Verslag ALV april 2016

Verslag Algemene leden-/jaarvergadering 14 april 2016

(Opgemaakt door Jenny Mulders  -  secretaris KBO afdeling Riel)

 

 

De algemene leden/-/jaarvergadering werd gehouden op donderdag 14 april 2016; er waren 62 leden aanwezig.

 

De voorzitter (Frans van Dongen) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder mw. Marijo Immink – wethouder gemeente Goirle en Feliks de Vroomen – secretaris KBO-Goirle. Gezien de goede opkomst mogen wij constateren dat onze vereniging “leeft” bij de leden. Na de huishoudelijke regels dankt de voorzitter de Rabobank voor de ontvangen donatie en vraagt een moment stilte om de overleden leden te herdenken.

 

De voorzitter noemt kort enkele lopende zaken, o.a. de nieuwe boekenkasten in de Pleinzaal, tijdschriftenrek volgt nog; de samenwerking met KBO-Goirle, de biljartclub die medio 2016 onder de KBO gaat vallen en we hebben van de gemeente toestemming om 3 nieuwe jeu de boules banen aan te leggen.

In april zijn 2 informatiebijeenkomsten gepland, een van de Werkgroep Wonen in samenwerking met Dorpscollectief Zorg en Welzijn en een van de Rabobank.

Om onze vereniging nog groter te maken roept de voorzitter iedereen op om in zijn/haar omgeving mensen te vragen lid te worden van de KBO.

Op de vraag of er interesse is voor een carnavalsmiddag is het aantal reacties mini-maal, dus er wordt geen carnavalsmiddag georganiseerd.

Wij zoeken nog steeds versterking om het team vrijwilligers van belasting invulhulp, Vrijwillige Ouderenadviseur en Cliëntondersteuners van Goirle en Riel uit te breiden. Vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid draagt bij aan “je goed en gelukkig voelen” -  dus meldt u aan als u vragen of interesse heeft.

 

De agenda voor vandaag wordt goedgekeurd, evenals het verslag van de ledenver-gadering van vorig jaar, met de opmerking dat de 55+ dag meer de aandacht verdient.

Voor de toelichting op het financieel jaarverslag geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester (Ton van Gulik), die een korte toelichting geeft op een aantal posten.

Wij sluiten het jaar af met een klein positief resultaat zien; dus onze vereniging is financieel gezond.

De vraag over de inkomsten en uitgaven over koersbal werd door de penningmeester  toegelicht; de hoge kosten komen voort uit de huur van de grote zaal.

De leden van de kascontrolecommissie hebben de administratie zorgvuldig gecontro-leerd en goedgekeurd en daarmede is aan penningmeester en bestuur décharge verleend.

De penningmeester krijgt van de leden van de kascommissie de complimenten voor het zeer zorgvuldig financieel beheer van de centen van onze vereniging.

 

Jan Bertens is – na 2 jaar – aftredend als lid van de kascontole commissie – de voorzitter bedankt Jan hiervoor; als nieuw lid van de commissie meldt zich Piet Drijvers.

Hierna licht de penningmeester de begroting voor 2017 – die niet veel afwijkt van voorgaande jaren - toe. Een vraag over de post “bestuurskosten” wordt toegelicht; de kosten van de biljartclub zijn niet opgenomen in de begroting; de biljartclub is als het ware ook self supporting en valt pas vanaf medio dit jaar (2016) onder de KBO.

 

De voorzitter licht het voorstel van het bestuur toe om de contributie met € 0,50 per persoon per jaar te verhogen. Enerzijds “alles wordt duurder” en zoals al eerder toegelicht wil het bestuur (financiële) ruimte maken voor het Solidariteitsfonds.

 

Na toelichting van voorzitter en penningmeester stemmen de aanwezigen in met de begroting voor 2017 en de contributieverhoging met ingang van 01 januari 2017; deze wordt dan € 21,- per persoon per jaar.

 

Het volgende punt van de agenda is bestuursverkiezing; secretaris (Jenny Mulders) is aftredend en herkiesbaar  -  de aanwezige leden hebben hiertegen geen bezwaar dus is zij benoemd voor een periode van 3 jaar.

Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur Carool Kennes voor als kandidaat; nadat Carool zich kort heeft voorgesteld wordt de kandidatuur van Carool met applaus beantwoord, dus hiermede is Carool bestuurslid namens de Werkgroep  ROC (Recreatie, Ontspanning en Cursussen) en neemt plaats achter de bestuurstafel.

 

Wij zijn nu gekomen aan het laatste punt van de agenda “de Rondvraag”

Een van de leden vraagt aandacht voor het feit dat ouderen regelmatig in het nieuws komen, maar dat zij eigenlijk “kind van de rekening zijn”. Pensioen worden gekort of niet verhoogd, maar ze doen we heel veel voor de gemeenschap. Het voorstel is “een vuist” te maken bij KBO-Brabant en alle ouderen op te roepen één week geen vrijwilligerswerk te doen.

De voorzitter ondersteunt de gedachte dat ouderen niet altijd “op waarde worden beoordeeld”, maar als we dit zouden doen, dan hebben daar wellicht heel veel mensen nadelige gevolgen van. Wij brengen wel de zorg onder de aandacht en het feit dat heel veel ouderen een bijdrage leveren aan de samenwerking.

Op de vraag of samengaan met Unie KBO een oplossing is, kan de voorzitter antwoor-den dat hierover binnen KBO-Brabant wordt gesproken. Er wordt niet alleen gekeken naar Unie KBO, maar of aansluiting/samengaan van meerdere of alle ouderenbonden een optie is. Op dit manier worden we een hele grote “speler” en kunnen als één blok gesprekspartner worden voor o.a. overheid, etc., etc..

 

Op de vraag wat de “K” van KBO voorstelt volgt een korte discussie, waarna de voor-zitter aangeeft dat deze discussie ook binnen KBO-Brabant en het bestuur plaatsvindt. Wil je als KBO afdeling katholiek beleidend zijn of zijn we een seniorenvereniging die alle ouderen – ongeacht geloof/godsdienst – opneemt. Het bestuur neemt dit punt mee

 

Omdat afgelopen zondag tijdens de mis, waarin de overleden leden werden herdacht, de vlag niet was opgehangen, werden tijdens de vergadering afspraken gemaakt hoe dit in de toekomst wordt ingevuld.

 

Op de vraag over het niet ontvangen van een lidmaatschapspasje verwijst de voorzitter betrokkene door naar de ledenadministrateur.

 

Er zijn geen verdere vragen meer en een van de aanwezige leden vraagt een applaus voor alle vrijwilligers en het bestuur voor het vele werk dat zij verrichten voor de KBO

 

Hierna dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

 

Nadat we allemaal een drankje hebben gekregen, genieten we nog van een toneel-stukje van het Nieuw Alphens Toneel met Rielse en Alphense acteurs.

Het verhaal speelt in een verzorgingshuis en omdat de mensen zich beginnen te vervelen, besluiten ze een toneelstuk te gaan instuderen om voor de andere bewoners voor te dragen. Iedereen genoot van het spel en vooral het “verhaal” van het spel.

 

Na afloop bedankte de voorzitter de spelers en regisseur en overhandigde hen ieder een kleine attentie.

 

 

Opgesteld mei 2016/Jm

 

 

 


Emkele punten uit de leden-/jaarvergadering 2016

 

 

“De Algemene leden-/jaarvergadering op donderdag 14 april 2016 werd goed bezocht; dit is voor ons een teken dat onze vereniging leeft bij de leden.


 

Ons bestuur is uitgebreid – Carool Kennes is - namens de Werkgroep

R (ecreatie)

O (ontspanning)

C (cultuur)

- gekozen als nieuw bestuurslid.


 

Het 5-koppig bestuur van KBO Riel, v.l.n.r. Jan Houtepen -vice-voorzitter, Ton van Gulik -penningmeester, Carool Kennes - ROC, Jenny Mulders - secretaris, Frans van Dongen - voorzitter.


 

* De kascontrolecommissie ging akkoord met de financiële verantwoording; * Met ingang van 01.01.2017 wordt de contributie verhoogd tot

€ 21,- per persoon per jaar.

 


 


Terug naar de startpagina