Projecten

Voorlichtingsproject Veilig Thuis 
KBO-Brabant heeft vier voorlichters laten instromen in de opleiding ‘Veilig Thuis’. ‘Veilig Thuis’ is een compleet voorlichtingspakket dat Afdelingen kunnen aanbieden aan leden en niet-leden.  Door het bijwonen van deze voorlichting raken ouderen beter bewust van wat zij zélf kunnen doen om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Dat is belangrijk, want vandaag de dag moeten ouderen steeds langer thuis blijven wonen, ook naarmate zij kwetsbaarder worden. Vanaf 2016 kunnen zelfs alleen ouderen met een ZZP 5 of hoger nog  terecht in een verzorgings- of verpleegtehuis.
De voorlichting ‘Veilig Thuis’ gaat over inbraakpreventie, woninginbraak, babbeltruc en het herkennen van ouderenmishandeling. Dit laatste onderwerp is het afgelopen jaar uitgebreid in het nieuws geweest; er is zelfs op de nationale televisiezenders een aangrijpend spotje over uitgezonden. Ouderenmishandeling gaat niet alleen over schoppen en slaan, maar ook over vastbinden, isoleren, slecht verzorgen. Daders van ouderenmishandeling zijn bijna altijd familieleden, vrienden, buren of mantelzorgers. Kortom: naasten. In de meeste gevallen is er sprake van 'ontspoorde zorg'.
Door het bijwonen van de voorlichting ‘Veilig Thuis’ horen de deelnemers welke factoren ertoe kunnen leiden dat iemand ouderenmishandeling gaat plegen of wanneer iemand grotere kans maakt er slachtoffer van te worden. Ook blijkt uit de voorlichting welke stappen genomen kunnen worden om de situatie weer te normaliseren. Een aanrader dus!
Wanneer u één van de voorlichters wilt uitnodigen in uw Afdeling of gemeente dan kan dat. Neemt u voor verdere informatie contact op met mevrouw Eva Geelen, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres egeelen@kbo-brabant.nl. Op donderdagen en vrijdagen zijn er géén voorlichters beschikbaar.

 

Tablet project
In het tablet project van KBO-Brabant wordt gewerkt aan een aanbod waarbij senioren kunnen leren om optimaal gebruik te maken van hun eigen tablet. In december 2013 is een oproep gedaan aan de KBO-Kringen om de belangstelling kenbaar te maken om in aanmerking te komen voor een pilot. Uit de aanmeldingen is per regio een Kring gekozen die deelneemt aan een pilot van zo’n twee maanden. Er zijn momenteel vijf pilots gaande. Zij zijn in de afrondende fase. De bevindingen van de pilots worden nu geëvalueerd en in het najaar worden vervolgens alle Afdelingen en Kringen in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor een cursus.
Voor meer informatie over het Tablet project kunt u contact opnemen met de heer Wim Kop, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres wkop@kbo-brabant.nl

 

Ons Platform
Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. Dit platform is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen ervaring heeft met internet. Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Bovendien biedt Ons Platform allerlei mogelijkheden om Afdelingsnieuws en lokaal nieuws bij te houden. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving. Iedereen die dit wil kan Ons Platform gratis gebruiken. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, moet men echter lid zijn van KBO-Brabant.
Meer informatie over het gebruik van Ons Platform vindt u hier. Wanneer u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Karen Roelofs, kroelofs@kbo-brabant.nl
 

Loopbaanclub 50 plus

De Loopbaanclub (voor iedereen boven 50 jaar) is een plaats waar werkzoekenden gezamenlijk onderzoeken wat ze willen en kunnen op het gebied van werk. Deelnemers denken er met elkaar mee over werk, werkmogelijkheden, wat ze echt willen en waar ze zich de komende jaren mee bezighouden. Tijdens de proefprojecten begeleidt een deskundige coach de Loopbaanclub.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen: verkennen van baankansen,  waar vind je werk, is werken als zelfstandige iets voor mij? Maar ook het maken van een CV en brief op maat, netwerkvaardigheden en solliciteren via internet, eerste indruk (het allerbelangrijkst) en andere manieren om het profiel te versterken. Inmiddels is de Loopbaanclub georganiseerd in twee gemeenten en is er voor belangstellenden een draaiboek beschikbaar. Als u, uw Afdeling of Kring belangstelling heeft voor de start van een Loopbaanclub, of als u gewoon meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Marieke Pette, telefoonnummer 073 644 40 66, e-mailadres mpette@kbo-brabant.nl

 

 

Projecten via het VBOB
KBO-Brabant werkt samen met andere ouderenorganisaties in Brabant, via het VBOB, Verenigde Bonden Overleg Brabant. Deze organisatie voert projecten uit voor alle oudere inwoners van Noord-Brabant en ontvangt daarvoor subsidie van de provincie Noord-Brabant. KBO-Brabant is kartrekker van een aantal van deze projecten en levert daarvoor projectleiders.

 

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging (DLB)

Dit project ondersteunt initiatieven die de belangen van ouderen behartigen. DLB biedt seniorenorganisaties praktische adviezen. Dat wordt gedaan met cursussen, themabijeenkomsten en informatievoorziening. Met deze adviezen ontdekken de seniorenorganisaties hoe ze op deskundige en effectieve wijze hun belangen kunnen behartigen. Bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op de gemeente en instellingen, of op andere organisaties die voor senioren belangrijk zijn.
DLB biedt in samenwerking met onder andere Zorgbelang Brabant verschillende cursussen aan. Bijvoorbeeld over het werven van fondsen, de omgang met vrijwilligers of het contact met uw achterban. Bekijk de website van DLB voor een actueel overzicht. U ziet daar ook waar en wanneer u de netwerkbijeenkomsten kunt bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten staat telkens een actueel thema centraal. Op de website vindt u ook het actuele aanbod aan cursussen, bijeenkomsten en nieuws.
Er is een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden met een e-mail. Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar mevrouw Edith Mostert, projectleider van DLB, e-mailadres emostert@kbo-brabant.nl.


Project Woningaanpassing bestaande bouw
Is onze woning wel geschikt om er zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen? Deze vraag staat centraal in het pilotproject ‘Woningaanpassing bestaande bouw’, dat in het voorjaar van 2014 concreet van start is gegaan in West-Brabant. Een interessant en afwisselend project, met in de eindfase een reeks workshops waarin bewoners hun woning eens goed onder de loep kunnen nemen op levensloopbestendigheid.
Dit voorjaar is een informatieve training georganiseerd, speciaal voor vrijwilligers die workshops willen gaan leiden om het thema ‘geschikt wonen’ onder de aandacht te brengen bij mensen woonachtig in wijken, buurten en/of stadsdelen van West-Brabant. Vrijwilligers die de training hebben gevolgd, zijn workshopleiders. Zij ontvangen een programma voor de workshop, lesmateriaal en andere middelen die nodig zijn om zelf workshops te gaan geven begeleid vanuit het project.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met mevrouw Edith Mostert, op e-mailadres info@dlb-brabant.nl. Vermeld alstublieft ook uw telefoonnummer in de e-mail.


Project Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) website
Doel van het project is om bestaande ouderen adviseurs te ondersteunen en bij te scholen en om nieuwe adviseurs te werven en op te leiden.
De vrijwillige ouderenadviseur is een vrijwilliger die ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in het verwijzen. Voor een verzoek om advies kan een oudere contact opnemen met de lokale Afdeling van zijn ouderenorganisatie.
Voor meer informatie over het project VOA kunt u contact opnemen met mevrouw Eva Geelen, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres egeelen@kbo-brabant.nl.

 

Project Belastingservice
Doelstelling van het project is om senioren te stimuleren meer gebruik te maken van teruggavenmogelijkheden van teveel betaalde belasting. Via het project worden bestaande belasting invulhulpen ondersteund en bijgeschoold en nieuwe hulpen opgeleid.
Voor meer informatie over het project Belastingservice kunt u contact opnemen met de heer Wim Kop, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres wkop@kbo-brabant.nl.

Project Thuisadministratie
Dit project beoogt het vergroten van de zelfredzaamheid van senioren en hen de regie laten houden c.q. weer laten krijgen over hun eigen financiële huishouding. Het project werd in september 2010 gestart met de samenstelling van een adviesgroep die in het verslagjaar voor het eerst in vergadering bijeenkwam. De te werven en op te leiden Thuisadministrateurs zijn de tot dusverre ontbrekende schakels tussen VOA’s en Belastinginvulhulpen. Zij zullen het werk van laatstgenoemden in belangrijke mate kunnen faciliteren door het op orde brengen en houden van de administratie van senioren.
Voor meer informatie over het project Thuisadministratie kunt u contact opnemen met de heer Wim Kop,  telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres wkop@kbo-brabant.nl.
 

Project Cliëntondersteuning
Doel van het project is om cliëntondersteuners op te leiden. De cliëntondersteuner helpt de (oudere) hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op wanneer deze een Wmo-aanvraag doet bij de gemeente. De cliëntondersteuner bespreekt hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) schrijft voor dat iedereen die zich wendt tot de gemeente met een hulpvraag, recht heeft op onafhankelijke ondersteuning. De gezamenlijke seniorenorganisaties geven met hun cliëntondersteuners invulling aan deze opdracht. De VBOB-cliëntondersteuners werken onafhankelijk, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke seniorenvereniging (zoals een KBO-Afdeling), en doen hun werk onbetaald.
Voor een verzoek om advies kan een oudere contact opnemen met de lokale Afdeling van zijn ouderenorganisatie.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marieke Pette, telefoonnummer 073 644 40 66, e-mailadres mpette@kbo-brabant.nl.

 

Terug naar de startpagina