Verslag ALV april 2017

Verslag Algemene leden-/jaarvergadering 20 april 2017

(Opgemaakt door Jenny Mulders  -  secretaris KBO afdeling Riel)

 

 

De algemene leden/-/jaarvergadering werd gehouden op donderdag 20 april 2017 in de Leybron in Riel; er waren 47 leden aanwezig.

 

De voorzitter (Frans van Dongen) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de leden die voor de 1e keer op de ALV aanwezig zijn en onze collega bestuursleden van KBO-Goirle, Toine van de Sande – voorzitter en Paula Baan – bestuurslid. Na de “huishoudelijke” mededelingen en de vraag om de presentielijst in te vullen, houden we een moment stilte om de overleden leden te herdenken.

 

Bij het punt “Mededelingen van de voorzitter/het bestuur” licht de voorzitter de veranderingen in “subsidie-land“ toe.

De jaarlijkse subsidie van de Rabobank vervalt en wordt vervangen door een bijdrage uit de Clubkas Campagne;  de gemeente Goirle wijzigt de subsidieregels (dit zal voor ons geen grote consequenties hebben).

Tot slot de Provincie Noord-Brabant stopt met de subsidie die o.a. gebruikt wordt voor opleidingen van bijv. Vrijwillige Ouderen Adviseurs, Cliënt Ondersteuners en Belasting invulhulpen. Omdat KBO deze diensten aanbiedt aan hun leden, moeten de vrijwilligers wel geschoold/opgeleid worden. Op termijn komen deze kosten voor eigen rekening en dat betekent dat de contributie gaat stijgen. Voor 2018 worden deze kosten betaald uit de reserves van KBO-Brabant en tevens wordt gekeken naar een oplossing.

 

In de Nieuwsbrief berichtten wij  al dat wij een nieuwe webmaster hebben - mw. Patricia van de Louw -; wij zijn hier bijzonder blij mee en hebben er alle vertrouwen in dat door haar inbreng het gebruik van de website en andere digitale communicatie een forse impuls zal krijgen.

 

Verder blikt de voorzitter nog terug op enkele activiteiten/gebeurtenissen die in 2016 plaatsvonden; staan vermeld in jaarboekje.  

Genoemd werden de nieuwe boekenkasten,  tijdschriftenrek en de nieuwe jeu de boules banen. Ook de kunstcursus, bezoek aan Jheronimus Bosch Art Centre en met de Museum Plus bus bezochten we het Van Gogh museum in Amsterdam.

 

Verder waren er enkele bijeenkomsten met geïnteresseerden om een eigen Kunstkring op te richten;  hadden we 2 x overleg met collega’s van Goirle en regelmatig overleg binnen Kring Beekland met de KBO-afdelingen van Diessen, Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel en Oisterwijk.

Ook hebben we 2 x overleg gehad met de wethouder, waarbij o.a. aan de orde komen  seniorenhuisvesting, de blijverslening, afvalinzameling en Wmo-aangelegenheden.

 

De biljarters - die vanaf medio 2016 onder de KBO vielen - willen vanaf medio 2017 weer op eigen benen te willen staan, dus als “zelfstandige groep” verder te gaan.

Om de ledenwerving een impuls te geven, voeren we met ingang van 01.05.2017 de “cadeaukaart” in; informatie hierover vindt u op de website.

Op de voorgestelde agenda voor vandaag evenals op het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar zijn geen op-/aanmerkingen of toevoegingen.

 

Voor het financieel jaarverslag geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester (Ton van Gulik). Ton geeft een korte toelichting op het verslag; het afgelopen jaar hebben wij een klein positief resultaat behaald.

Na de toelichting zijn er geen verdere vragen of opmerkingen, waarna de voorzitter Ton bedankt voor de door hem gegeven toelichting.

 

De leden van de kascontrolecommissie hebben de administratie zorgvuldig gecontro-leerd en goedgekeurd en daarmede is door de vergadering aan penningmeester en bestuur décharge verleend.

 

Mw. Jeanne Schellekens is – na 2 jaar – aftredend als lid van de kascontrole commissie – de voorzitter bedankt Jeanne hiervoor; als nieuw lid van de commissie meldt zich Jack Kouwenberg.

 

De penningmeester (Ton van Gulik) loodst de aanwezigen door de begroting voor het komende jaar met toelichting op een aantal posten; hierna krijgt Ton van de aanwezigen een applaus.

 

Het volgende punt is bestuursverkiezing;  volgens het rooster is Ton van Gulik aftredend; Ton heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Carool Kennes  – nu bestuurslid portefeuille Werkgroep ROC – gaat de positie van penningmeester vervullen, waarmee de vacature is vervuld.

 

We zoeken nog een bestuurslid voor de portefeuille Werkgroep ROC.

Binnen de Werkgroep zijn 5 contactpersonen en niet te vergeten alle vrijwilligers die contactpersoon zijn voor een of meerdere van de terugkerende activiteiten – heeft u interesse, meldt u bij een van de bestuursleden.

 

Na deze oproep richt Frans het woord tot onze scheidende penningmeester – Ton van Gulik. Wij als bestuur vinden het jammer dat Ton heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen, maar respecteren zijn keuze. Hij heeft onze financiën op voortreffelijke wijze beheert en daarmede ook uw contributie, etc.

Frans bedankt Ton voor zijn bijdrage en inzet en overhandigt aan Ria een boeket bloemen, omdat zij Ton zo vaak moest missen.

Ria zelf is webmaster geweest en heeft  werkzaamheden verricht voor de  Werkroep ROC; per 01.01.2017 is zij hiermede gestopt en als dank voor haar inbreng  overhandigt de voorzitter als waardering aan Ria een cadeaubon

 

Het volgende agendapunt is het voorstel tot naamswijziging

Een van de leden heeft een schriftelijk verzoek ingediend om een naamswijziging aan de orde te stellen. Ook was er een reactie van een van de leden die het hier niet mee eens is en voorstelt de huidige naam te handhaven.

 

Volgens de statuten kan het voorstel worden aangenomen mits 2/3 van de aanwezigen vóór de naamswijziging stemt.

Op voorstel van een van de leden volgt een “geheime” stemming”

Na de discussie over de voors en tegens gaan we stemmen; er werden 47 stemmen uitgebracht  -  32 vóór naamswijziging; 13 tegen en 2 stemmen zijn ongeldig.

Er is een 2/3 meerderheid à dus het bestuur gaat alles in gang zetten om een naamswijziging te realiseren.

 

Op initiatief van een van de leden schrijven we via de Nieuwsbrief een prijsvraag uit over de nieuwe naam; waarbij we tevens het profiel van onze vereniging aangeven.

Tot het moment dat de nieuwe naam wordt gebruikt, blijven we de huidige naam “KBO afdeling Riel” voeren.

 

Wij zijn inmiddels toegekomen aan het laatste punt van de agenda de “Rondvraag”.

Over de afvalscheiding meldt een van de leden dat we binnenkort een extra bak krijgen voor plastic en blikwerk, etc., zodat we dit niet meer zelf behoeven weg te brengen. Nadere informatie van de gemeente krijgt u per post thuis of komt in Goirles Belang.

 

Tot slot vraagt een van de aanwezigen een applaus voor alle vrijwilligers en bestuur voor de inzet in het afgelopen jaar.

 

Carool Kennes – Werkgroep ROC – meldt nog dat de in de Nieuwsbrief aangekondigde ½  dagreis wordt geannuleerd, omdat er te weinig aanmeldingen zijn; dit komt mede omdat door de Zonnebloem op dezelfde dag ook een activiteit is gepland, waar een aantal van onze leden aan deelnemen.

 

Omdat er geen verdere vragen en/of opmerkingen meer zijn, dankt Frans iedereen voor de aanwezigheid en zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

 

In plaats van muziek of toneel hebben we dit jaar gekozen voor een film die werd gemaakt ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum in 2010.  Tevens hebben we beelden van de aanleg en de feestelijke opening van de jeu de boules banen.

Alle beelden zijn tot stand gekomen door de inzet en Jack Kouwenberg  -  Jack bedankt hiervoor.  Iedereen heel veel kijkplezier.

 

 

Opgesteld mei 2017/Jm

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina