Contributie 2017

In de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2017 is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2018 te handhaven op € 20,- per lid en € 11,50 voor een gastlidmaatschap.

 

Incasso

Bijna alle leden hebben ons gemachtigd voor incasso van de contributie.

De contributie 2018 ad € 20,- c.q. € 11,50 zal worden geïncasseerd op 29 januari 2018.

 

Handmatige betaling

Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 20,- (dan wel € 11,50 voor gastleden) vóór 13 januari 2018 over te maken op rekening NL35RABO0106846574 ten name van KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lidnummer en Contributie 2018. Indien een lid per die datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek worden gezonden ad € 21,- (dan wel € 12,50 voor gastleden), inclusief een opslag van € 1,- voor administratiekosten.

Wilt u ons alsnog machtigen voor incasso ? Laat dit dan vóór 1 januari 2018 weten aan de penningmeester Jan Freijse, tel.013-5332780 of per email: penningmeester@kboberkelenschot.nl. U kunt bij hem ook terecht voor eventuele vragen over de contributie.

 

Meedoenregeling

De gemeente Tilburg kent de Meedoenregeling. Bewoners met een gering inkomen en gering vermogen kunnen hieraan deelnemen. De gemeente stelt dan € 100 ter beschikking om mee te doen, b.v. aan de activiteiten van de KBO. Ook de contributie van de KBO kan hiervan betaald worden.

Voor de deelnemers aan de Meedoenregeling die bij de KBO bekend zijn zal de KBO, conform voorgaande jaren, de contributie 2018 claimen bij de Meedoenregeling, tenzij u vóór 1 januari 2018 hiertegen bezwaar maakt bij de penningmeester. Voor nadere informatie kunt u zich eventueel wenden tot de penningmeester Jan Freijse, tel. 013-5332780 of email: penningmeester@kboberkelenschot.nl.

 

Terug naar de startpagina