2018-02 Jaarvergadering

JAARVERGADERING 2018 KBO-REUSEL

 

Op dinsdag 27 februari 2018 was onze 60e jaarlijkse algemene vergadering waarin het bestuur aan haar leden verantwoording aflegt over de activiteiten en tevens een  financieel verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.

De vergadering werd door ca 150 leden bijgewoond.

Secretaris Jan Klomp nam de notulen van de vergadering 2017 door en bracht, bijgestaan door Jan Lemmens, uitgebreid verslag uit van de activiteiten van het afgelopen jaar.

De penningmeester Jan Lemmens gaf een duidelijk financieel verslag over het jaar 2017, waarna de kascommissie, in de persoon van Marianne Knook, en mede namens Christ van Eijk, het bestuur decharge voor het financiële beleid verleende.

 

Na de pauze met koffie en vla, volgde een humoristisch optreden van tonprater Ton Brekelmans met zijn buut “Toontje de snotpin / schooljongen”. Op hilarische wijze vermaakte hij de aanwezigen met zijn humoristische buut.  Aan de  vele lachsalvo’s in de zaal was duidelijk te merken dat zijn optreden zeer gewaardeerd werd en een humorvolle afwisseling van de vergadering was.

Hierna werd  de bestuursleden Jan Lemmens, Thea Dirkx, Annie van Gompel en Gust Lathouwers herkozen. Helaas waren er geen nieuwe kandidaten voor bestuurslid.  Na de rondvraag werd er nog een consumptie aangeboden en was er nog een zeer komische act “Ciske den Hospik” door tonprater Frans Bevers alias Ciske Bevers. Op een zeer humoristische wijze blikte hij terug op zijn bewogen levensjaren als Hospik.

Ook hij had de lachers op zijn hand. Na de vele lachsalvo’s werd de vergadering afgesloten en konden wij terugkijken op een geslaagde en een met de nodige humor doorspekte jaarvergadering.

 

Onderstaand een korte foto-impressie van deze jaarvergadering.

Opening door de voorzitter Gust Lathouwers in het bijzijn van het voltallige bestuur.


De secretaris, Jan Klomp, leest de notulen van de jaarvergadering 2017 voor en brengt verslag uit over de KBO activiteiten. De penningmeester, Jan Lemmens, legt verantwoording af over het financiële jaar


Een overzicht van aanwezige KBO leden in de goed bezette zaal

Marianne Knook  verleent namens de kascommissie het bestuur decharge voor het financiële beleid.


Tijd voor een kopje koffie met gebak


Na de koffie is er een humoristisch optreden van Ton Brekelmans als “Toontje de snotpin”Nog even het tweede gedeelte van de vergadering.


Tonprater Frans Bevers als “Ciske den hospik” met een hilarisch verhaal over zijn carrière als hospik


Ook hij heeft de lachers op zijn hand


Een slotwoord door Gust Lathouwers.

 

Gezien het feit dat aan onze activiteiten jaarlijks in totaal door meer dan 40.000 personen wordt deelgenomen, en/of in den Aachterûm bezocht worden, blijkt dat de KBO Reusel niet meer weg te denken is en een grote sociale rol vertolkt in ons gezellig Kempisch dorp  aan de grens.

 

Al met al kunnen we terugzien op een uitstekend KBO-jaar,en een goed verlopen jaarvergadering..

 

Wij danken de tonpraters Ton Brekelmans en Frans Bevers voor hun optreden en natuurlijk al onze vrijwilligers voor het welslagen van deze jaarvergadering.

 

Het bestuur KBO Reusel.

Terug naar de startpagina