einde van de vergadering kan blijven, de vice-voorzitter neemt het over.

 

Verloting prijzen.

De feestcommissie zorgt weer voor een geanimeerde verloting.

 

Sluiting.

Om 16.30, vóór de trekking van het laatste lot, dankt de voorzitter van de feestcommissie alle aanwezigen voor hun komst. Een bijzonder woord van dank heeft hij voor de leden van de feestcommissie, allen die hielpen serveren. 

 

  

 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 2 SEPTEMBER 2011

 

Het bestuur van onze afdeling nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op

 

vrijdag 2 september a.s. in d'n Bond

 

aanvang 13.30 uur

 

Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprogramma. In dit geval september t/m december 2011. U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit.

 

13.30 uur        Ontvangst met koffie/thee++.

14.00 uur         Opening door de voorzitter.

14.10 uur         Mededelingen door de voorzitter, o.a. het activiteitenprogramma.

14.30 uur        Rondvraag.

 

14.45 uur       Pauze

Uitreiking van een consumptiebon en loterijlot. Serveren van consumpties door eigen leden.

 

15.15 uur        Presentatie ‘Met hart en ziel’.

 

16.30 uur        Verloting van prijzen door de feestcommissie.

17.40 uur         Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

   

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 18 MAART 2011

 

13.30 uur: Ontvangst van de ledenmet koffie/thee en appelflap.

 

13.50 uur: Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de 56 aanwezige leden en een speciaal welkom voor Theo Coppens van SWOVE, waarvan hij verwacht dat deze de aanwezigen ook iets te zeggen zal hebben en dat hem de tijd daartoe gegeven zal worden. Verder meldt hij, dat mevr. E. van Kemenade-Koenen in het ziekenhuis ligt en langzaam herstellende is.

Er is bericht van verhindering binnengekomen van Ina de Groot, Madeleine van Meel, Gerard de Wilt en Annie en Albert Jonkers.

 

14.00 uur: Notulen ledenvergadering d.d. 01.09.2010.

De voorzitter geeft de aanwezigen gelegenheid voor op- en/of aanmerkingen op deze notulen, die gepubliceerd zijn in de KBO-er van maart 2011. Hierop komt geen respons, waardoor ze officieel zijn goedgekeurd met dank aan de samensteller.

 

14.10 uur: Jaarverslag 2010.

Ook het jaarverslag, gepubliceerd in dezelfde KBO-er wordt goedgekeurd, zij het dat de voorzitter als aanvulling vermeldt, dat in 2010 twee nieuwe activiteiten zijn gestart, n.l. de boekenruil door de heer M. Schoenmakers en de Zondagmiddagbijeenkomst door Jan Smeijers. De boekenruil op maandagmiddag, waar je dan gratis bij inlevering van een boek een ander boek kunt meenemen en waar je oude boeken ook welkom zijn. De Zondagmiddagbijeenkomst is gestart omdat, zoals de voorzitter opmerkt, wij vroeger min of meer verplicht waren om onze grootouders op zondag te bezoeken, maar dit gebruik verwaterd is, omdat onze kinderen van de zondag een gezinsdag hebben gemaakt, waardoor speciaal op zondag veel ouderen de hele dag alleen zitten. Vanwege de vrij hoge kosten van die Zondagmiddagbijeenkomsten, die buiten de overeenkomst met de gemeente vielen en dus geheel uit eigen kas moesten worden betaald, hebben wij subsidie voor het jaar 2011 aangevraagd en gekregen van de Rabo-bank Eindhoven/Veldhoven.

Jo v.d. Boom merkt n.a.v. de boekenruil op, dat zij al enkele keren op maandag gebruik gemaakt heeft van deze mogelijkheid, maar dat de belangstelling van de leden haar tegenviel, m.a.w. er was bijna niemand buiten haar. De voorzitter reageert met de opmerking, dat e.e.a. nog in de kinderschoenen staat, dat het toch een zeer goed initiatief is en met enige promotie in de KBO-er best uit kan groeien naar een goed lopende actie.

 

14.20 uur: Financieel verslag 2010 door de penningmeester.

De penningmeester heeft een goed verhaal over de staat van financiën van 2010, e.e.a. ondersteund door de beamer van Hans Wenting, zodat het hele gezelschap alle cijfers op het scherm kan volgen. Verder gaat hij in op de kascontrole commissie, waar Pieter van de Ven aftreedt en Cor van Eekert als enige overblijft, zij het met Wil Dirks als reserve. Deze laatste is bereid als vast toe te treden en Frank Jansen stelt zich beschikbaar als reserve, zodat de commissie weer op volle sterkte is. De oude commissie heeft nog we1 het financieel verslag 2010 goedgekeurd en dechargeert de penningmeester. Applaus van de leden.

 

14.30 uur: Begroting 2011 door de penningmeester.

Deze maakt een onderscheid tussen gratis en niet gratis activiteiten. Hij gaat daar verder op in weer ondersteund door de overzichten via de beamer. Voor 2011 geldt, dat als alles volgens de begroting verloopt, wij een overschot op die begroting houden van € 1199.

Hans Wenting:Meldt dat door het goede beleid van de penningmeester wij weer ‘wat vlees op de botten’ hebben gekregen. De zaal beloont het betoog van de penningmeester met een applaus.

 

Marian Lodewijks:Vraagt of de cijfers en letters op het projectiescherm niet iets groter kunnen.

Hans antwoordt dat dit technisch niet mogelijk is.

Luc Teeuwen vraagt of hij de cijfers van ‘Inkomsten en Uitgaven’ nog eens mag zien. Dan koppelt hij daar de vraag aan, wat wij afgedragen hebben aan KBO-Brabant en of de afscheiding van de Unie KBO ons extra geld heeft gekost. De penningmeester antwoordt dat wij voor 2011 hetzelfde bedrag zullen moeten afdragen als in 2010, misschien iets verhoogd met een indexering.

De voorzitter bedankt de penningmeester en merkt op dat diverse mensen hebben bijgedragen tot vermindering van uitgaven, zoals de Kiencommissie, de commissie Reizen, meerdere advertenties in de KBO-er en eigenlijk iedereen, waardoor dit goede resultaat bereikt is.

 

14.50 uur: Bestuursverkiezing.

Aftredend: Jan van Avezaath, Ad Beerens, Jos van Gompel, Francien van de Kerkhof en Jan Smeijers. Jan van Avezaath en Ad Beerens zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.

De voorzitter bedankt Jan en Ad voor weer drie jaren bestuursdeelname, roept kandidaten op voor de openstaande functies en vertelt dat Henk Bergman bereid is om het maken van notulen van Jan over te nemen en hopelijk in de toekomst ook de andere taken van Jan.

 Loes van Stiphout is bereid om een paar maanden de A.B.-vergaderingen bij te wonen als een soort leerperiode, waarna zij een definitief besluit neemt.

 

15.10 uur: Mededelingen door de voorzitter.

Deze geeft Theo Coppens van SWOVE het woord, die meldt dat zijn bureau verhuisd is naar de Burg. van Hoofflaan, waar hij heel gelukkig mee is omdat nu alles onder een dak is ondergebracht. Verder meldt hij dat volgens de opdracht van de gemeente er vier eetpunten in Veldhoven zouden moeten functioneren. Oorspronkelijk zelfs vijf maar het eetpunt in Zeelst is indertijd wel gestart maar vanwege te weinig klandizie (3 tot 5 personen) toch maar gestopt.

Ook is SWOVE bezig met een dementieondersteuningspunt en er is een telefoonnummer beschikbaar dat iemand die eenzaam is kan bellen.

De voorzitter bedankt Theo voor zijn uiteenzetting en merkt op dat het hem bevreemd dat het eetpunt in d’n Bond ook niet zo denderend bezocht wordt, terwijl de kwaliteit van het eten prima is en goed verzorgd wordt door Aldo van Hooff. De ‘open eetavond’ werd indertijd door ± 30 personen bezocht. Vindt men het misschien te duur?

 

Verdere mededelingen:

1. De voorzitter geeft te kennen dat door het bestuur van d’n Bond de mogelijkheid geboden wordt om de termijn dat d’n Bond tijdens de vakantie gesloten is te bekorten. De reden: steeds meer KBO-leden hebben daar om gevraagd. Wij gaan onderzoeken of er voldoende animo is bij onze commissies, daarna gaat het bestuur van d’n Bond in overleg hierover.

 

2. Op 9 april as. wordt in den Bosch de afdelingendag gehouden.

 

3. De bestaande OVO heet voortaan Seniorenraad. Deze Raad organiseert bijeenkomsten in Veldhoven met mensen die in het Ouderenwerk zitten. De eerste in d’n Bond op 13 april as.

4. De gemeente Veldhoven moet 1,8 miljoen bezuinigen. Volgende week vergadert men daarover met als thema ‘Herziening van de subsidie-opzet’, b.v. een bedrag per inwoner. De clubs kunnen ideeën inbrengen in september. Er komen in ieder geval veranderingen.

 

5. De pastoor is niet gekomen.

Wel is vanuit de kerk gevraagd om poetsers en orn aanvulling van het kerkkoor. Dat laatste moet kunnen gezien de enorme belangstelling voor ons KBO-koor.

 

Afscheid van drie bestuursleden.

De vertrekkende bestuursleden zijn: Francien van de Kerkhof, Jos v. Gompel en Jan Smeijers.

 

Francien van de Kerkhof

De voorzitter memoreert dat Francien ruim 12 jaar lid was van het bestuur. Hij waardeert haar als een kritisch en opbouwend bestuurslid. Ze kwam altijd op voor ‘haar’ activiteiten; de handwerkgroep en de door haar opgerichte club ‘alleen en toch samen’ (alleen dames!) die nu tien jaar bestaat. Hij dankt haar voor haar vele verdiensten en hoopt dat zij nog lang een actief lid van onze afdeling blijft.

 

Jos van Gompel

De voorzitter karakteriseert Jos, die 9 jaar bestuurslid was, als een zeer actief bestuurslid en een belangrijk lid van de feestcommissie. De nieuwe inrichting van de vergaderzaal is een prima initiatief van Jos. Hij blijft, onder luid applaus, lid van de feestcommissie in elk geval tot het 60-jarig jubileum van de afdeling. Hartelijk dank Jos.

 

Jan Smeijers

De voorzitter memoreert dat Jan langer dan 18 jaar bestuurslid was en 10 jaar als tweede secretaris en notulist ook lid was van het dagelijks bestuur. Hij was een bekwame notulist,die de notulen met de besluitenlijst van de vele vergaderingen heel precies en keurig verzorgde. Wij zullen je notulen missen! De voorzitter dankt Jan daarvoor maar ook voor zijn initiatief en opzet van de inloopmiddag op zondag (tweemaal per maand).

De voorzitter overhandigt Francien, Jos en Jan de oorkonde van KBO-Brabant met een attentie onder couvert van onze afdeling. Ons bestuurslid Will Pijfers, vertegenwoordigster van het Kringbestuur, speldt hen de zilveren KBO-speld van verdiensten van KBO-Brabant op. Dely reikt hen een mooie bos bloemen aan.

 

Huldiging jubilarissen

Dit jaar zijn er drie jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de KBO. De heer en mevrouw Vissers-van de Valk en de heer Luc Teeuwen. Alleen de laatste kan aanwezig zijn.

 

Luc Teeuwen

De voorzitter beschrijft de vele verdiensten van Luc gedurende de lange periode van zijn lidmaatschap.

•   Hij was vele jaren secretaris.

•   Onze KBO-er is door Luc opgezet en nog steeds is hij eindverantwoordelijke voor de tekst. Hij doet de laatste correctie per computer! Hij is ook de coordinator bij het vouwen van de KBO-er.

•   Hij heeft de ‘naslagmap’ samengesteld, een belangrijke map zelfs door Hub de naam van ‘de bijbel van de afdeling’ genoemd.

•   Het jubileumboek bij het 50 jarig bestaan is door Luc geschreven.

•   Luc verzorgt nog steeds de spelmiddag.

De voorzitter hoopt dat hij nog lang actief voor de afdeling kan zijn. Hij vermeldt tenslotte nog dat Luc voor zijn vele maatschappelijke verdiensten enige jaren geleden reeds de cultuurmedaille van de gemeente Veldhoven is toegekend.

Onder dank voor al zijn verdiensten voor de afdeling overhandigt de voorzitter aan hem de oorkonde van KBO-Brabant met een attentie van de afdeling onder couvert.

Dely reikt hem een mooie bos bloemen aan. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, worden door bestuursleden thuis bezocht.

 

Hans Wenting maakt foto’s van de gehuldigden. Daarna bedanken ze achtereenvolgens het bestuur en de leden van de afdeling voor de mooie attenties en belangstelling en vooral voor de goede samenwerking.

 

15.15 uur: Pauze.

Drankje via de uitgereikte consumptiebon.

 

15.35 uur: Presentatie over de Zuidzorg/Thuiszorgwinkel

door de heer C. Jansen.

Deze vertelt o.a. dat de winkel te klein wordt en dat er daarom volgend jaar uitbreiding komt. Hij heeft ook een koffer vol aan Hulp- en Verpleegartikelen meegebracht, waarvan hij de werking en bedoeling toont. De spullen zijn of te koop of tijdelijk te huur via de AWBZ (3 tot max. 6 maanden).

De voorzitter bedankt de heer Jansen voor zijn leerzame uiteenzetting en merkt op dat sommige spullen ook zeer geschikt zijn voor luie mensen.

 

16.15 uur: Rondvraag.

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

 

16.30 uur: Verloting.

Zoals gebruikelijk organiseert de Feestcommissie deze verloting.

Ook wordt nog even medegedeeld, dat op 29 april as. het Oranjebal plaatsvindt in d’n Bond, wat opgeluisterd zal worden door het ‘Reuzels Muziekske’.

 

17.00 uur: Sluiting.

De voorzitter dankt de Feestcommissie, de dames van de bediening, Pierre en Ineke van Keulen en alle aanwezigen en wenst eenieder wel thuis.

  

  

 

AGENDA JAARVERGADERING 18 MAART 2011

 

 
 

13.30 uur

Serveren koffie+ of thee+.

13.50 uur

Opening door de voorzitter.

14.00 uur

Notulen ledenvergadering, d.d. 01.09 .2010.

14.10 uur

Jaarverslag 2010.

14.20 uur

Financieel verslag 2010 (penningmeester).

14.30 uur

Begroting 2011 (penningmeester).

14.40 uur 

Verslag Kascontrolecommissie. 

14.50 uur

Bestuursverkiezing.

 

Aftredend volgens rooster: Jan Smeijers, Jos van

 

Gompel, Francien van de Kerkhof en Ad Beerens.

 

Alleen de laatste is weer herkiesbaar.

 

Kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor

 

aanvang van de Ledenvergadering.

  Herbenoeming 1 bestuurslid
 

Huldiging jubilarissen

 

Dit jaar hebben we 3 jubilarissen: heer en mevrouw

 

Vissers-van de Valk en de heer L.Teeuwen.

15.10 uur

Mededelingen door de voorzitter.

15.15 uur  

Pauze 

   Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen.

 

Serveren consumpties door eigen leden.

15.35 uur

Presentatie over de Zuidzorg/Thuiszorgwinkel door

 

de heer C. Jansen.

16.15 uur

Rondvraag.

16.30 uur

Verloting prijzen (feestcommissie).

17.00 uur

Dankwoord en sluiting door de voorzitter. 

 

  

NOTULEN LEDENVERGADERING 1 SEPTEMBER 2010.

 

13.30 uur: Ontvangst van de leden met koffie/thee en appelflap. 

 

14.10 uur:  Opening door de voorzitter.

 De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de ± 50 aanwezige leden. Een speciaal welkom aan pastoor W. Smulders, waarvan hij verwacht dat deze de aanwezigen ook iets te zeggen zal hebben en dat hem de tijd daartoe gegeven zal worden.

Bericht van verhindering ontvangen van Madeleine van Meel, Hub Lodewijks, Ina de Groot, Will Pijfers, en Andries en Jo van de Boom. Ook SWOVE, waarvan verwacht wordt dat die nadere mededelingen over ons eetpunt in d’n Bond zou verstrekken, is niet aanwezig. Ook geeft hij de aanwezigen de gelegenheid voor op- of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Leden­vergadering van 17 maart j.l. die gepubliceerd zijn in de KBO-er van september. Hierop komt geen respons, waardoor deze notulen zijn goedgekeurd met dank aan de samensteller.

Wat betreft de ziekte van bestuurslid Ina de Groot kan Ria Don­kers, die haar samen met Dely Vialle bezocht heeft, melden dat Ina een speciale computer ter beschikking krijgt, waardoor ze i.p.v. praten, haar tekst kan inbrengen en deze computer kan dan die geschreven tekst omzetten in spraak zodat het ook weer mogelijk wordt om met vrienden, familie enz. te telefoneren. Ina doet nog steeds mee aan Line-dance en doet allen de groeten. Al met al vonden Ria en Dely het een plezierig bezoek.

De voorzitter merkt nog op dat de zaal er feestelijk uit ziet doordat de Feestcommissie de aanwezigen niet op rijen, maar aan kleine tafels in groepjes geplaatst heeft.

  

14.30 uur:   Mededelingen.

 Gerard de Wilt krijgt het woord vanwege wat problemen met de automatische incasso van het reisgeld, voornamelijk bij het terug­boeken, b.v. als iemand plotseling verhinderd is of om andere redenen niet mee gaat. Ook drukt hij reizigers op het hart om bij het vertrekken in de bus te stappen bij de door hen opgegeven halte. Stapt men bij een andere halte in dan kloppen de papieren van de reisleiding niet meer, waardoor de chauffeur soms meerde­re haltes moet terug rijden om die persoon te vinden.

Verder deelt Gerard mede dat op 30 september a.s. een verras­singsreis wordt georganiseerd en dat het Sinterklaasfeest wordt gehouden op 3 december a.s. en de Adventsviering op 17 decem­ber.

De voorzitter geeft dan het woord aan Jan Smeijers vanwege diens initiatief tot het organiseren van de zondagmiddagbijeen­komsten. Jan legt in het kort uit hoe hij tot dit initiatief is gekomen, dat hij in het Dagelijks Bestuur toestemming daartoe heeft gekre­gen, dat het lang geduurd heeft, vanwege allerlei startproblemen, voordat de eerste zondagmiddag een feit werd, ook dat zo’n middag € 55 kost aan huur en bediening, te betalen aan d’n Bond plus nog de kosten van een rondje koffie of thee dat hij mag aanbieden namens ons bestuur. Al met al ± € 80 per middag. Een eventuele volgende consumptie betaalt de bezoeker zelf. Er hebben tot nu toe vier middagen met rond de vijftien bezoekers per keer plaatsgevonden, waarvoor de kosten van de eerste twee, wat huur en bediening betreft, door het bestuur van d’n Bond zijn gedragen, waarvoor nogmaals onze dank. Jan vraagt en krijgt hiervoor een applaus voor dat Bestuur voor deze steun in de rug. Eén startprobleem is nog steeds niet opgelost n.l. de kosten, waar­van b.v. de huur niet door de Gemeente vergoed wordt. Bovenge­noemde kosten per zondagmiddagbijeenkomst komen dus vol­ledig ten laste van onze penningmeester. Door het subsidie­systeem dat de Gemeente hanteert zou dit zo blijven tot 1 januari 2012. Bij een bijeenkomst per maand kom je toch al op € 1200 aan extra kosten voor onze toch al niet rijkelijk voorziene schatkist. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur verwoed op zoek is naar schenkingen en/of subsidies. Verder excuseert Jan zich voor het feit dat hij in het begin van de bijeenkomsten heeft toegezegd, dat alle positieve en indien nodig ook negatieve berichten over de zon­dagmiddagbijeenkomst in de KBO-er tijdig gepubliceerd zouden worden. Wat gebeurt er? In de vakantie is de KBO-er van juli/augustus verschenen, pas na die vakantie is het bestuur bijeen­gekomen en in die vergadering heeft hij, omdat wij nog in de proefperiode zitten, toestemming gekregen om op 19 september weer zo’n bijeenkomst te houden, wat dus niet in de KBO-er staat. Op een vraag uit de zaal of deze middagen alleen toegankelijk zijn voor alleenstaanden is het antwoord: “Nee iedereen is welkom. Er is zelfs al een keer een echtpaar geweest.”

De voorzitter dankt Jan voor diens toelichting en deelt nog mede dat de jaarlijkse bijeenkomst in de Merefelt dit jaar weer doorgaat en wel op 29 september a.s. Verder memoreert hij de onenigheid tussen Unie KBO en KBO-Brabant, Limburg en Zeeland. Het verschil van mening ging niet alleen over de nogal fikse verhoging van de afdracht per lid aan de Unie, maar ook over het disfuncti­oneren van de Unie, wat zelfs door een onafhankelijke commissie is bevestigd en ondanks onderzoek nog steeds niet verbeterd is. Een nieuwe bijeenkomst van de betrokkenen is gepland op 25 oktober as.

Verder meldt de voorzitter dat KBO-Brabant een enquête houdt onder alle leden, hoe die denken over het functioneren van die KBO, te vinden op de website. Het bestuur zal deze enquête in ieder geval insturen. Hans Wenting geeft als toelichting daarop de tip, dat je eerst je e-mailadres moet doorgeven en je lidnummer nodig hebt om toegang tot de website KBO-Brabant te krijgen waar je uiteindelijk deze enquête kunt vinden.

Nogmaals de voorzitter: In januari 2011, de juiste datum is nog niet bekend, is er weer een Senioren Expo in Koningshof. Omdat onze afdeling de dichtstbijzijnde daarvan is, wordt ons gevraagd of wij leden kunnen leveren die bereid zijn een of meerdere dagen van die Expo broodjes te smeren, nl. ± 30 zakjes per dag met 3 brood­jes voor de KBO-standhouders. Zo ja, gaarne even melden bij Jan. In de pauze hebben zich vijftien leden gemeld die een of meerdere dagen daartoe bereid zijn. Nadere berichten over de praktische uit­voering en de data volgen.

Dan krijgt Pastoor Smulders het woord, die, met als motto “Ik heb een schuld die ik niet kan betalen”, voortreffelijk ingaat op de diverse besproken onderwerpen van deze vergadering, zoals de constatering dat niet meer zoals vroeger het gebruikelijk is, dat de kinderen op zondag opa en/of oma bezoeken, de niet zo roos­kleurige financiële toestand van de kas, waardoor je voor sommige activiteiten afhankelijk wordt van sponsoren, het verhogen van de eigen bijdrage voor b.v. de Adventsviering, (laat Albert Heijn als sponsor de eetwaren gratis leveren en spek de kas met de eigen bijdrage), het zo noodzakelijke ziekenbezoek, om uiteindelijk uit te komen bij de kruisdood van Jezus, die daardoor onze schulden heeft afgelost.

De voorzitter dankt de Pastoor voor zijn wijze woorden met o.a. de opmerking: “Hier word je stil van”.

  

14.50 uur:  Rondvraag.

 Toon van de Velden heeft een vraag over de bezorging van de KBO-er. Hij constateert dat op een bepaald adres twee exempla­ren worden bezorgd en vraagt of dat wel nodig is als wij moeten bezuinigen.

Hans Wenting antwoordt dat zijn ledenadministratie, die ook de basis is van de bezorging van de KBO-er, volledig afhankelijk is van de goede wil van de leden om mutaties vanwege verhuizingen, samenwoning, scheidingen, overlijden e.d. aan hem door te geven zodat zijn administratie up to date is en blijft en dus daaraanvolgend de bezorging van de KBO-er.

De voorzitter zegt toe e.e.a. nogmaals te bespreken in het bestuur en kondigt de pauze aan met de gebruikelijke consumptie en het loterijlot.

  

15.25 uur: Pauze.

  

15.45 uur:  Film KBO-Brabant.

 Hans Wenting is de filmdraaier van een compilatie van de zes films die KBO-Brabant heeft laten maken over het wel en wee van de afdelingen in het heden en het verleden.

 

16.30 uur: Verloting.

  

17.00 uur:  Sluiting.

 

De voorzitter dankt de Feestcommissie, de dames van de bedie­ning, Pierre en Ineke van Keulen en alle aanwezigen en wenst eenieder wel thuis. 

 
 


JAARVERSLAG 2010

 

Ledenaantal:

 

Per 31 december 2009 was het ledenaantal 760. In 2010 kwamen er 64 bij. Door 21 leden werd het lidmaatschap opgezegd, 24 leden zijn ons door de dood ontvallen en 6 leden zijn door verhuizing uitgeschreven. Per saldo nam het ledenaantal dus met 13 personen toe en was het ledenaantal per 31 december 2010 773.

 

Bestuur:

 

Het bestuur was op 1 januari 2010 als volgt samengesteld:

  

- Voorzitter

:Lau Donkers

- Vice-voorzitter

: Ria Donkers

- Secretaris

: Dely Vialle

- 2e Secretaris

: Jan Smeijers

- Penningmeester

: Hub Lodewijks

- Leden:

: Jan van Avezaath

 

  Ad Beerens

 

  Jos van Gompel

 

  Ina de Groot

 

  Francien van de Kerkhof

 

  Madeleine van Meel

 

  Will Pijfers

 

  Hans Wenting

 

  Gerard de Wilt

 

 

Op de jaarvergadering van 17 maart 2010 waren Lau Donkers, Ria Donkers, Hub Lodewijks, Ina de Groot en Madeleine van Meel volgens rooster aftredend. Zij waren weer herkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen.

 

Er waren dit jaar 6 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap, t.w. de dames T. Roymans-v.d. Ven, M. Coppens-Saris, A. v.Meer-Spoormans, M. v.d.Schans-Daniels en P. de Waard-Rath en de heer L. de Waard.

Drie leden werden tijdens de jaarvergadering gehuldigd door de voorzitter. Drie jubilarissen zijn thuis bezocht. De jubilarissen kregen een envelop met inhoud en de oorkonde van KBO-Brabant.

 

De activiteiten die door het werk van onze commissies plaatsvinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma’s blijven ongeveer hetzelfde, Wij beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.

 

Het jaar 2010 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari. De Feestcommissie had de Runzaal ingericht met gezellige zitjes. Er waren 56 leden aanwezig.

 

Op 27 januari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. De 54 aanwezigen konden zich goed vermaken met oud-Hollandse spelletjes.

 

Op 12 februari was ons jaarlijks carnavalsfeest. De 61 leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam. Het roggebrood met zult, snacks en slaatjes gingen er in als koek. Het was de eerste activiteit met een eigen bijdrage.

 

Woensdag 3 maart was onze eerste dagtocht van 2010. Wij gingen naar Asten waar de grootste collectie klokken en bellen ter wereld te bewonderen was. Een interessante trip.

 

Op 14 april maakten wij onze tweede dagtocht. Deze keer naar de Keukenhof. Het schitterende weer was een cadeautje voor deze prachtige dag. Door de lange winter waren jammer genoeg nog niet alle bloemen op zijn mooist. Maar in de immens grote serre was het een lust voor het oog.

 

Op 23 april is weer het jaarlijkse koersbaltoernooi gehouden, dit jaar georganiseerd door de afdeling Meerveldhoven/d’Ekker. 

 

Onze nieuwe leden van 2009 zijn op 24 februari uitgenodigd om kennis te maken met het bestuur en inzicht te krijgen in alle activiteiten die door onze afdeling georganiseerd worden.

 

Op 27 april hebben drie leden een Koninklijke onderscheiding ontvangen.          

 

Het Oranjefeest was dit jaar op donderdag 29 april. De Feestcommissie heette alle aanwezigen weer van harte welkom met een glaasje oranjebitter. Het zangkoor ‘Zingen houdt jong’ bracht een aantal gezellige liederen ten gehore.

 

Op woensdag 19 mei hebben wij een zeer interessante dagtocht gemaakt naar Belgie. We bezochten daar het Waalse plaatsje Ronquieres. Hier ligt ‘Het hellend vlak van Ronquieres’ waar een enorme scheepslift ligt die ontworpen werd om een hoogteverschil van 68 meter te overbruggen tussen de schutsluizen van het Centrumkanaal van Charleroi naar Brussel. We maakten ook een gezellige boottocht door dit Centrumkanaal.

 

Op 24 juni stond een dagtocht gepland naar de Zuiderzee en Staphorst. We hebben wel wat lang in de bus moeten zitten, maar het was de moeite waard. Staphorst was een prachtig plaatsje.

 

De Culturele dag stond dit jaar gepland op 18 augustus. Ook dit jaar was er weer een mooi programma en veel leden hebben deze dag in Koningshof bezocht.

 

Op 30 september was een verrassingstocht gepland. Deze keer een boottocht. We begonnen de boottocht in Schoonhoven op de rivier de Lek en voeren langzaam stroomafwaarts richting de Maas. Wij zagen onderweg Kinderdijk, Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam en Pernis om vervolgens onze boottocht te beëindigen in Vlaardingen. Het hoogtepunt van deze reis was natuurlijk de wereldstad Rotterdam.

 

Op donderdag 18 november is er weer een bezoek gebracht aan de breifabriek in Duitsland. Deze keer was er een kerstshow.

Het Sint Nicolaasfeest was op 3 december en de laatste activiteit van 2010 was de Adventsviering op 17 december, wat weer een groot succes was. Velen hebben weer genoten van de uitstekende koffietafel.

Tot slot willen wij de overledenen herdenken, die ons in 2010 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn.

 

Het bestuur dankt alle leden voor het in 2010 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79-plussers bezochten. Als we ook in 2011 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan onze afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

 
 


   
NOTULEN  JAARVERGADERING 17 MAART 2010.  

 

 
13.30 uur: Ontvangst van de leden met koffie/thee met vlaai.
 
13.55 uur: Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan de nieuwe pastor Jos van Doorn en aan Margot v.d.Velden, die SWOVE vertegenwoordigt en uit dien hoofde nog nieuws te melden heeft voor de aanwezigen. Ook de ± 60 aanwezigen worden verwelkomd. Verder meldt hij dat de Gemeente Veldhoven heeft afgezegd, dat de bestuursleden Ina de Groot, Gerard de Wilt en Madeleine van Meel met kennisgeving afwezig zijn. Hierna geeft de voorzitter de nieuwe pastor het woord, die zich voorstelt aan de vergadering, meldt dat hij oorspronkelijk uit Amsterdam komt en zich hier al goed thuis voelt.
Dan krijgt Margot v.d.Velden het woord: Zij heeft als nieuws dat besloten is om in d'n Bond ook een eetpunt te starten en wel vanaf half mei a.s. Deelname hieraan moet je aanvragen bij de Gemeente. Minimale deelname 3 keer per week, maximaal 5 keer per week. Wil e.e.a. levensvatbaar zijn, dan wordt op minstens 5 personen per maaltijd gerekend. De maaltijden worden verzorgd door de firma van Hooff, beginnen om 12.30 uur en bestaan uit soep, hoofdgerecht en nagerecht.
Minimum leeftijd voor deelname is 65 jaar. De voorzitter dankt Margot voor dit goede nieuws en vindt dit een aanwinst voor Veldhoven-dorp.
 
14.10 uur: Notulen ledenvergadering van 4 september 2009
Op- of aanmerkingen? Niemand reageert. Worden dus aangenomen met dank aan de samensteller.
 
14.15 uur: Jaarverslag 2009.
Ook in de KBO-er geplaatst en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
 
14.20 uur: Financieel overzicht door de penningmeester.
Deze kan dankzij zijn goede beheer en ondersteund via beamer door Hans Wenting melden dat we ondanks de crisis in 2009 € 682,00 positief resultaat heb­en behaald terwijl de begroting 2009 een tekort voorspelde van € 1601,00. In een uitvoerige toelichting ondersteunt hij deze cijfers met die posten te behandelen die dit verschil hebben veroorzaakt.
 
14.35 uur: Begroting 2010 door de penningmeester.
Ook deze begroting, ondersteund door beamer, zodat iedereen de cijfers op het scherm kan volgen, wordt uitvoerig door de penningmeester toegelicht, waarbij hij meldt dat deze begroting een tekort laat zien van € 1298,00. Hij heeft ook inzicht in de financiële situatie van de andere KBO-afdelingen in Veldhoven, via het regelmatige penningmeestersoverleg. Sommige afdelingen hebben het financieel nog moeilijker vanwege hun veel lager aantal leden; waardoor besloten is om de contributie in 2011 te verhogen naar € 22,50 per lid. De voorzitter ondersteunt deze verhoging en vertelt dat er ruzie dreigde tussen de Unie KBO en KBO-Brabant, waarbij de Unie de contributie fors wilde verhogen. Uiteindelijk is er een compromis gesloten waarbij deze contributie-afdracht per KBO-lid is vastgesteld op € 11,51. Dan herneemt de penningmeester het woord en verklaart de leden de noodzaak, dat voor diverse vieringen, die de kas nogal wat kosten, zoals b.v. de Sint Nicolaasviering, die € 8,00 per deelnemer kostte en de Adventsviering, die € 11,00 per deelnemer minus € 2,50 eigen bijdrage kostte, een eigen bijdrage c.q. een verhoging daarvan onvermijdelijk is.
 
14.50 uur: Verslag en bemensing kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie heeft de stukken gecontroleerd en dechargeert de penningmeester. Wil Dirks is aftredend en Pieter van de Ven wordt gekozen als nieuw lid van deze commissie. Als reservelid meldt zich Cor van Eekert. Ook Wil Dirks blijft beschikbaar als reserve.
 
14.55 uur: Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Lau Donkers, Ria Donkers, Ina de Groot, Hub Lodewijks en Madeleine van Meel. Allen zijn herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten, dus worden deze vijf bij acclamatie herkozen.
 
15.05 uur: Huldiging jubillarissen.
6 Jubilarissen, de dames M. Coppens-Saris, A. van Meer-Spoormans, T. Rooymans-van de Ven, M. van de Schans-Daniels, P. de Waard-Rath en de heer L. de Waard. Mevrouw Coppens en het echtpaar de Waard zijn verhinderd en worden t.z.t. thuis gehuldigd. De voorzitter heeft voor ieder van de aanwezige Jubilarissen een persoonlijk woord, overhandigt hen de oorkonde en de envelop, ze krijgen bloemen via de secretaris en er worden foto's gemaakt die nog voor het einde van de bijeenkomst aan hen worden overhandigd.
 
15.20 uur: Mededelingen door de voorzitter.
Hij legt uit dat Ina de Groot, ondanks haar ziekte, nu is herkozen als bestuurslid omdat ze op aandringen van het hele bestuur zich toch verkiesbaar stelde. Zij is nu niet in staat deze functie te vervullen, maar misschien kan ze dat op korte of langere termijn wel.
Verder meldt hij dat de A.B.-vergadering is verzet van 6 april naar 13 april a.s. en de Oranjefeesten van 28 april naar 29 april a.s.
Dan geeft hij het woord aan Jan Smeijers, die een kort overzicht geeft van de langdurige tijd die verstreken is vanaf het eerste initiatief door hem in het D.B. ingebracht, tot de nu via overleg tot stand gekomen eerste twee proefmiddagen op 28 maart en 18 april a.s. Hij meldt ook dat zich 18 belangstellenden hebben opgegeven, maar dat op die beide dagen iedereen welkom is en dat hij hoopt dat het inderdaad een succes wordt.
 
15.30 uur: Pauze.
Zoals gebruikelijk voor allen een lot en een consumptiebon.
 
15.55 uur: Presentatie over `Ontwikkelingen in en rond de Gezondheidszorg' door Frits Jansen.
Deze laat, ook ondersteund door sheets, hoofdzakelijk zien wat er op dit moment nog onder de AWBZ valt en wat onder de WMO. Ook in het kader van de bezuinigingen die op de AWBZ zullen worden doorgevoerd. E.e.a.wordt ondersteund door Andries Smaal, lid van de gebruikersraad van de WMO.
 
16.25 uur: Rondvraag.
Deiy Vialle vraagt of er nog belangstellenden zijn voor een beginnerscursus Line-dance.
 
15.30 uur: Verloting prijzen.
 
16.50 uur: Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
In zijn slotwoord dankt hij de eigen serveersters, de mensen van de bar, de Feestcommissie en alle genodigden en aanwezigen en wenst allen wel thuis.
 


 
 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 SEPTEMBER 2010.
 
Het bestuur van onze afdeling nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op: woensdag 1 september a.s. in d'n Bond
 
aanvang13.30 uur
 
Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprogramma. In dit geval september t/m december 2010. U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.
 
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit.
 
13.30 uur   Ontvangst met koffie/thee++.
 
14.00 uur   Opening door de voorzitter.
 
14.10 uur   Mededelingen door de voorzitter, o.a. het activiteitenprogramma.
 
14.30 uur   Rondvraag.
 
15.00 uur   Pauze.
                  Uitreiking van een consumptiebon en loterijlot.
                  Serveren van consumpties door eigen leden.
 
15.20 uur   Vertoning KBO-film 'Met hart en ziel', waarna gezellig samenzijn
                  met muziek en gelegenheid om een dansje te maken.
 
16.30 uur   Verloting van prijzen door de feestcommissie.
 
17.00 uur   Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
 
 


 

 

FINANCIEN
 
Zoals in de Nieuwjaarsbijeenkomst door de voorzitter reeds is aangekondigd, zullen we vanaf 2010 onze uitgaven moeten beperken. Dit is noodzakelijk om niet alle reservegelden binnen een paar jaar op te maken.
Het bestuur heeft daarom besloten om voor een aantal activiteiten een eigen bijdrage te vragen.
Dit geldt o.a. voor de volgende festiviteiten:
 

 

- Carnaval
€ 5,00 p.p.
- Adventsviering in 2010
€ 5,00 p.p.
- Adventsviering in 2011
€ 7,50 p.p.
- St. Nicolaasviering in 2011 € 5.00 p.p.

 

 

De uitgaven voor de Algemene Ledenvergaderingen en de Sinterklaasviering te beperken tot een vooraf vastgesteld bedrag.
De volgende activiteiten dienen kostendekkend te zijn:
- Kienen
- De KBO-er
Tevens zal het koor 'Zingen houdt jong' zijn kosten moeten beperken.
 
In gezamenlijk overleg met de andere afdelingen is besloten om met ingang van 2011 de contributie te verhogen tot € 22,50 per persoon. Dit zal in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart a.s. definitief moeten worden vastgesteld.
Het bestuur

  

 

AGENDA JAARVERGADERING 17 MAART 2010
 
    
13.30 uur  Serveren koffie+ of thee+.

 

13.50 uur  Opening door de voorzitter.
 
14.00 uur  Notulen ledenvergadering, dd. 4.09.2009.
 
14.10 uur  Jaarverslag 2009.
 
14.20 uur  Financieel verslag 2009 (penningmeester). 
 
14.30 uur  Begroting 2010 (penningmeester).
 
14.40 uur  Verslag Kascontrolecommissie.
                 Bemensing kascontrolecommissie.
                 Aftredend: Wil Dirks.
 
14.50 uur  Bestuursverkiezing.
                  Aftredend volgens rooster: Lau Donkers, Ria Donkers, Hub Lodewijks,
                  Ina de Groot en Madeleine van Meel. Allen zijn herkiesbaar.
                  Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de Ledenvergadering.
                  Herbenoeming 5 bestuursleden.
 
                 Huldiging jubilarissen.
                 Dit jaar hebben we 6 jubilarissen: de dames M. Coppens-Saris, A. v.Meer-Spoormans,
                 T.Rooymans-v.d. Ven, M. v.d.Schans-Daniels, P. de Waard-Rath en de heer L. de Waard.
 
15.10 uur  Mededelingen door de voorzitter.
 

15.15 uur  Pauze (Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen.

                              Serveren consumpties door eigen leden.)

 

15.35 uur  Presentatie over `Ontwikkelingen in en rond de Ge­zondheidszorg' door Frits Jansen.
 
16.15 uur  Rondvraag.
 
16.30 uur  Verloting prijzen (feestcommissie).
 
17.00 uur  Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
 

  

 
JAARVERSLAG 2009.
 
Ledenaantal:
Per 31 december 2008 was het ledenaantal 797. In 2009 kwamen er 43 bij. Door 18 leden werd het lidmaatschap opgezegd en 21 leden zijn ons door de dood ontvallen. Per saldo nam het ledenaantal dus met 4 personen toe en was het ledenaantal per 31 december 2009 801.
 
Bestuur:
Het bestuur was op 1 januari 2009 als volgt samengesteld:
 
Voorzitter            : Lau Donkers Gzn.
Vice-Voorzitter    : Ria Donkers
Secretaris           : Dely Vialle
2e Secretaris      :  Jan Smeijers
Penningmeester : Hub Lodewijks
Leden                : Jan van Avezaath
  Ad Beerens
  Jos van Gompel
  Ina de Groot
  Francien van de Kerkhof
  Madeleine van Meel
  Will Pijfers
  Gerard de Wilt
 
Op de jaarvergadering van 14 maart 2009 waren Will Pijfers, Dely Vialle en Gerard de Wilt volgens rooster aftredend. Zij waren weer herkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen. Hans Wenting is in het bestuur gekozen en daarna heeft hij de ledenadministratie en het 2e penningmeesterschap op zich genomen.
 
Er waren dit jaar 4 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap, t.w. de dames W. Schilders-van Beers, M. Vermeltfoort-Smets, C. Vermeltfoort-Heijmans en W. Waarma-Kox.
Deze leden werden tijdens de jaarvergadering gehuldigd door de voorzitter. Een jubilaris is thuis bezocht. De jubilarissen kregen een envelop met inhoud en de oorkonde van KBO-Brabant.
 
De activiteiten die door het werk van onze commissies plaatsvinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma’s blijven ongeveer hetzelfde. We beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.
 
Het jaar 2009 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari. De Feestcommissie had de Dommelzaal ingericht met gezellige zitjes. Er waren 80 leden aanwezig.
 
Op 23 januari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. De aanwezigen werden verrast door een tweetal optredens van een geweldige tonprater. Een zeer geslaagde middag.
 
Op vrijdag 30 januari vond een leerrijke voorlichting plaats met als thema ‘Ouder worden in goede gezondheid: ‘Wat kan ik doen?’ In een gezellige en ontspannen sfeer konden de aanwezigen kennis maken met enkele gezondheidsartikelen, die ertoe bijdragen pijnen te verzachten en gezonder te leven.
 
Op 20 februari was ons jaarlijks carnavalsfeest. De leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam.
 
Op woensdag 4 maart was onze eerste reis, naar Yerseke in Zeeland. We hebben daar een bezoek gebracht aan de mosselfabriek. Een zeer interessante reis.
 
Tijdens de ledenvergadering op 20 maart heeft Hans Wenting een voordracht met duidelijke sheets gehouden over de aard van vrijwilligerswerk binnen onze afdeling.
 
Op 27 maart is weer het jaarlijkse koersbaltoernooi gehouden in het patronaat in Zeelst.
Onze nieuwe leden van 2008 zijn op 13 maart uitgenodigd om kennis te maken met het bestuur en inzicht te krijgen in alle activiteiten die door onze afdeling georganiseerd worden.
 
Op donderdag 9 april is er weer een bezoek gebracht aan de breifabriek in Duitsland. Deze keer was er een paasshow.
 
Het Oranjefeest was dit jaar op 24 april. De Feestcommissie heette alle aanwezigen weer van harte welkom met een glaasje oranjebitter. Het zangkoor ‘Zingen houdt jong’ bracht een aantal gezellige liederen ten gehore.
 
Op woensdag 29 april hebben we een mooie dagtrip gehad met een schitterende boottocht over een van de mooiste rivieren van Nederland, de Linge. De bus bracht ons ook nog bij het ooievaarsdorp en de molens van Kinderdijk.
 
Op woensdag 24 juni stond een minicruise naar Urk gepland. Het was prachtig weer en veel belangstelling (2 bussen). Met de boot over enkele meren kwamen we in het schilderachtige plaatsje Urk aan. Een zeer geslaagde dagtocht.
 
De Culturele dag stond dit jaar gepland op 19 augustus. Ook dit jaar was er weer een mooi programma en veel leden hebben deze dag in Koningshof bezocht.
 
Op 23 september was de najaarsreis naar Millingen. Wederom met 2 bussen werd om 09.30 uur vertrokken. Er werd een bezoek gebracht aan het informatiecentrum over vogels en andere waterdieren. Er werd ook nog een gezellige boottocht gemaakt over de Rijn.
 
Op 1 oktober was de Nationale Ouderendag. Deze dag werd aangeboden door SWOVE in samenwerking met de Gemeente Veldhoven, Zuidzorg, RSZK Merefelt, Vrijwillige Thuiszorg, Nieuwe Levenskracht, Zonnebloem, PVGE en KBO. Op 5 verschillende locaties waren activiteiten georganiseerd.
 
Op 9 oktober is gestart met een 5-daagse cursus ‘Wat een kunst’. Een zeer interessante cursus waar 16 leden aan hebben deelgenomen.
 
Het Sint Nicolaasfeest was op 4 december en de laatste activiteit van 2009 was de Adventsviering op 18 december, wat weer een groot succes was. Velen hebben weer genoten van de uitstekende koffietafel.
 
Tot slot willen wij de overledenen herdenken, die ons in 2008 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn:
Het bestuur dankt alle leden voor het in 2009 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79-plussers bezochten. Als we ook in 2010 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan de afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
 
Op zondag 21 maart is de eucharistieviering mede ter intentie van de levende en overledenen leden van de afdeling.
 

 

 

NOTULEN LEDENVERGADERING OP 4 SEPTEMBER 2009.
 
13.30 uur: Ontvangst van de leden met koffie/thee met vlaai.
 
14.00 uur: Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan mevr. Rieke Heijne, die als aanvulling van de agenda, mede n.a.v. de publicatie in de vorige KBO-er, het thema Eenzaamheid zal uitdiepen; vanzelfsprekend ook een welkom aan de 60 aanwezigen en meldt de afwezigheid met kennisgeving van de afvaardiging van de gemeente, die alleen nog op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) wenst te komen. SWOVE is verhinderd, de pastoor is in Rome en de penningmeester Hub Lodewijks is met vakantie. Hierna geeft hij meteen het woord aan mevr. Heijne, die in een klein half uur, onderbouwd met beamer en projectiescherm, de vergadering duidelijk maakt, dat eenzaamheid meermaals voorkomt, maar dat er ook beslist wat aan te doen is.
De voorzitter bedankt mevr. Heijne voor haar heldere uiteenzetting.
 
14.30 uur: Notulen ledenvergadering van 20 maart 2009.
(gepubliceerd in de KBO-er van september jl.).
Op- en/ of aanmerkingen? Niemand reageert. Worden dus aangenomen.
 
14.35 uur: Mededelingen.
De voorzitter komt terug op het onderwerp dat in de jaarvergadering in het voorjaar al aan de orde kwam, n.l. het tekort op de begroting. Het tekort is afgeschreven van de beperkte reserve, maar duidelijk is dat we zo niet door kunnen gaan, willen we een faillissement vermijden. Het bestuur zal in een extra vergadering de problemen, die hieruit voortvloeien, indringend bespreken en tot een oplossing moeten komen. Dit kan betekenen, dat misschien de contributie verhoogd moet worden of dat de eigen bijdrage bij activiteiten ingevoerd moet worden waar die tot nog toe niet gevraagd werd of bestaande eigen bijdrage verhogen, etc.
 
Kijk eens op onze website die te vinden is onder de website van KBO-Brabant. Bovendien zoekt de werkgroep Website kandidaten die een opleiding willen volgen in de bibliotheek op 15 september a.s. van 10.30-17.00 uur.
 
Verder vraagt de voorzitter uw aandacht voor ‘Leefstijl Actief’ en voor de club ‘Wandelen in de Wijk’, die elke donderdag om 09.30 uur vertrekt vanaf d’n Bond.
 
Ook heeft het bestuur aan het bestuur van d’n Bond gevraagd om meer invalidenparkeerplaatsen bij d’n Bond en tevens om een overdekte fietsenstalling. Voor de parkeerplaatsen heeft de gemeente toestemming gegeven en men begint hieraan in november. Een overdekte fietsenstalling is door het bestuur van d’n Bond afgewezen.
 
Gevraagd een vrijwilliger die het beheer van de kienkas op zich wil nemen. Deze persoon hoeft niet elke kiendinsdag aanwezig te zijn, maar kan het meeste werk thuis afhandelen. En de Kring zoekt een vrijwilliger (ook al vermeld in de Jaarvergadering van 20 maart) voor de functie van secretaris.
 
Gemeenteraadsverkiezingen. KBO-Brabant heeft hierover een brief gestuurd naar alle afdelingen met de tip dat we alert moeten zijn bij die komende verkiezingen en de programma’s van de diverse partijen moeten vergelijken om te kunnen bepalen welke partij een goed Ouderenbeleid wil gaan voeren. In Veldhoven zal de Kring zich hierin verdiepen.
 
14.40 uur: Nationale Ouderendag.
Op 1 oktober as. wordt van 10.00-12.00 uur in d’ouw School, de Ligt, d’n Bond, ‘t Patronaat en in d’n Tref de Nationale Ouderendag gehouden met o.a. medewerking van de Liederentafel. ‘s Middags kan men van14.00-17.00 uur terecht in ‘t Oude Slot voor het programma ‘Kunst en Kitsch’. Vervoer kan geregeld worden o.a. via SWOVE, PVGE, Zonnebloem of Nieuwe Levenskracht.
 
14.50 uur: Rondvraag.
Cor van Eekert: Heeft de cursus AED (defibrilator) gevolgd, maar zou graag zien dat er b.v. maandelijks een korte herhalingscursus gegeven zou worden om de vaardigheid van de cursisten te bevorderen.
Voorzitter : Dit wordt wel heel erg duur en er is niet in voorzien. We! is in het opleidingsprogramma een jaarlijkse herhaling opgenomen. Bovendien zegt het apparaat precies wat je moet doen.
Madeleine van Meel: Elke vrijdag komt de club ‘Nordic Walking’ bij elkaar. Vandaag dus niet vanwege deze vergadering. Verzoekt het bestuur om voortaan daar toch rekening mee te houden. Bovendien meldt zij, dat er enkele leden op de wachtlijst staan om via een aparte training mee te kunnen doen met de club. Roept daartoe leden op om zich hiervoor te melden, want als er weer minimaal 10 kandidaten zijn kunnen we weer zo’n training organiseren.
Will Pijfers: Ais aanvulling op het thema Eenzaamheid: Een jaar geleden hebben we in de KBO-er de nieuwe activiteit ‘Samen een boek lezen’ gepubliceerd, met als opzet dat de deelnemers ieder voor zich hetzelfde boek lezen en dan gezamenlijk dat boek bespreken. Dit in het kader van sociaal contact. Er is toen geen enkele reactie op gekomen. Misschien nu wel?
Mevr. Driessen: in de KBO-er staat het tijdelijke adres van Aert Swaens niet vermeld en het vermelde tel.nummer is niet juist. Dely: Het tel.nummer hebben we al gewijzigd. Voorzitter: Hoe lang duurt een tijdelijke verhuizing?
Bert Sanders: Op de rondbrenglijst van de KBO-er wordt een verhuizing van een KBO-lid niet altijd vermeld. Hans Wenting: Kan kloppen. Hij is regelmatig leden ‘kwijt=. Die zijn dan b.v: verhuisd zonder dat door te geven. Hij heeft meegemaakt dat op het opgegeven adres van een KB0-lid de kleinzoon van dat lid woonde. Daarom wijst hijnogmaals op de KBO-brievenbus in d’n Bond waar je dergelijke mutaties kwijt kunt en hem daardoor steunt om zijn ledenadministratie feilloos op peil te houden.
 
15.10 uur: Pauze met gebruikelijke drankje en het loterijlot.
 
15.40 uur: Optreden Brabantse troubadour Jo Hoogendoorn.
Deze wist in sappig Brabants de aanwezigen uitstekend te vermaken. Vooral zijn liedjes, meestal uit de oude doos en in plat Brabants, vielen bij velen in de smaak.
 
16.30 uur: Verloting van de prijzen door de Feestcommissie.
 
17.00 uur: Dankwoord en sluiting door de voorzitter.

In zijn slotwoord dankt hij de eigen serveersters, de mensen van de bar, Jo Hoogendoorn, mevr. Heijne, de Feestcommissie en alle aanwezigen en wenst hen wel thuis.

 Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 4 september 2009.

Het bestuur van onze afdeling nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op vrijdag 29 augustus a.s. in d'n Bond
 
                                aanvang 13,30 uur
 
Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprogramma. In dit geval september 2009 t/m december 2010.
U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.
 
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit.
 
13.30 uur       Ontvangst met koffie/thee++.
14.00 uur       Opening door de voorzitter.
14.10 uur       Mededelingen door de voorzitter, o.a. het
                       activiteitenprogramma.
14.30 uur       Nationale Ouderendag
14.50 uur       Rondvraag.
 
15.00 uur       PAUZE.
 
                      Tijdens de pauze uitreiking van een consumptiebon en loterijlot.
                      Serveren van consumpties door eigen leden.
 
15.30 uur       Optreden Brabantse troubadour
                      Jo Hoogendoorn
16.30 uur       Verloting van prijzen door de feestcommissie.
17.00 uur       Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
 


 

 

Notulen Jaarvergadering 20 maart 2009.

 

 

Ontvangst van de leden
Vanaf 13.30 worden de leden ontvangen onder het genot van een kopje koffie of thee met appelflap.

 

Opening door de voorzitter
Om 13.50 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan de 90 aanwezigen, de drie jubilarissen en Th.Coppens (SWOVE). Een bericht van verhindering is binnengekomen van de vertegenwoordiger van de gemeente en van Gerard de Wilt.
De voorzitter deelt mee, dat Gonnie Teeuwen-Verhagen is overleden.

 

Notulen ledenvergadering. d.d. 29 augustus 2008
De notulen zijn volledig opgenomen in de KBO-er van maart. Naar aanleiding van de notulen wordt nog eens een oproep gedaan of er leden zijn die samen met Madeleine van Meel en Hans Wenting een werkgroep willen vormen om te bezien of het project `Uit de Schatkist van....' kan worden uitgevoerd. Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen, die worden goedgekeurd met dank aan de notulant Jan Smeijers.

 

Jaarverslag 2008
Het jaarverslag 2008 is volledig opgenomen in de KBO-er van maart. Er zijn over dit verslag geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan Dely Vialle die het jaarverslag heeft gemaakt.

 

Financieel verslag 2008 en de begroting 2009
Hub Lodewijks, de penningmeester, presenteert de financiële stukken. Hij heeft daarbij weer assistentie van Hans Wenting die de financiële jaarstukken met behulp van beamer en projectiescherm laat zien. De penningmeester geeft heldere uitleg. Achtereenvolgens komen de balans en het exploitatieoverzicht 2008 aan de orde. Dit laat een werkelijk tekort zien van € 463,22.
De begroting 2009 geeft een exploitatietekort aan van€1401,00. Dit tekort moet worden aangevuld uit de algemene reserve. Dat kan echter niet steeds doorgaan! Er zal derhalve kritisch naar de begroting moeten worden gekeken. In 2013 bestaat de afdeling 60 jaar. Voor de viering van dit jubileum wordt vanaf 2009 jaarlijks €1000,00 gereserveerd van de vrije reserve. De penningmeester geeft aan dat daarbij wel gelet zal worden op het tekort. De penningmeester maakt duidelijk dat hij een adviserende rol heeft. Grotere uitgaven worden, ook al zijn ze begroot, overlegd met de betreffende contactpersoon uit het bestuur.
De voorzitter dankt namens het bestuur de penningmeester voor zijn nauwgezette werk. Hij waarschuwt ook nog eens voor het door de penningmeester vastgestelde tekort. De afdeling zal de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten. Kritisch zal bekeken worden waar we kunnen bezuinigen. Bijvoorbeeld door bijbetaling voor bepaalde activiteiten. Hij wijst bovendien op een nadere verhoging van de afdracht van contributie aan de KBO-Brabant. Wanneer blijkt dat voor de leden contributieverhoging nodig is , komt het bestuur hierop terug.

 

Verslag kascontrolecommissie

W. Dirks doet namens de kascontrolecommissie verslag van de bevindingen. Hij heeft lof voor de nauwkeurige werkwijze van de penningmeester. De financiële administratie is perfect in orde. Hier past applaus voor Hub Lodewijks. De vergadering dechargeert op voorstel van de kascontrolecommissie onder dank de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie.

Samenstelling van de kascontrolecommissie 2010
De leden zijn: de heer H. ten Brink en mevrouw T. van Meel-Visser.
Reservelid is de heer W. Dirks.

 

Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster: Will Pijfers-Ekkers, Dely Vialle-van Gerven, en Gerard de Wilt. Allen zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en de genoemde bestuursleden worden op voorstel van de voorzitter door de vergadering bij acclamatie herbenoemd. Tevens stelt de voorzitter voor om het bestuur aan te vullen met Hans Wenting. Ook dit geschiedt bij acclamatie. De herbenoemden en het nieuwe bestuurslid ontvangen vervolgens de felicitaties van de voorzitter, onderstreept door het applaus van de vergadering. Ad Beerens heeft te kennen gegeven dat hij de ledenadministratie wil overdragen. In de volgende AB-vergadering zal deze taak worden toebedeeld aan Hans Wenting. Ad blijft lid van het AB en blijft het bestuur bijstaan. Hij verzorgt de organisatie van de bezorging van de KBO-er. De voorzitter dankt hem voor zijn vele werk en overhandigt hem een attentie. Op zijn beurt dankt Ad het bestuur voor de attentie .

 

Huldiging Jubilarissen
Achtereenvolgens spreekt de voorzitter de jubilarissen: de dames mevrouw W.Schilders-van Beers, M.Vermeltfoort-Smets, en C. Vermeltfoort-Heijmans toe.
De voorzitter feliciteert de jubilarissen en dankt hen voor hun trouw aan de KBO Veldhoven-dorp. Hij heeft voor ieder een persoonlijk woord. Hij overhandigt hen vervolgens de oorkonde met een cadeau onder enveloppe en de secretaris sluit daarbij aan met bloemen. Hans Wenting legt dit alles vast met zijn digitale camera. De vierde jubilaris mevrouw W. Waarma-Kox zal thuis worden bezocht door de voorzitter en een bestuurslid.

 

Pauze
Van 15.15 tot 15.35 uur is er pauze onder het genot van een drankje en uitreiking van de loten.
Tevens kan in de pauze het diorama van Veldhoven, gedeelte Dorpstraat met kerk anno 1935, worden bewonderd dat door de modelbouwers de heren Hans v.d. Boom en Peter Dillen is gemaakt. Het is een fantastisch werkstuk!
Tot verrassing van de jubilarissen biedt Hans Wenting hen na de pauze een mapje aan met de door hem gemaakte foto’s van de huldiging.

 

Vrijwilliger zijn in een organisatie
Hans Wenting houdt een prachtige voordracht met duidelijke sheets over de aard van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor onze en vele andere verenigingen en niet meer weg te denken uit de maatschappij. Vrijwilligerswerk is vrijwillig doch niet vrijblijvend. Hans schetst op boeiende en ludieke wijze de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk aan de hand van het vele werk dat wordt verzet voor het tot stand komen van onze KBO-er. Hij krijgt na afloop een hartelijk applaus voor zijn interessante betoog.

 

Rondvraag
Twee leden die zich vorig jaar al hebben opgegeven voor de cursus om de defibrillator te leren bedienen vragen of en wanneer zij iets te horen krijgen. De secretaris geeft aan dat zij al verschillende mails heeft gestuurd naar de desbetreffende persoon en telefonisch geprobeerd heeft contact op te nemen echter tot nu toe zonder succes. De namen van degene die zich hebben opgegeven zijn bekend en zij krijgen in ieder geval bericht.

 

Verloting prijzen
De feestcommissie zorgt als vanouds voor een geanimeerde verloting.

 

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst. Een bijzonder woord van dank heeft hij voor de leden van de feestcommissie, de secretaris, de dames die serveerden, Hans Wenting, de notulant en allen die zich gedurende het jaar inspannen voor onze afdeling en sluit om 16.45 de vergadering.
 

   

AGENDA JAARVERGADERING 20 MAART 2009.
 

 

 

 13.30 uur

Serveren koffie+ of thee+. 

 

 13.50 uur

Opening door de voorzitter. 

 

 14.00 uur

Notulen ledenvergadering, dd. 29-08-2008. 

 

 14.10 uur

Jaarverslag 2008. 

 

 14.20 uur

Financieel verslag 2008 (penningmeester).

 

 14.30 uur

Begroting 2009 (penningmeester). 

 

 14.40 uur

Verslag Kascontrolecommissie. 

Bemensing kascontrolecommissie.

Aftredend: Wil Dirks. 

 

 14.50 uur

Bestuursverkiezing.

Aftredend volgens rooster:

Will Pijfers-Ekkers, Dely Vialle-van Gerven en Gerard de Wilt.

Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de Ledenvergadering. 
Herbenoeming 3 bestuursleden. 

Het bestuur stelt voor om Hans Wenting toe te voegen aan het bestuur.
Ad Beerens legt zijn functie ais ledenadministrateur neer. Deze functie zal overgenomen worden door Hans Wenting.
 

 

Huldiging jubilarissen. 

Dit jaar hebben we 4 jubilarissen: de dames W.Schilders-van Beers, 

M.Vermeltfoort-Smets, C.Vermeltfoort-Heijmans en W.Waarma-Kox.

 

15.10 uur

Mededelingen door de voorzitter.

 

15.15 uur

Pauze.

(Uitreiken consumptiebonnen en loten aan alle aanwezigen. Serveren consumpties door eigen leden).

 

15.35 uur  Intermezzo.
 
16.15 uur  Rondvraag.
 
15.30 uur

Verloting prijzen (feestcommissie).

 

17.00 uur Dankwoord en sluiting door de voorzitter. 

 

  

JAARVERSLAG 2008

Ledenaantal:
Per 31 december 2007 was het ledenaantal 737. In 2008 kwamen er 72 bij. Door 24 leden werd het lidmaatschap opgezegd en 15 leden zijn ons door de dood ontvallen. Per saldo nam het ledenaantal dus met 33 personen toe en was het ledenaantal per 31 december 2008 770.

Bestuur:
Het bestuur was op 1 januari 2008 als volgt samengesteld:

 

Voorzitter            : Lau Donkers Gzn.
Vice-voorzitter     : Ria Donkers
Secretaris           : Dely Vialle
2e Secretarls      : Jan Smeijers
Penningmeester : Hub Lodewijks
Leden                 : Jan van Avezaath
  Ad Beerens
  Jos van Gompel
  Ina de Groot
  Francien van de Kerkhof
  Madeleine van Meel
  Will Pijfers
  Gerard de Wilt

    
Op de jaarvergadering van 14 maart 2008 waren Francien van de Kerkhof, Jos van Gompel, Ad Beerens en Jan Smeijers volgens rooster aftredend. Zij waren weer herkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen.


Er waren dit jaar 4 jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap, t.w. de dames W.Donkers-Wouters, A.Kwinten-Keeris en de heren A.van Berkel en L.Donkers.
Deze leden werden tijdens de vergadering gehuldigd door de voorzitter. Een jubilaris is thuis bezocht. De jubilarissen kregen een envelop met inhoud en de oorkonde van KBO-Brabant.
 

De activiteiten die door het werk van onze commissies plaatsvinden, wijken van jaar tot jaar niet veel af. De programma's blijven ongeveer hetzelfde. We beperken ons in dit jaarverslag dan ook tot niet-wekelijkse activiteiten.
Het jaar 2008 werd geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari.
 

Op 1 februari was ons jaarlijks carnavalsfeest. De leuk verklede aanwezigen maakten er een dolle boel van. Zeker toen de grote prins van Veldhoven met zijn gevolg binnenkwam.
 

Op 22 februari was er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze afdeling. Ook de nieuwe leden waren hierbij uitgenodigd. Cees Prinsen uit Hilvarenbeek toonde zijn meidenkist met allerlei voorwerpen uit grootmoeders tijd.
 

Tijdens de ledenvergadering op 14 maart heeft mevrouw van Pinxteren een uiteenzetting gegeven over het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED).

 

De commissie Belangenbehartiging volgde in 2008 het Lokaal Ouderenbeleid en de ontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 

Op 12 maart hebben onze eigen KBO-mannequins weer een leuke modeshow gegeven. Veel dames hebben na afloop nieuwe zomerkleren gekocht.

 

De eerste reis van 2008 ging op 7 april naar Rotterdam. Na eerst een bezoek gebracht te hebben aan het Belasting- en Douanemuseum, stapten we op de Pannenkoekenboot voor een rondvaart door de haven en konden tijdens het varen genieten van heerlijke pannenkoeken.

 

Koninginnedag hebben we gevierd op 25 april. Het feest werd muzikaal opgeluisterd door 't Orkestje uit Eindhoven.

 

Op 16 mei was er een excursie gepland naar de struisvogelfarm in Hulten. Deze excursie is jammer genoeg niet doorgegaan in verband met te weinig belangstelling.

 

6 Juni gingen we een boottocht maken over de Giessen door een prachtig natuurgebied.

 

Op 18 juni werd een bezoek gebracht aan museum 't Oude Slot. Hier was een tentoonstelling over het Religieus Erfgoed.

 

Begin september hebben we het Computercafé opnieuw kunnen inrichten met nieuwe apparatuur. Dit werd mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Rabobank.

 

Op 26 september was er een jubileumreis gepland naar Duitsland. Op het programma stond een boottocht over de Rijn. Voor deze reis was zoveel belangstelling dat we hiervoor 2 bussen hebben gereserveerd.

 

Op woensdagmiddag 5 november zijn we naar Turnhout geweest voor een bezoek aan de Begijnhof en het Speelkaartenmuseum.
 

Het Sint Nicolaasfeest was op 5 december en de laatste activiteit van 2008 was de Adventsviering op 19 december, wat weer een groot  succes was.

 

Tot slot willen wij de overledenen herdenken, die ons in 2007 zijn ontvallen. Wij vertrouwen er op dat zij nu het eeuwige geluk deelachtig zijn.

 

Het bestuur dankt alle leden voor het in 2008 gestelde vertrouwen en de ontvangen steun. Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, de wijkcontactpersonen en degenen die de 79-plussers bezochten. Als we ook in 2009 weer op de medewerking van velen mogen rekenen, kan onze afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

   NOTULEN LEDENVERGADERING OP 29 AUGUSTUS 2008. 

 

13.30 uur: Ontvangst van de leden met koffie/thee met vlaai.

 

14.00 uur: Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan 60 aanwezigen en meldt de afwezigheid met kennisgeving van de afvaardiging van de gemeente, die alleen nog op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wenst te komen. Ook SWOVE is afwezig.Een speciaal welkom voor pastoor Smulders die tijdens de vergadering de gelegenheid zal krijgen voor een eigen inbreng.De vlaai als extra is natuurlijk vanwege het 55 jarig bestaan van onze afdeling.

 

14.20 uur: Notulen ledenvergadering van 14 maart 2008
(gepubliceerd in de KBO-er van september j.l.)
Op of aanmerkingen? Niemand reageert. Worden dus goedgekeurd met dank aan de notulant. Dan geeft de voorzitter het woord aan pastoor Smulders. Deze vertelt dat hij alleen, dus zonder huishoudster is, dat zijn moeder gevallen is en hij die naar huis gebracht heeft. Hij houdt de aanwezigen voor iets te doen voor je medemens, eenzamen opzoeken, helpen waar men kan, enz. Hij vindt dat je dan, net als een rollater voor mensen die slecht ter been zijn, ook een rollater kunt zijn.

 

14.20 uur:  Mededelingen, o.a. het activiteiten programma.
1. De voorzitter is verbaasd dat het niet mogelijk is geweest, binnen de gelederen van de KBO, een secretaris te vinden voor het OVO en de Kring. Hij is als voorzitter van de Kring al afgetreden en Harry van Hooff treedt in november af als secretaris. De Philips-vereniging levert nu voor OVO de secretaris, tevens penningmeester. Mocht u zich geroepen voelen, meldt u aan!
2. Waarschijnlijk kunnen wij dit jaar het 800ste lid inschrijven.
3. De Jeu des Boules groep zoekt nieuwe deelnemers. Aanmelden bij Will Pijfers.
4. Wij hebben al 2 jaar geen betaling gekregen voor de Raboadvertentie in onze KBO-er sinds het samengaan van Rabobank-Veldhoven met Rabobank-Eindhoven. De voorzitter heeft daarover een brief geschreven, waarna de advertentie voor 2008 toch betaald werd. De Rabobank was ook genegen om specifieke activiteiten te ondersteunen. In intern overleg is toen besloten, dat de werkgroep Computercafe een poging daartoe zou wagen en dat is volledig gelukt, n.l. een Rabo-bijdrage van € 2000,00

Het activiteitenprogramma voor de tweede helft van 2008.
De voorzitter vraagt Jos van Gompel, vanwege vakantie van Gerard de Wilt, om dit toe te lichten. Deze meldt dat de Sinterklaasviering op vrijdag 5 december en de Adventsviering op vrijdag 19 december gehouden worden.

 

14.30 uur:Informatie over project `Uit de schatkist van'. en nieuwe opzet Computercafe.
Beide gebracht door Hans Wenting.
1. Uit de schatkist van.
Dit is een project van KBO-ers in samenwerking met basisscholen. Via een projectiescherm toont Hans de DVD die gemaakt is van dit project in de basisscholen in Hilvarenbeek, Lierop en Berghem. Ouderen (KBO-ers) laten aan de jeugd gebruiksvoorwerpen en speelgoed zien die gebruikt werden in hun jeugd en/of waar ze in hun jeugd mee speelden. De kinderen tonen aan de ouderen hun moderne speeltjes meestal op elektronisch gebied. Tenslotte wordt het project afgesloten met een tentoonstelling van deze voorwerpen van zowel van de ouderen als van de kinderen. De deelnemende KBO-ers, de kinderen en de leraren van de diverse scholen waren enthousiast over het project.
De voorzitter dankt Hans Wenting over deze DVD-impressie en vraagt de aanwezigen wat zij er van vonden. Vinden wij het de moeite waard, is het misschien iets als nieuwe activiteit voor onze afdeling, zo ja, wie gaat dan de kar trekken? Men vindt het een leuk project, maar er melden zich geen kandidaten. Er komt daartoe een oproep in de KBO-er, er is een infomapje met stappenplan ter ondersteuning en de DVD is ter beschikking. Ook wil de voorzitter zich inzetten om van het museum 't Oude Slot hiervoor oude spullen beschikbaar te krijgen die voor dit doel geschikt zijn.
2. Computercafe.
Hans roemt nogmaals de € 2000,00 van de Rabobank, die gebruikt gaan worden om het oubollige materiaal in het Computercafé te vervangen. Een nieuw notebook is nodig, een scanner, printer en nieuwe schermen. Het team is bezig met het installeren. Straks kunnen we foto's maken van krantenartikelen en uw vakantiefoto's op DVD zetten. We gaan wel aan voorlichting doen, maar geen cursussen geven. Er komt ook een open dag. Aarzel niet maar kom al of niet met problemen met uw computer of kom zomaar een keertje langs.

 

15.00 uur:  Rondvraag.
Wij hebben indertijd uitleg gekregen over de defibrillator. Er hebben zich toen enkele geïnteresseerden gemeld. En wat nu?
De voorzitter antwoordt dat tot zijn spijt de namen niet genoteerd zijn en vraagt die leden zich nogmaals te melden. Verder moeten we afwachten waar en hoe de gemeente die apparaten gaat spreiden. Verder moeten we wachten. Namen: I. de Groot, J.v. Eekert, W.Dirks, L.Donkers en A.Donkers. Er komt ook een oproep in de KBO-er.

 

15.15 uur: Pauze met het gebruikelijke drankje en loterijlot.

 

15.30 uur: Optreden van Johan Biemans.
Deze wist in sappig Brabants de aanwezigen uitstekend te vermaken.

 

16.30 uur; Verloting van de prijzen door de Feestcommissie.

 

17.00 uur: Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
In zijn dankwoord dankt hij de serveersters, de mensen aan de bar, Johan Biemans, Hans Wenting, de Feestcommissie en alle aanwezigen en wenst hen wel thuis.

 

 


 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 AUGUSTUS 2008

 Het bestuur van onze afdeling nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op
 
                 vrijdag 29 augustus a.s. in d'n Bond
 
                                   aanvang 13,30 uur
 
Evenals voorgaande jaren heeft onze vergadering tot doel u op de hoogte te brengen van het komende activiteitenprogramma. In dit geval september 2008 t/m december 2009. U hebt dan de mogelijkheid tot opbouwende kritiek en het inbrengen van nieuwe ideeën.
 
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit.
 
13.30 uur       Ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur       Opening door de voorzitter.
14.10 uur       Mededelingen door de voorzitter, o.a. het
                       activiteitenprogramma.
14.30 uur       informatie over project `Uit de schatkist van'.
14.50 uur       Rondvraag.
15.00 uur       PAUZE.
 
                      Tijdens de pauze uitreiking van een consumptiebon en loterijlot.
                      Serveren van consumpties door eigen leden.
 
15.30 uur       Optreden Johan Biemans.
16.30 uur       Verloting van prijzen door de feestcommissie.
17.00 uur       Dankwoord en sluiting door de voorzitter.
 


 

NOTULEN JAARVERGADERING OP 14 MAART 2008 

Ontvangst van de leden.
Vanaf 13.30 uur worden de leden ontvangen onder het genot van een kopje koffie of thee met taart want de afdeling bestaat dit jaar 55 jaar.
 
Opening door de voorzitter.
Om 13.55 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan de 80 aanwezigen, de drie jubilarissen, pastoor W. Smulders en Th. Coppens (SWOVE). Een bericht van verhindering is binnengekomen van gemeenteambtenaar Judith Strijbos en Gerard de Wilt. De voorzitter meldt voorts dat Jan Smeijers nog revalideert en als notulant vervangen wordt door Ria Donkers.
 
Notulen ledenvergadering, d.d. 30 augustus 2007.
De notulen zijn volledig opgenomen in de KBO-er van maart. Er zijn naar aanleiding van deze notulen geen vragen of opmerkingen. Op de vraag van de voorzitter of de leden prijs blijven stellen op het opnemen van de volledige notulen in de KBO-er reageren de leden positief. Besloten wordt dat de volledige notulen van vandaag opgenomen worden in de KBO-er van september. De ervaring leert dat dan sommige besluiten of afspraken te laat aan de orde komen. Om hieraan tegemoet te komen zullen afspraken of besluiten die in deze vergadering genomen worden, ook worden opgenomen in de KBO-er van april of mei.
 
Jaarverslag 2007.
Het jaarverslag 2007 is volledig opgenomen in de KBO-er van maart. Er zijn over dit verslag geen vragen of opmerkingen. Ook het jaarverslag willen de leden in de toekomst graag volledig opgenomen zien in de KBO-er.
 
Financieel verslag 2007 en de begroting 2008.
Hub Lodewijks, de penningmeester presenteert voor het eerst de financiële stukken. Hij heeft daarbij assistentie van Hans Wenting die verrast met een professionele, prachtige presentatie van de
financiële jaarstukken met behulp van een beamer en projectiescherm. De penningmeester geeft een duidelijke, goede, uitleg. Er vindt een correctie van een bedrag in de beginbalans van het boekjaar 2007 (opgemerkt door de alerte oud-penningmeester) plaats. De begroting 2008 laat een tekort zien van €3800,00. Dit tekort kan worden aangevuld uit de reserve. Er is lof voor het vele werk van de penningmeester en de voorzitter verwoordt dit ook.
De voorzitter deelt mee dat er in de Kring Veldhoven grote verschillen zijn in de financiële positie van de afdelingen. Dit hangt vooral samen met het aantal leden van de afdeling. Met name de kleine afdelingen komen in de problemen. Hij vraagt begrip van de leden wanneer uit solidariteit met deze afdelingen de contributie op een moment zal moeten worden verhoogd. Hij doet tevens een beroep op de leden en met name de nieuwe leden om te komen met een voorstel voor nieuwe activiteiten. Er zijn in onze afdeling middelen voor.
De -penningmeester sluit hierbij aan door de vergadering te informeren over de ontwikkeling van het computercafé. Gedacht wordt aan het geven van een handreiking aan leden die willen leren omgaan met de computer op zodanige wijze dat ze met eenvoudige middelen en begeleiding thuis verder kunnen. Daartoe zullen voorstellen gedaan worden aan het bestuur.
 
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden W. Dirks en mevrouw Bogers, heeft reeds een schriftelijke verklaring aan de penningmeester afgegeven. De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie in prima staat aangetroffen. Hier past applaus voor Hub Lodewijks. De vergadering dechargeert op voorstel van de kascontrolecommissie onder dank de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid. Voorzitter dankt de leden van de kascontrolecommissie waarvan mevrouw Bogers te kennen heeft gegeven dit voor het laatst te hebben gedaan.
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie 2008
De leden zijn: de heren W. Dirks en H. ten Brink. Reservelid is mevrouw T. v. Meel-Vissere.
 
Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster: Francien v. d. Kerkhof. Ad Beerens, Jos van Gompel en Jan Smeijers. Allen zijn herkiesbaar.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet heeft gehandeld volgens de voorgeschreven procedure. De leden hadden in de gelegenheid gesteld moeten worden om kandidaten te stellen. Hij verzoekt daarom aan de leden in de zaal of er mogelijke kandidaten zijn en zo ja dan zal de vergadering even geschorst worden. Er blijken geen aspirant kandidaten aanwezig zodat de vergadering de aanwezige herkiesbare bestuursleden kan herbenoemen. Tegelijk met zijn felicitaties voor de herbenoemden vermeldt hij nog dat Ad Beerens en Jan Smeijers wel hebben aangegeven dat zij mogelijk tussentijds zullen aftreden. De voorzitter doet daarom een oproep aan de leden om eens rond te kijken wie mogelijk in de toekomst kandidaat zou kunnen en willen zijn voor een bestuursfunctie.
 
Huldiging Jubilarissen.
Achtereenvolgens spreekt de voorzitter de jubilarissen: mevrouw A. Kwinten-Keeris, mevrouw W. Donkers-Wouters toe. Hij overhandigt hen de oorkonde met een cadeau onder enveloppe en de secretaris sluit daarbij aan met bloemen voor de dames. De voorzitter feliciteert hen en dankt hen voor hun trouw aan de KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, `t Look. De heer L. Donkers (Hzn) krijgt felicitatie en alle lof van de voorzitter voor zijn vele verdiensten voor de afdeling. Hij was bestuurslid en was en is actief bij kienen, koersbal, biljarten, feesten en dansavonden. Ook hem wordt de oorkonde overhandigd met de enveloppe en een fles wijn. De vierde jubilaris, de heer A. van Berkel, zal thuis worden bezocht door een bestuurslid.
 
Mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter dankt de volgende leden:
Henk Vogels voor zijn werk in de sponsorcommissie, Truus Jansen en Auke Leenstra voor het vouwen en rondbrengen van de KBO-er, Truus Bras voor het bezoeken van zieken.
Zij blijft bij gelegenheden als deze voor onze afdeling helpen met serveren. Hij hoopt niemand te zijn vergeten.
De voorzitter wijst erop dat bij Hans Wenting formulieren te krijgen zijn waarop men kan aangeven beschikbaar te zijn voor bepaalde activiteiten of als reserve.
 
Woord van de pastoor.
Pastoor W. Smulders vraagt aandacht voor de H. Mis die zondag a.s. mede ter intentie van de leden en overleden leden van onze afdeling is. Hij wijst de leden vervolgens op de betekenis van de komende Goede Week en onze plaats in het leven via een vergelijking met een sportieve activiteit zoals zijn ervaring met het lopen van de marathon. Het startschot wordt ons gegeven door God die ons op weg stuurt naar de finish, waarbij wij onderweg elkaar steunen en bij de hand nemen zodat we allemaal aan de finish komen.
 
Pauze.
Van 15.10 tot 15.30 is er pauze onder het genot van een drankje en uitreiking van de loten. Tot ieders verrassing waren op het scherm de foto's van de huldiging te zien die Hans Wenting met zijn digitale camera gemaakt had.
 
EHBO: Uitleg Automatische externe defibrillator (AED) en informatie reanimatiecursus.
De voorzitter verwelkomt mevrouw Nanda van Pinxteren. Zij is voorzitter van de EHBO afdeling Veldhoven. Zij is kaderinstructeur en geeft verschillende cursussen. Daarnaast is zij onder meer werkzaam bij de 112 meldkamer van de ambulancedienst.
De voorzitter vermeldt dat via de ouderenbonden (OVO) de gemeenteambtenaar Judith Strijbos thans inventariseert waar en hoeveel AED apparaten in Veldhoven al geplaatst zijn. Er kan vervolgens een spreidingsplan worden gemaakt. Dan is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn die met deze apparaten kunnen omgaan.
Mevrouw van Pinxteren geeft een heldere uitleg van het gebruik van de AED aan de hand van een speciaal trainingsapparaat.
Daarna volgen verschillende vragen. Mevrouw van Pinxteren zal een korte informatie aanleveren voor in de KBO-er. Zij geeft nog aan dat de cursus reanimatie bestaat uit een bijeenkomst van een ochtend of middag en daarnaast een bijeenkomst voor de AED.
De voorzitter dankt mevrouw van Pinxteren voor haar heldere uiteenzetting en overhandigt haar een bijdrage voor de EHBO en een attentie voor haar. Hij stelt voor dat wanneer het spreidingsplan van de AED apparaten bekend is in de KBO-er een oproep te plaatsen voor deelname aan de bovengenoemde cursussen.
 
Rondvraag.
L.Donkers (Hzn) vraagt wat de beweegredenen van het bestuur zijn om de € 3,50 per lid voor de commissies af te schaffen. De voorzitter legt uit dat het bestuur ervaren heeft dat de € 3,50 geworden is tot een persoonsgebonden budget wat nooit de bedoeling was. Alle aantoonbare kosten van de commissies worden door de penningmeester vergoed. De zieken worden met een attentie bezocht door de ziekenbezoeksters. Dat is voor de hele afdeling geregeld. Daarnaast staat het de commissie vrij om zelf iets bij elkaar te leggen om voor een eigen commissielid een attentie te verzorgen. Het is overigens de bedoeling dat de commissies met de activiteiten aansluiten bij de afdelingsactiviteiten.
Hub Lodewijks dankt de commissies die hem de gegevens hebben aangeleverd voor het maken van de begroting 2008 en Hans Wenting voor de presentatie via de beamer.
 
Verloting prijzen.
Vanwege het 55-jarig bestaan zijn de prijzen extra. Het wordt een geanimeerde verloting.
 
Sluiting.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst. Een bijzonder woord van dank heeft hij voor de leden van de feestcommissie, de secretaris, de dames die serveerden, Hans Wenting, de notulant en allen die zich gedurende het jaar inspannen voor onze afdeling.
Terug naar de startpagina