Werkgroep Wonen

EINDRAPORTAGE WERKGROEP WONEN.

IS ER NOG RUIMTE IN RIEL VOOR SENIOREN??

Een woonbehoefte-onderzoek door de Werkgroep Wonen vanSenioren Belangen Riel

Aanleiding
Het voorliggende onderzoek kwam tot stand op initiatief van de Werkgroep Wonen van Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel. De werkgroep houdt zich bezig met alle aspecten van huisvesting van ouderen.
In Riel hebben relatief veel inwoners een eigen huis. Op latere leeftijd wordt dit te groot om bij te houden of niet praktisch om als oudere in te wonen.
De huidige woningmarkt en het ontbreken van aantrekkelijke alternatieven weerhoudt hen ervan te verhuizen. Met het klimmen der jaren neemt de behoefte aan zorgvoor-zieningen bij de woning toe.
Huisvesting in een woonzorg complex komt steeds minder beschikbaar als gevolg van het overheidsbeleid dat een scheiding van wonen en zorg beoogt.
De Werkgroep denkt na over alternatieven, waarbij senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en elkaar kunnen bijstaan. Ook alternatieven waarbij ouderen zelf verantwoordelijkheid nemen en eventueel investeren.
Door middel van een peiling wilde de Werkgroep inzicht krijgen in de behoefte aan zelfstandig wonen en zorg onder inwoners (50-plus) .
Verantwoording
Riel telde eind december 2017 in totaal 2.828 inwoners, waarvan 1.234 ouder zijn dan 50 jaar; dat is 44% van het totaal.
Onder de inwoners werden 1.075 enquête formulieren verspreid.
Van 172 adressen ontvingen wij de formulieren terug; zij vertegenwoordigen in totaal 295 personen.
Totaal werd 16% van de formulieren terug ontvangen; zij vertegenwoordigen 24% van de inwoners ouder dan 50 jaar
 11% van de invullers is 50 - 59 jaar oud.
 33% van de invullers is 60 - 69 jaar oud.
 41% van de invullers is 70 - 79 jaar oud.
 15% van de invullers is 80 jaar en ouder.
Er zijn 49 eenpersoons en 123 tweepersoons huishoudens die gereageerd hebben.
Resultaten
 95% van de respondenten heeft nu een koopwoning
 95% geeft aan in Riel te willen blijven wonen
Soort woning
 95% wil een patiowoning
 39% wil een appartement
 33% wil de eigen woning aanpassen.
De verdeling over de leeftijdsgroepen is als volgt
50 - 60 jaar
60 - 70 jaar
70 - 80 jaar
80 +
Patiowoning
69%
78%
62%
47%
Appartement
38%
37%
37%
41%
Woning aanpassen
25%
33%
30%
31%
NB: Het percentage is hoger dan 100% omdat voor meerdere opties gekozen kon worden.
De wens om te huren of te kopen is fifty-fifty.
De voorkeur voor een bepaalde woonomgeving is zeer divers en varieert van centraal tot rustig met veel groen en privacy.
Ongeveer de helft wil nog een garage, berging of hobby ruimte.
CONCLUSIES
1. Behoefte aan huurwoningen
Volgens onze gegevens wonen bijna alle respondenten op dit moment in een koopwoning. Als zij gaan verhuizen wil 50% naar een huurwoning.
Doorstroming leidt tot het vrijkomen van een aantal koopwoningen.
Er zijn echter weinig tot geen huurwoningen beschikbaar die geschikt zijn voor ouderen. De weinige woningen die beschikbaar komen worden bovendien door de woonstichting - op basis van het toewijzingsbeleid - regelmatig aan mensen van buiten Riel toegewezen.
Nieuwbouw van (patio) woningen/appartementen - die geschikt zijn voor ouderen - zitten niet in de pijplijn.
2. Behoefte aan gestapelde woningen
Ruim 35% van de respondenten geeft aan te willen verhuizen naar een appartement; dit betreft zowel huur- als koopappartementen.

In Riel zijn 16 huurappartementen van Leystromen beschikbaar (zie onder punt 1); koopappartementen zijn niet beschikbaar.
Men moet dan noodgedwongen uitwijken naar Goirle, terwijl 95% aangeeft in Riel te willen blijven wonen in de eigen sociale omgeving.
Er is dus zeker behoefte aan appartementen; het is echter de vraag welke huur-/ koopprijs men kan of wil betalen.
De generatie die nu met pensioen gaat, beschikt veelal over een aanvullend pensioen dat wat meer armslag geeft.
3. Patiowoning
De belangstelling voor patiowoningen is duidelijk aanwezig.
Het is voor een kwart van de respondenten een aantrekkelijke woonvorm die de voordelen van grondgebonden woningen (zelfstandige huisvesting met eigen buitenruimte) combineert met die van appartementen (gelijkvloers en nultreden).
In vergelijking met de andere woningtypes zijn er opvallend veel geïnteresseerden die willen kopen.
4. Verbouwen van de bestaande eigen woning
Het verbouwen van de eigen woning is bespreekbaar voor 33% van de respon-denten. Die belangstelling is sterker aanwezig bij de leeftijdscategorie van 60 - 70 jaar.
Welke financiële regelingen hen voor ogen staan en hoe geschikt de betreffende woningen zijn weten we niet.
De gemeentelijke BLIJVERSLENING kan hierbij een rol spelen - mits men jonger is dan 76 jaar.
5. Verbouwen van bestaande grotere panden
Dit is ook een interessante optie, zeker wanneer kapitaalkrachtige eigenaar-bewoners daarin zelf willen investeren. Ze hoeven dan niet te vertrekken uit hun geliefde - maar te groot geworden - pand.
Voor nieuwe bewoners is huisvesting op een karakteristieke locatie aantrekkelijk en beeldbepalende bebouwing blijft behouden voor het dorpsgezicht.
Er zijn verschillende vormen denkbaar: blijft de woning in bezit van de huidige eigenaar, verkoopt deze (delen van) de woning, deelt hij mee in de kosten van verbouwing en opbrengst van koop of verhuur of draagt een projectontwikkelaar de risico’s ?
Er zijn meer vragen.
Gaat het om verbouw tot meerdere wooneenheden; om aanbouw; om zorgeenheden of bewoning door meerdere generaties (mantelzorg) ?
Voor de gemeente is er een rol op meerdere vlakken, zowel beleidsmatig – bestem-mingsplan, consequenties geplande woningvoorraad - als faciliterend – bijeen-brengen partijen, eventuele financiële deelname.
De optie is nog onbekend en aansprekende voorbeelden kunnen inspireren tot navolging.
De gemeente kan het initiatief nemen om gegadigden op te roepen en het gesprek aangaan over de start van een of meer pilotprojecten.
6. CPO - project
Een project in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - al of niet in samenwerking met een tweede partij - zou een aanzet kunnen geven om voor een aantal senioren tot de gewenste woonvorm te komen.
Het is echter een lange weg om te gaan met de nodige problemen.
7. Beschikbaarheid bouwgrond
Of het nu gaat om de realisatie van appartementen, patiowoningen of anderszins; in alle gevallen blijft het noodzakelijk om te beschikken over geschikte bouwlocaties/-grond.
De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
ACTIEPUNTEN
1. rapport aanbieden aan College van B & W van de Gemeente Goirle en conclusies bespreken
2. rapport bespreken met woonstichting Leystromen
3. voorlichting organiseren voor diegenen die hun woning willen aanpassen
4. de mogelijkheid tot het opstarten van een CPO project onderzoeken


 


 

Terug naar de startpagina