Bestaanszekerheid

Situatieschets
Bij veel senioren vanaf 65 jaar is de financiële armslag beperkt. Dit geldt met name voor vrouwen vanaf 65 jaar en mannen vanaf 75 jaar. In 2014 bedroeg het bruto inkomen voor ruim 70 % van de vrouwen vanaf 65 jaar niet meer dan € 20.000. Bij de helft van de mannen die ouder zijn dan 75 jaar, lag de inkomensgrens eveneens op € 20.000.

Het aantal senioren dat huur- en/of zorgtoeslag ontvangt is eveneens graadmeter voor een lage inkomenspositie. Meer dan de helft van de alleenstaande mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder ontving in 2014 zorgtoeslag. Bij gehuwden/samenwonenden van 65 jaar en ouder lag dit percentage bijna op 50 %.

In 2014 had een op de vijf 55- tot 60-jarigen en een kwart van de 60- tot 65-jarigen een uitkering als voornaamste inkomstenbron. Vaak was dit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en in mindere mate een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Een derde van de groep 60- tot 65-jarigen had een prepensioen.

Pensioenen staan onder druk. In de beeldvorming bij politiek en media worden senioren vaak afgeschilderd als een groep die het in financieel opzicht goed heeft. Gelet op de hiervoor genoemde cijfers is dit een vertekend beeld van de werkelijkheid.

De jaarlijkse verhoging van het eigen risico van de gezondheidszorg, het uit de basiszorg nemen van bepaalde medicijnen, het invoeren van eigen bijdragen voor voorzieningen en het verlagen van de inkomensgrens voor huur- en zorgtoeslag zijn voorbeelden hoe de druk op inkomens toeneemt. Deze druk wordt vooral gevoeld door de groep die deze voorzieningen het meest nodig hebben.

Belangenbehartiging
De leden van de KBO behoren in meerderheid tot de sociaaleconomisch minder sterke lagen van de bevolking. KBO-Brabant stelt zich ten doel om zowel op beleids- als op actieniveau expliciet voor de belangen van deze sociaaleconomisch kwetsbare groep senioren op te komen, met aandacht voor stapeling van maatregelen en bijdragen. Noodzakelijk geachte kortingen dienen in gelijke mate over verschillende groepen worden verdeeld. De meest kwetsbaren dienen hierin te worden ontzien.

De werkgroep Bestaanszekerheid binen KBO-Brabant houdt zich hiermee bezig.

Artikel
Lees hier een artikel in ledenmagazine Ons:

Ziek door armoede – Ons april 2023

Brandbrief
Artsenfederatie KNMG, hoogleraren en ruim zeventig organisaties als ziekenhuizen, GGD’s en Senioren Netwerk Nederland riepen in februari 2023 het kabinet in een brandbrief op om bestaanszekerheid te garanderen. Alle Nederlanders hebben recht op gezond eten, onderwijs, veilig wonen en werken. En dat begint bij een acceptabel en stabiel inkomen, stellen zij. In een brief aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid wijzen ze erop dat mensen nu letterlijk ziek worden door armoede. 

Lees hier de brief.