Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Wij zijn daarom bijzonder alert op alle ontwikkelingen rondom pensioenen. Hieronder houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook treft u een lijst aan van geselecteerde informatie.

Wilt u meer informatie? Bel ons
Voor meer informatie over al onze acties rondom pensioenen, kunt u contact opnemen met
KBO-Brabant. Bel ons op 073 – 644 40 66.

Actueel nieuws

Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat
Helaas heeft het Gerechtshof in Den Haag de eis van KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud dat de grote buffers in onze pensioenfondsen in strijd zijn met Europese richtlijnen afgewezen. Omdat de redenering van het hof volgens ons onjuist en in elk geval onbegrijpelijk is, onderzoeken we de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad. Voor de tekst van de uitspraak van het Gerechtshof, zie hier.

Samen sterker
Omroep MAX, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en Claimstichting Pensioenen slaan de handen ineen in de strijd om behoud van ons pensioenstelsel. Namens 600.000 gepensioneerden voeren zij gesprekken met de woordvoerders pensioenen van alle politieke partijen om hen te waarschuwen voor de onuitvoerbaarheid van de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zoals verwacht, is de een daar meer ontvankelijk voor dan de ander, maar niemand kan straks zeggen dat hij/zij niet gewaarschuwd was als er een parlementaire enquête komt naar wat dan zal heten de ‘Pensioenaffaire’.

Ook is een team van juridisch onderlegde vrijwilligers bezig alle mogelijke juridische aanknopingspunten te onderzoeken, zodat we voorbereid zijn als het ‘invaren’ op onrechtvaardige wijze zou gaan plaatsvinden. Voor dat doel is de Claimstichting Pensioenen opgericht, die aan alle eisen voldoet om massaclaims te kunnen indienen.

Tenslotte worden plannen gesmeed voor het bereiken van het grote publiek over de desastreuze stelselherziening die het kabinet dreigt door te drukken. Op 12 september vindt er al een wetgevingsoverleg plaats in de Tweede Kamer, gevolgd door een plenair debat in de weken daarna. We zouden denken dat het kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) al genoeg crises te bezweren heeft, maar blijkbaar kan er nog wel een pensioencrisis bij. Des te belangrijker om onze pijlen te richten op het gezond verstand in de Eerste Kamer, waar de coalitie nu geen meerderheid heeft. Of dat zo blijft hangt helemaal af van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023, maar vanaf de start van de verkiezingscampagnes in november dit jaar zullen we nadrukkelijk wijzen de dreigende pensioencrisis.

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat inzake Pensioenwet

Wij houden een aparte pagina bij: klik hier.

Petitie: Samen voor een eerlijk pensioen

Dit willen we bereiken, voor werkenden én voor gepensioneerden

Indexeren kan en moet
Onze pensioenfondsen barsten van het geld. Ze hebben meer dan 1.900 miljard euro in kas. Daarmee zijn we per hoofd van de bevolking het rijkste pensioenland ter wereld. Jaarlijks komt daar gemiddeld meer dan 100 miljard aan betaalde premies en rendement bij, terwijl er maar 32 miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze pensioenen niet meestijgen. Sterker nog: er wordt gedreigd met korten! Onacceptabel.

Het echte probleem is het bizarre beleid van de Nederlandse overheid om sinds 2007 extreme eisen, die eerder niet bestonden, aan onze fondsen te stellen. Andere EU landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen. Dit beleid moet veranderen, zodat fondsen weer mogen indexeren. Want een niet geïndexeerd pensioen, ís geen goed pensioen!

Wel de kosten, dan ook graag de baten
Pensioenfondsen zijn niet open en eerlijk over hun hoge kosten van jaarlijks meer dan 8 miljard euro, zo blijkt ook uit recent onderzoek van de AFM. Deze kosten zijn onder meer voor het beheer van onze ingelegde pensioenpremies en het uitbetalen van hoge salarissen aan de bestuurders, tot soms wel 3x de Balkenende-norm. Dat komt  naar schatting neer op minstens € 1.000 per pensioendeelnemer per jaar. Dat bedrag betalen zowel werkenden als gepensioneerden, vanaf hun eerste werkdag tot hun laatste levensdag. Op je 75e verjaardag heb je dus minstens € 50.000 aan beheerkosten betaald. Dan is een pensioen dat jaarlijks in koopkracht achteruit gaat niet te verteren.

Ook voor fondsen geldt: Afspraak is afspraak, de fondsen hebben genoeg geld, dus fondsen moeten hun schulden aan ons eerlijk betalen!

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid. KBO-Brabant is er een van. Lees ook ons nieuwsbericht: klik hier.

Tekent u de petitie ook?
Klik hier voor de website van Samen voor een eerlijk pensioen.
Klik hier voor de nieuwsbrieven.

Brandbrief november 2022

Veertig oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts stuurden op 31 oktober 2022 een brandbrief naar de Eerste en Tweede Kamer. De omzetting van honderden miljarden aan pensioengeld in het nieuwe stelsel is volgens hen onverantwoord, zeker in deze tijd van economische onzekerheid en hoge inflatie.

De veertig experts vrezen voor een drama in de uitvoering van de stelselwijziging én grote tegenvallers voor pensioenspaarders. Zij noemen de inflatie ’de vijand’ van het pensioenstelsel en denken dat het nieuwe pensioen het stijgende prijspeil niet zal kunnen bijbenen.

In de brief doen zij twee aanbevelingen:

  • Zij vragen om onder deze economische omstandigheden af te zien van het doorvoeren van de Wet Toekomst Pensioenen
  • Zij vragen om de huidige rekensystematiek aan te passen en te kiezen voor een meer stabiele rekenrente

Onder de briefschrijvers bevinden zich prominenten als Elco Brinkman, Eduard Bomhoff, Herman Wijffels en oud-directeuren van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. Ook Rob de Brouwer, pensioendeskundige bij KBO-Brabant, ondertekende de brief.

Klik hier om de brandbrief te lezen.

Toevoeging op 2 november:
Lees hier het antwoord van minister Carola Schouten op de brandbrief.

Brandbrief oktober 2019

Zestig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober 2019 de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief/memo over de huidige rekenregels bij pensioenen. ‘Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.’

Klik hier om de gehele inhoud van de brief te lezen.

 

Nuttige pensioeninformatie

Webinar pensioenen
KBO-Brabant heeft een webinar laten maken, waarin pensioenexpert Rob de Brouwer duidelijke uitleg geeft over ons pensioenstelsel en de politieke ondermijning ervan. Klik hier om het te zien. Van de laatste pensioenbijeenkomst in januari 2020 is ook een filmpje gemaakt. Klik hier.

Website Pensioenfeiten
Pensioenfeiten is een initiatief van pensioenexpert Rob de Brouwer. Hij publiceert hier columns en artikelen die hij zelf of samen met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Klik hier.

Overige interessante documenten
Het wetenschappelijk bureau van de SP besteedt in het februari 2020 nummer van Spanning aandacht aan het pensioenstelsel: ‘in dit nummer proberen we misverstanden, mythes en onduidelijkheden over ons pensioenstelsel bloot te leggen en duidelijk te maken hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit’.
Klik hier om deze editie te downloaden.