Actie!

 

Voor de Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant is de maat vol. In september 2019 startten we een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat, omdat we de Nederlandse rekenregels in strijd achten met de Europese richtlijnen.

 

Draagt u onze zaak een warm hart toe en

wilt u ook financieel bijdragen?

 

Doneer hier

of stort direct uw donatie op bankrekeningnummer
NL27FVLB0226878651, t.n.v.
KBO-Brabant, onder vermelding van Donatie Pensioen
procedure

 

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat

Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn in 2019 een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden. De procedure wordt financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

Het team van advocaten dat namens eisers – Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant – optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW Advocaten) en prof. mr. Hans van Meerten (Van Meerten Advocatuur).

Dit zijn de stappen geweest in het hele proces tot nu toe (eind september 2022):

 • Op 2 oktober 2019 heeft de rolzitting plaatsgevonden bij de rechtbank in Den Haag.
 • Op vrijdag 27 november 2020 vond de eerste zitting plaats.
 • Op 10 februari 2021 deed de rechter uitspraak. 
 • Op 9 maart 2021 besloten Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant in hoger beroep te gaan.
 • Op 13 juli 2021 is door GMW Advocaten een Memorie van grieven verstuurd aan het gerechtshof Den Haag, landsadvocaat Pels Rijcken kwam daarop namens de Staat met een Memorie van antwoord op 20 september.
 • Op donderdag 21 april 2022 was de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Haag wasom 9.30 uur. 
 • De uitspraak volgde op 21 juni 2022: helaas heeft het Gerechtshof in Den Haag de eis van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud afgewezen dat de grote buffers in onze pensioenfondsen in strijd zijn met Europese richtlijnen. Omdat de redenering van het Hof volgens ons onjuist en in elk geval onbegrijpelijk is, onderzoeken we de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad. Voor de tekst van de uitspraak van het Gerechtshof klik hier. Inmiddels is besloten in cassatie te gaan. Zie bericht hieronder.

Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud gaan naar de Hoge Raad

Op grond van gedegen onderzoek hebben KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud besloten naar de Hoge Raad te gaan in hun zaak tegen de Nederlandse Staat. In deze zaak betogen beide organisaties dat het onterecht is dat in Nederland de Staat eist dat pensioenfondsen hele hoge buffers moeten aanhouden, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs zijn gekort.

In 2020 zijn KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud bij de Rechtbank in Den Haag een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Hierbij wordt aangegeven dat de Pensioenwet van 2007 in strijd is met EU-regels wat betreft het moeten aanhouden van buffers door pensioenfondsen. Nadat de Rechtbank deze eisen heeft afgewezen zijn beide organisaties tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eisen echter opnieuw afgewezen. Hierop is besloten de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad te laten onderzoeken. Bij cassatie beoordeelt de Hoge Raad of het Gerechtshof in hoger beroep het recht goed heeft toegepast. De conclusie van dat onderzoek was dat cassatie in de procedure tegen de Staat een reële mogelijkheid is. Op grond van dit advies hebben de KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud onlangs besloten om cassatie in te stellen in de verwachting dat de Hoge Raad zal vaststellen dat het Gerechtshof het pensioenrecht onjuist heeft toegepast en dat de klachten daarover terecht zijn. De aanhouder wint zoals regelmatig is gebleken bij andere cassaties!

 

Verantwoording

 

 

 

Wat gebeurt er met uw donatie?

Wanneer u doneert komt dat geld op een rekening terecht bij KBO-Brabant. KBO-Brabant is een ANBI-instelling, dus u kunt eventueel uw donatie als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. Het gedoneerde geld wordt uitsluitend bestemd voor deze juridische procedure. Wij willen u erop wijzen dat het een zaak van lange adem kan worden. We hebben goede hoop dat de rechter ons in het gelijk zal stellen, maar garanties zijn er uiteraard niet. Wel willen we alles uit de kast hebben gehaald, zodat pensioenopbouw en pensioenuitkering ook in Nederland weer geïndexeerd kunnen worden.

Klik hier voor de meest recente verantwoording van de tot nu toe ontvangen donaties. Op deze pagina staan ook de grotere donoren vermeld.

 

Bodemprocedure in de media

 

 

 

Bodemprocedure in de media

 • Wij stuurden op 25 november 2020 dit bericht aan de pers.
 • Naar aanleiding daarvan publiceerde Follow The Money een helder artikel, lees het hier.
 • Ook Elseviers Weekblad  heeft een artikel op zijn website geplaatst. Lees het hier.
 • Dit is de link naar de ingekorte video-opname van deze zaak op vrijdag 27 november, zodat u deze kunt nazien.
 • Dit is een kort verslag van de zitting in een nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud.
 • Klik hier voor een artikel in Belgisch dagblad De Tijd d.d. 19 mei 2021, met quotes van Rob de Brouwer, Hans van Meerten en Wilma Schrover.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een vereniging van senioren in Brabant met circa 120.000 leden, georganiseerd in 278 (stand op 1 januari 2023) lokale KBO-verenigingen. De KBO werd 75 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant is de grootste seniorenvereniging in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant. Klik hier voor de website van KBO-Brabant.

 

Stichting PensioenBehoud

Stichting PensioenBehoud is in november 2010 opgericht om te trachten de huidige nominale pensioenen te beschermen en om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de Stichting druk uit bij politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld – te lezen op haar website –  en stapt zo nodig naar de rechter. Klik hier voor de website van Stichting PensioenBehoud.

Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG-PGB)

De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB telt ruim 12.500 leden. Pensioenfonds PGB hoort bij de tien grootste fondsen in Nederland. Het is voortgekomen uit de grafische bedrijfstak maar voert tegenwoordig regelingen uit voor ruim 320.000 mensen uit diverse sectoren en bedrijven: uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel bloemen en planten, technische groothandel, financiële dienstverlening, procesindustrie, maritieme aannemerij en zeevisserij. Pensioenfonds PGB is er voor en door sociale partners en werkt zonder winstoogmerk. Klik hier voor de website van VVG-PGB.

 

Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers

VOHM behartigt de belangen van de pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens. De VOHM zet zich met name in voor de belangenbehartiging op het gebied van pensioen, nabestaandenpensioen, collectieve ziektekostenverzekering en sociale zekerheid van de gepensioneerden, het geven van voorlichting en ondersteuning aan haar leden op het gebied van pensioen, sociale wetgeving, verzekeringen, belastingaangifte en erfrecht en het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden door middel van ledenvergaderingen , periodieke  nieuwsbulletins en de website.

 

Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel

VGAN behartigt de belangen van AkzoNobel pensioengerechtigden. Voor de (nog) niet-gepensioneerden betreft het de effecten van de pensioenregelgeving op de opbouw van de pensioenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van mensen met een aanvullend bedrijfstak- of ondernemingspensioen en daarmee met alle gepensioneerden in Nederland. Naast pensioenen hebben zorg, in het bijzonder de zorgverzekering, wonen en welzijn onze volledige aandacht. Klik hier voor de website.

Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

De VDNA stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke en individuele belangen van de middelbare en hogere ambtenaren die werkzaam zijn dan wel zijn geweest bij de Sector Rijk en functionarissen met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van de sector Rijk. Klik hier voor de website.

 

 

Wilt u ook financieel bijdragen?

 

Doneer hier

 


of stort direct uw donatie op bankrekeningnummer

NL27FVLB0226878651, t.